Kartografische Sectie Documentatie Moderne Atlassen en Kaarten Katalogi Het belangrijkste hulpmiddel bij het opzoeken van topografische kaarten is de katalogus die uitgegeven wordt door 'de' Topografische Dienst. Hieronder is te verstaan de Topografische Dienst die wij in de meeste landen vinden. Omdat het voor welk instituut in Nederland dan ook, onmogelijk is om van alle Topografische Diensten in de wereld alle kaartbladen aan te schaffen, is het bezit van de katalogi van deze Topografische Diensten van primair belang. Er rnoet gewaarschuwd worden tegen het gebruik van te oude katalogi. Het behoort tot de taken van een bibliotheek om zieh te abonneren op de nieuwe edities van katalogi van topogra fische diensten uit zoveel mogelijk landen in de wereld. Er bestaan topografische diensten die zieh met de kartering van een aantal ver- schillende landen bezig houden. Het betreft hier voornamelijk de kartering van ontwikkelingslanden. Ook de militaire karteringsdiensten van de grote mogend- heden hebben belangstelling voor gebieden die niet gekarteerd zijn, of waarvan de kaarten door de regering van het betreffende land niet verkocht worden. Het Directorate of Overseas Surveys, afgekort met de initialen D.O.S., gevestigd in Engeland, voert de topografische kartering uit van de meeste Afrikaanse landen uit het vroegere Britse Gemenebest. Daarnaast karteert men vele (vroegere) Britse kolonien in Amerika en Azie, om enkele voorbeelden te noemen: in Afrika de landen Kenya, Nigeria, Zambia, Sierra Leone, Tanzania, Uganda. In Amerika MEDEDELINGEN NR 43 (1969) Bestuur: Ir. p. j. bakker, Voorzitter, Gerard Doulaan 27, Muiderberg; Dr. j. j. c. piket, le Secretaris, St. Annastraat 418, NijmegenDrs. g. f. Willems, 2e secretaris, Riouwstraat 5, 's-Gra- venhage; m. desmit, Penningmeester, Laan van Poot 124, 's-Gravenhage, giro 484407; Leden: Dr. w. f. heinemeyer, Amsterdam; w. f. den hengst, Delft; Prof. dr. ir. c. koeman, De Bilt; g. d. raasveldt, 's-Gravenhage; Drs. j. e. romein, Groet (N-H); a. van der waag, Delft. Ereleden: j. schokkenkamp, 's-Gravenhage; Prof. dr. f. j. ormeling, Hilversum. Sub-redactiecommissieProf. dr. ir. c. koeman, Park Arenberg 71, De Bilt. Werkgroep voor de geschiedenis van de kartografie: Mr. b. van 't hoff, Burnierstraat 42, 's-Gra venhage, Voorzitter; Prof. dr. ir. c. koeman, Park Arenberg 71, De Bilt, Secretaris. Alle correspondentie betreffende het lidmaatschap van de Kartografische Sectie (adreswijzigingen enz.) dient uitsluitend gericht te worden aan de 2e secretaris, Drs. g. f. Willems, Riouwstraat 5, 's-Gravenhage. Losse nrs en abonnementen op de 'Mededelingen' kunnen eveneens aangevraagd worden bij dit adres. Verzoeke alle kopij en recensieexemplaren te zenden aan het Redactie-secretariaat van het Geo- grafisch Tijdschrift, Noord Houdringelaan 28, Bilthoven. Advertentie-kopij zenden aan Intermedia Groningen N.V., Oude Boteringestraat 22, Groningen. C. KOEMAN en A. H. SIJMONS K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift III (1969) Nr. 1

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1969 | | pagina 1