Stichting Third International Conference on Cartography In de vergadering van het bestuur van bovengenoemde stichting op 26 September 1968 te Amsterdam werd met de statutair vereiste tweederde meerderheid van stem men besloten de stichting op te heffen. De secretatis, Dr. j. j. c. piket gaf het vol- gende verslag van het werk van de stichting: In 1964, tijdens een vergadering van de International Cartographic Association te Londen werd de deelnemende Nederlandse vertegenwoordiging uitgenodigd omin 1966 in Nederland het internationale kartografen-congres te organiseren. Intern overleg leidde spoedig tot een aanvaarden van deze uitnodiging, waarbij in eerste instantie de Kartografische Sectie de taak van de organisatie van het con- gres op zieh nam. Reeds kort nadien achtte het K.S.-bestuur het gewenst de ver- antwoordelijkheid voor deze zware taak over te dragen aan een stichting die als rechtspersoon zou kunnen optreden, teneinde ook de financiering van het con- gres veilig te kunnen stellen. Tot leden van het Stichtingsbestuur werden uitgenodigd de op het moment van de oprichting van de Stichting zitting hebbende leden van het K.S.-bestuur, en voorts personen van wie, wegens hun wetenschappelijke, hun maatschappelijke Standing, mitsgaders organisatorische bekwaamheid, verwacht mocht worden tot het welslagen van het congres bij te dragen. Het Stichtingsbestuur, door een notariele akte gelegaliseerd, mocht als finan- ciele garantie voor het Congres van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap- pen de toezegging ontvangen dat een eventueel geldelijk tekort tot een bepaald bedrag door de Overheid gedekt zou worden. Moeizamer verliep de opstelling van het Congres-programma, waarmee het K.S.-bestuur, dat door het Stichtingsbestuur met de voorbereidende werkzaam- heden in engere zin was belast, aanvankelijk slechts langzaam vorderingen maak- te. De vindingrijkheid van de voorzitter, en de gunstige omstandigheid dat hij als secretaris-penningmeester van de l.C.A. over ruime ervaring en velerlei con- tacten beschikte heeft belangrijk bijgedragen tot de samenstelling van een pro- gramma dat in wetenschappelijk opzicht een rijke variatie vertoonde, en tevens zeer goede mogelijkheden bood voor contacten tussen de deelnemers onderling en een kennismaking van de buitenlanders met aspecten van de Nederlandse cultuur. Hier past oprechte dank aan de overheden van het Rijk, de Gemeente Amster dam en de Gemeente Delft voor de stijlvolle en hartelijke ontvangsten van de congresdeelnemers. Evenzeer geldt onze waardering het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap voor de reeeptie in het RAI-congrescentrum, en de onderscheiding van de Pre sident van de ICA, Brigadier d. e. o. thackwell. Wat het verloop van het congres zelf betreft volstaan wij hiermetdeverwijzing naar de talrijke verslagen in de Nederlandse en buitenlandse kartografische tijd- schriften, waarin men naast zinvolle kritische opmerkingen veel lof kan lezen over programma en organisatie. Uiteraard stemt dit tot voldoening, maar tevens tot erkentelijkheid van allen die tot dit succes hebben bijgedragen nl. de voorzitter met zijn-ondanks een K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift III (1969) Nr. 1

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1969 | | pagina 5