Kartografische Sectie Kleurgebruik in de Atlas van Nederland Enkele uiteenzettingen naar aanleiding van het artikel van a. j. pannekoek, Er- varingen met thematische kaarten in de Atlas van Nederland1 Gradaties in een richting Veelal wordt voor kaarten van slechts een verschijnsel waarvan opeenvolgende gradaties gegeven zijn, aanbevolen om te werken met slechts een kleur in ver- scheidene gradaties, dus een kleurverloop van licht naar donker2. In zijn algemeenheid is dat m.i. niet juist. De groep verschijnselen waar het om gaat kan op meerdere manieren worden behandeld; uitbeelding van gradaties in een kleur van licht naar donker is er slechts een van. Zo zijn er onderwerpen van kwantitatieve verschijnselen met gradaties in een richting waarbij een trap van licht naar donker uit meerdere kleuren kan bestaan, terwijl een dergelijke trap, indien nodig, naar twee richtingen kan worden geaccentueerd met verschillende kleuren. Dan is er nog een groep onderwerpen van kwalitatieve verschijnselen van MEDEDELINGEN NR 50 (1970) Bestuur: Ir. p. j. bakker, Voorzitter, Gerard Doulaan 27, Muiderberg; Dr. j. j. c. piket, le Secretaris, St. Annastraat 418, Nijmegen; Drs. g. f. Willems, 2e Secretaris, Riouwstraat 5, 's-Gravenhage; m. de smit, Penningmeester, Laan van Poot 124, 's-Gravenhage, giro 484407Le dert: Prof. dr. w. f. heinemeyer, Amsterdam; Ir. j. a. c. e. van roermund, Delft; Prof. dr. ir. c. koeman, De Bilt; g. d. raasveldt, 's-Gravenhage; Drs. j. e. romein, Bergen (N-H); A. VAN DER WAAG, Delft. ErelidProf. dr. f. j. ormeling, Hilversum. Sub-redactiecommissie: Prof. dr. ir. c. koeman, Park Arenberg 71, De Bilt; Drs. p. w. geudeke, Schipluiden; Drs. f. j. ormeling Jr., De Bilt. Werkgroep voor de geschiedenis van de kartografie: Mr. b. van 't hoff, Gorssel, Voorzitter: Prof. dr. ir. c. koeman, Park Arenberg 71, De Bilt, Secretaris. Werkgroep kartografische terminologie: Drs. j. e. romein, Sluislaan 17, Bergen (NH), Voor zitter; Drs. e. s. bos, Guido Gezellelaan 17, Delft, Secretaris. Voor de volgende zaken wende men zieh tot de 2e Secretaris, Drs. g. f. Willems, Riouwstraat 5, 's-Gravenhage: 1. Correspondentie betreffende het lidmaatschap van de Kartografische Sectie (adreswijzigin- gen enz.). 2. Bestelling van losse nrs 1,50) en abonnementen op de 'Mededelingen'. 3. Bestelling van losse nrs /2,00) en abonnementen op het 'Kaartbulletin'. Verzoeke alle kopij en recensie-exemplaren te zenden aan het Redactie-secretariaat van het Geografisch Tijdschrift, Noord Houdringelaan 28, Bilthoven. Advertentie-kopij zenden aan Intermedia Groningen N.V., Oude Boteringestraat 22, Groningen. A. J. KARSSEN* A. j. karssen, medewerker Bureau Atlas van Nederland. K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift IV (1970) Nr. 3

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1970 | | pagina 3