Er zijn twee ondernemingen in de wereld, die gespecialiseerd zijn in het leveren van topografische kaarten van het doet er niet toe welk gebied in de wereld mits men bladnummer en serienummer maar weet te noemen. Deze zijn meestal d.m.v. bladwijzers van de betreffende katalogi gemakkelijk na te zoeken. Deze twee zaken zijn de Reise- und Verkehrsverlag te Stuttgart en Stanford in Londen, bij welke laatste men vooral voor die gebieden die tot de vroegere Britse Dominions behoorden, bestellingen kan plaatsen. Beide firma's geven katalogi uit, de Reise- und Verkehrsverlag doet dat zeer perfect (de losbladige RV-Katalog, die regel- matig up to date wordt gehouden door herziene bladen), de firma Stanford doet het op een wat bescheidener wijze. Het bestellen bij deze zaken gaat vlotter en geeft minder aanleiding tot misverstand, dan wanneer men op het adres van de desbetreffende Topografische Dienst zelf de bladen zou willen bestellen. (Stanford o.m. is de officiele agent voor alle publikaties van de D.O.S.). Een tweede voortreffelijke kaartenhandel in Duitsland is Zumstein te München, waarvan de katalogus ook in elke kaartenbibliotheek thuishoort. Indexkaarten Een nieuw punt in dit overzicht vormen de zgn. indexkaarten voor de verschal lende Midden- en Zuid-Amerikaanse staten, die de stand van de kartering in Zuid- en Midden-Amerika weergeven. De officiele titel van deze index-kaarten is An- notated Index of Aerial Photographie Coverage, and Mapping of Topography and National Resources. In deze publikaties vindt men voor de verschillende staten een overzicht van het gebied waarvan luchtfoto's bestaan, het gebied dat geologisch en pedologisch gekarteerd is en wat topografisch opgenomen en gepubliceerd is. Deze informatie is samengesteld door de Pan American Union, d.i. de Organisatie van Amerikaanse Staten, uitgegeven door het hoofdbureau in Washington in de V.S. De publikatie heeft louter tot doel informatie te verstrekken over de ont- sluiting d.m.v. luchtfoto's en kaarten van de Midden- en Zuid-Amerikaanse staten. De vervaardiging van topografische kaarten vormt meestal de basis, of althans een begin van de algemene inventarisatie van een gebied. Sedert 1948 is met de karto- grafische ontsluiting van de ontwikkelingslanden goede voortgang gemaakt. In de V.N. werd toen een resolutie aangenomen dat de kartografische diensten en inter nationale organisaties op kartografisch gebied zouden samenwerken. In 1949 verscheen het Report of the Committee of Experts on Cartography: Modern Cartography Base-Maps for World-needs. Met het kartografisch ontsluiten van zgn. ontwikkelingsgebieden bedoelen we niet alleen het fotograferen vanuit de lucht, het tekenen en drukken van topografische kaarten, maar ook het maken van de fysische- en sociaal-economische thematische kaarten. Het is van belang te weten welke topografische en thematische karteringen er van diverse landen be staan. Is het niet mogelijk in Nederland, dat vele voortreffelijke research-insti- tuten die zieh met ontwikkelingswerk bezighouden bezit, een serie Annotated Index-sheets te laten verschijnen van b.v. de stand van de kartering van Afrika? De organisatie van Afrikaanse staten zal geen tijd hebben om aan zulke zaken te denken zolang ze nog zoveel conflicten moet besiechten. Bij het samenstellen van een zodanige Annotated Index zou men niet mögen ver- Documentatie Moderne Atlassen en Kaarten 85 K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift III (1969) Nr. I

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1969 | | pagina 3