Berichten uit de kartografie Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is, met ingang van de dag waarop hij zijn ambt zal aanvaarden, Dr. ir. c. koeman benoemd tot gewoon hoogleraar in de faculteit der sociale wetenschappen en de interfaculteit der aardrijkskunde en prehistorie om onderwijs te geven in de kartografie. De Kartografische Sectie van het Ko- ninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap wil ook van deze plaats de nieuwbenoemde hoogleraar gaarne gelukwensen met zijn benoeming. Uit de tijdschriften Dr. Ir. C. KOEMAN BENOEMD TOT HOOGLERAAR INTERNATIONALE CONFERENTIE HISTORISCHE KARTOGRAFIE TE BRÜSSEL, 1969. Van 17-21 September 1969 zal te Brüssel een Internationale Conferentie over Historische Karto grafie gehouden worden. Tegelijkertijd en in hetzelfde verband vindt een Symposium van de 'Ceronelli Weltbund der Globusfreunde' plaats. De organisatie van Congres en Symposium berusten bfi dr. ant. de smet, Koninklijke Biblio- theek van Belgie, Keizerslaan 5, Brüssel, dr. eila campbell, Birckbeck College, London en Prof. dr. ir. c. koeman, Rijksuniversiteit, Utrecht. Dit congres is het derde in successie dat over dit onderwerp gehouden wordt. Het eerste en tweede werden resp. in 1964 en 1967 te London gehouden. Voor inlichtingen en/of aanmeldingen wende men zieh tot dr. ant. de smet te Brüssel. Verzorgd door Drs. p. w. geudeke, Topografische Dienst, Delft. Geodesia Het artikel van j. schokkenkamp over De Rivierkaart van Nederland, eerder versehenen in Kaart- bulletin Nr. 17 (juli 1968), werd in extenso overgenomen in Jaargang 10, Nr. 9 van Geodesia. In deze bijdrage, die met medewerking van m. f. boode tot stand kwam, worden zowel de historische ontwikkeling, als ook de huidige opzet en vormgeving van de Rivierkaart uitvoerig behandeld (pp. 199-206). Bulletin du Comite Francais de Cartographie Ter gelegenheid van de Derde Algemene Vergadering van de I.C.A. verscheen Fascicule Nr. 37 (Bulletin Nr. 3/1968) als Rapport Cartographique National - FRANCE - pour les travaux executes de 1964 1968. Na een körte inleiding van h. gaussen (President du Comite Frangais de Carto graphie) volgt een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden van de verschillende kar tografische diensten en bedrijven in Frankrijk (pp. 80-100). Zeitschrift für Vermessungswesen De Beiträge zum 53. Deutschen Geodätentag (Stuttgart 1968) werden gepubliceerd in Jahrgang 93, Heft 9 (september 1968) van dit tijdschrift. w. beck behandelt in Die Chancen der topographischen Karten enkele algemene Problemen be- K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift III (1969) Nr. 1

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1969 | | pagina 10