Geography and Map Division van de Library of Congress te Washington, waar een systeem ontwikkeld is om titelbeschrijvingen van kaarten op magnetische banden op te slaan. De Geography and Map Division heeft het op het Library of Congress ontworpen Marc II systeem voor het met gebruik van Computers ver- werken van gegevens voor de beschrijving van boeken aangepast aan de speciale eisen die kaarten stellen. Marc II betekent: Ile editie van de Machine Readable Catalogue. De Manual for Data Preparation for Maps zal waarschijnlijk vanaf juni 1970 in gedrukte vorm beschikbaar zijn. Het ministerie van Onderwijs heeft een subsidie toegekend om een proefprojekt uit te voeren waarbij 5000 kaarten volgens het Marc Il-systeem op magnetische schijven worden gezet. Dit projekt wordt uitgevoerd op de Topograhsche Dienst in Delft en het Geografisch Instituut te Utrecht. Het voornaamste doel hierbij is na te gaan welke veranderingen er in verband met nederlandse omstandigheden in het door de Library of Congress ontwikkelde systeem aangebracht moeten worden. Bij dit proefprojekt zal ook de ligging d.m.v. geografische coördinaten aangegeven worden. Dit is een uitbreiding van het Marc II systeem, dat wat ligging betreft alleen naar topograhsche namen klassihceert. Voor zover de sub sidie dit toestaat zal ook getracht worden zoveel mogelijk ervaring op te doen met de retrieval (het terugzoeken van de gegevens die op de band of schijf gezet zijn). Of dit terugzoeken in de toekomst d.m.v. periodiek uit te geven katalogi naar verschillende onderwerpen zal gebeuren en of bijv. individuele vragen rechtstreeks beantwoord kunnen worden hangt af van de verdere ontwikkeling op hetgebied van automatisering in de nederlandse bibliotheken. Volgens de Statuten is de stichting niet alleen gei'nteresseerd in het katalogiseren van kaarten, maar in alle aspecten die met kartografie verband houden. Het is dui- delijk dat de stichting, zolang zij niet over eigen middelen beschikt, gebonden is aan projecten waarvoor geld beschikbaar wordt gesteld. Het ligt in de bedoeling dat het bestuur van de stichting zo samengesteld wordt dat de verschillende in- stellingen die bij de kartografie betrokken zijn zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden. 284 Berichten uit de Kartografie E. H. VAN DE WAAL Secretaris van de Nederlandse Stichting Informatie- en Documen tatie- centrum voor de Kartografie, p/a Geografisch Instituut der R.U., Heidelberglaan 2, 'De Uithof', Utrecht. TENTOONSTELLING '400 JAAR ATLAS' 400 jaar geleden, in 1570, gaf Abraham ortelius in Antwerpen de eerste wereldatlas uit, nl. het Theatrum Orbis Terrarum. Ter herdenking van dit feit bereiden een aantal Studenten in de fysische geografie, geadviseerd door Prof. dr. ir. c. koeman, hoogleraar aan de Rijksuniversi- teit te Utrecht, een tentoonstelling voor. Deze zal, onder de naam '400 jaar Atlas' in de maan- den Oktober en november van dit jaar gehouden worden in de expositieruimte van het Transi- torium II in de Uithof te Utrecht. K.N.A.G. Geografisch Tiidschrift IV (1970) Nr. 3

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1970 | | pagina 14