Over de voordelen van een gemechaniseerde centrale catalogus hadden de kaart- beheerders vrijwel dezelfde mening. Van het centraal beschrijven van kaarten, waarna men cataloguskaartjes toegestuurd kreeg, zag men wel de efficientie in, maar men was bang zijn zelfstandigheid kwijt te raken. Men was er moeilijk van te overtuigen dat de beschrijving aan te passen is aan het eigen systeem. Centraal opvragen, snelle selectienaar onderwerpen en gestencilde catalogi naar onderwerp, het bleken aanlokkelijke vooruitzichten. Het aansluiten bij buitenlandse biblio- theken en bibliografieen en het inwinnen van deskundige informatie op kartografisch gebied vonden nauwelijks instemming. De vragen over samenwerking tussen de verschillende bibliotheken i.v.m. aanschaf en specialisatie werden meestal niet beantwoord. Het idee van een Centrale Bibliotheek voor de kartografie: een biblio- theek, die naast de gespecialiseerde en algemene bibliotheken in Nederland zieh toespitst op dat materiaal, waarvoor op andere bibliotheken geen plaats is en dat in Nederland toch aanwezig moet zijn, vond een gunstig onthaal. Bij het houden van de enquete is gebleken dat veel kaartenbeheerders enthousiast zijn begonnen met het hercatalogiseren van hun verzameling. Het valt echter sterk te betwijfelen of men er in zal slagen de kaart als informatieverstrekkend medium genoeg tot zijn recht te laten komen zonder de hulp van een centrale instelling en overheidssteun. Voor de Nederlandse Stichting Informatie en Documentatie centrum voor de Kartografie ligt een taak zowel wat betreft het opleiden en bege- leiden van kaartbeheerders als wat betreft het voorlichten van kaartgebruikers. Mededelingen 478 Mededelingen E. H. V.D. WAAL, Bureau C.C.K., Geografisch Instituut, Heidelberglaan 2, Utrecht. RECTIFICATIE Op p. 83 van deze jaargang, Kart. Mededelingen 48, regel 4 is tot onze spijt een jaartal weg- gevallen. Daar moet staan: Op 1 augustus 1946 volgde zijn pensionering. SATELLIETFOTO'S Het Technology Application Center (TAC) van de University of New Mexico (Adres: Box 181 Albuquerque, New Mexico 87106) verspreidt, als vertegenwoordiger van de NASA, alle beschikbare foto's gemaakt tijdens de Gemini- en Apollovluchten. Alle foto's zijn ingedeeld naar geografische locatie, beeldkwaliteit en wolkenbedekking. Er zijn catalogi te verkrijgen van de Gemini- (900 foto's) en de Apollo- (700 foto's) vluchten 1buitenlandse aan- vragers moeten een extra dollar voor de verzendkosten betalen. Er is een bibliografie van lite- ratuur over de Gemini-foto's beschikbaar, evenals van Natural Resources Satellite Photo- graphy. Om U een idee te geven van de prijzen, die September 1969 golden: dia's per stuk: 0.90 (35 mm superslides, cardboard mounts); 20x20 cm kleurenafdrukken per stuk: 10.00; een speciale set dia's met de beste exemplaren van de tijdens Gemini-vluchten ge- nomen foto's, met körte beschrijvende catalogus; 27.00. Een speciale set 'Geography', 58 dia's 43.50; Oceanography, 46 dia's 34.50. Voor bestellingen uit het buitenland liggen deze prijzen 10% hoger. K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift IV (1970) Nr. 5

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1970 | | pagina 16