HOOGLERAAR IN DE KARTOGRAFIE HET INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR LUCHTKARTERING EN AARDKUNDE (ITC) TE DELFT heeft een vacature voor een Zijn taak zal bestaan in het geven van onderwijs en het verrichten van onderzoek in de Kartografie, welk vak in dit verband geacht wordt te omvatten: de medewerking aan de besluitvorming omtrent schaal, vorm en inhoud van kaartmanuscripten benevens het gehele proces waarbij het kaartmanuscript wordt omgezet in een gepubliceerde kaart. Dit geldt zowel voor topografische kaarten op alle voorkomende schalen als voor thematische kaarten. Onderwijs en onderzoek dient te worden gericht op de behoeften in de ontwikkelingslanden. Voor de uitvoering van zijn taak zullen aan de hoog- leraar een aantal medewerkers ter beschikking wor den gesteld. Het onderwijs zal gegeven moeten worden met ge- bruikmaking van de Engelse en in enkele gevallen van de Franse taal. Naast goede didactische eigenschappen is ervaring met Studenten afkomstig uit niet-westerse landen gewenst. Het Instituut wordt in de loop van 1971 naar Enschede overgeplaatst. Kandidaten gelieven sollicitatie, onder overlegging van een curriculum vitae en een lijst van publicaties, te richten tot de Rector van het Instituut, Kanaalweg 3 te Delft. Suggesties omtrent eventuele kandidaten zijn eveneens welkom.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1970 | | pagina 20