79 USSR, Frankrijk of Oostenrijk, noch stadsatlassen zoals de Atlas of London of de Atlas de Paris et de la Region parisienne, noch regionale thematische atlassen, zoals de landbouw- en de klimaatatlas van de Oekra'ine. Dit heeft tot gevolg dat men bijv. de helft van de atlassen die de laatste 15 jaar in 'Kartografie' aangekondigd zijn, bij Alexander niet kan vinden. Möge het dus geen uitputtende opsomming zijn, het werk is toch door het vele materiaal dat het wel biedt, bijzonder nuttig, en daarom dient het in iedere kaartbibliotheek aanwezig te zijn. Niet alleen om na te gaan of er bepaalde atlassen überhaupt bestaan en te zien waar men ze kan bestellen, maar ook om de productie van uitgevers, auteurs of taalgebieden te vergelijken en de ontwikkelin- gen daarbij van jaar tot jaar na te gaan. En zeker om een idee te krijgen van de aard en de omvang van de atlassen- productie op de wereld een productie die, blijkens dit boek, in de orde ligt van tenminste 5 verschillende atlassen per week. F. J. O. Meynen, Emil, Die Titelaufnahme von Karten. Karten sammlung und Kartendokumentation. Nr 8. Bundes forschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung. Selbstverlag. Bonn-Bad Godesberg 1970. 53 pp. Prijs DM 4.30. In nummer 8 van deze Serie bespreekt Meynen de regels voor het katalogiseren van kaarten, bezien vanuit internationaal standpunt. Dit nummer bestaat uit een inleiding, hoofdstukken over de materiele gedaante van kaarten en de nomenclatuur van kaartsoorten. Het behandelt de titelbeschrijving, de regels voor het katalo giseren van de kaartinhoud en de aanwijzingen voor de bibliografische behandeling van kaarten in boeken en rapporten. Aan het eind vinden we een nuttige biblio- grafie en een körte samenvatting in het Engels. Als aanhangsel is een groot aantal voorbeelden van katalo- giseringen gegeven, inclusief de inrichting van de werk formulieren, de gedrukte kataloguskaartjes of de gepu- bliceerde katalogus in boekvorm. Tekst en voorbeelden beslaan elk het halve aantal pagina's. Zoals bij vorige nummers in deze reeks is in dit nummer ook weer een samenvatting gegeven van gedachten en werkmethoden zoals die op het ogenblik besproken worden in bibliotheken met kaartenverzamelingen en in kaartenbibliotheken in het algemeen. Bezien vanuit dat oogpunt vormt dit nummer een nuttige bijdrage tot de op praktische ervaring berustende discussie over de meest aanbevelenswaardige regels voor de toekomst. HUGO STIBBE Oxford Regional Economic Atlas of Western Europe. Door het Cartographic Department van de Clarendon Press, met hulp van K. M. Clayton en I. B. F. Kor- moss. Oxford University Press, London 1971. 26 x 19 cm, 160 pp., waarvan 96 met kaarten in kleur en 42 pp. index. Prijs £3.75; voor de paperback-uitvoering £2.25. De term Western Europe is een Understatement; alle niet-communistische landen van Europa worden in deze atlas behandeld. Geheel metrisch, met duidelijke bron- opgave, een specialist als Prof. Kormoss uit Brügge om de statistische gegevens uit de verschillende staten met elkaar vergelijkbaar te maken, en met een traditie van bijna 20 jaar in het produceren van economische atlassen, lijken er de nodige bouwstenen aangedragen voor een uitstekend werkstuk. Bekijken we de atlas, dan blijkt hij uiteen te Valien in drie delen stadskaarten, geografische overzichtskaarten en economische kaarten van Europa. De 30 stads kaarten, alle op schaal 1 400.000 en met een uniforme legenda, geven het grondgebruik aan van de belangrijkste westeuropese Steden en conurbaties. Die uniforme aanpak maakt een vergelijking mogelijk van de functionele opbouw der Steden. De sectie geografische overzichtskaarten op schaal 1:6, 1 4 of 1 2 miljoen, beslaat 30 pp. De uitvoering van de kaarten doet denken aan die van de ONC- luchtvaartkaarten, met de opvallende geel gekleurde stadsgebieden. De hoogtevoorstelling is hier aangegeven door middel van hoogtetinten, die duidelijk met elkaar contrasteren, en toch het lezen van het schrift niet bemoei- lijken. Daar is trouwens heel wat voor nodig, want de plaatsnamen zijn in een vrij vette letter gezet (de Mono type Universe Bold en Medium) die, doordat hij in een niet geheel dekkende inkt gedrukt is, toch geen zwartsluier over de kaart geeft. Een legenda voor de plaatssymbolen en bijbehorende corpsgroottes ontbreekt. De sectie economische kaarten (54 pp.) begint met een aantal fysische kaarten, om de achtergrond te tonen tegen welke de economische Processen zieh afspelen. De uitvoering van de kaarten is nogal ongelijkmatig een aantal is onvoldoende gegeneraliseerd, zoals de hoogtekaarten en de landbouwkaarten waarbij de grond- gebruikskaart door een registerfout bovendien onleesbaar is. De kaarten van de bevolkingsspreiding waar veel moeite en tekenwerk aan moet zijn besteed, komen niet helemaal uit de verf; zij willen zowel de huidige spreiding als het groeitempo van de bevolking aangeven; de uitvoering, met stippen en kubusjes in verschillende kleuren met een sterk uiteenlopend visueel gewicht maakt het geheel echter moeilijk te interpreteren. Het onjuiste gebruik van de kleuren geldt ook voor de choropleeth-kaart van de melkproductie; een oplopende schaal van lichtblauw-lichtgroen-lichtrood-donkergroen- donkerrood-donkerblauw is geen gelukkige keuze. Er staan vele goede kaarten tegenover de kaarten van de visserij, economische geologie en kerncentrales zijn weer zeer duidelijk uitgevoerd daarna loopt het peil weer iets terug doordat op de volgende kaarten de Symbolen teveel over elkaar geplaatst zijn en daardoor moeilijk naar grootte te schatten, en doordat er vaak te weinig namen de ligging der objecten in de kaart verduidelijken. De actualisering is goed. Alleen is het onduidelijk waarom op de Wegenkaart de toestand van de wegen uit het jaar 1966 is weergegeven met behulp van Cartactual, dat als bron wordt opgegeven, moet de actualisering niet moeilijk geweest zijn; de vele auto- tunnels die sedert 1966 klaar gekomen zijn, vormen zeker ook een belangrijke informatie voor deze kaart. In het algemeen kunnen we een uitstekende keuze en kundige behandeling van de thema's stellen tegenover een vaak onbevredigende visuele weergave, die er zeker op zou winnen, wanneer de kaarten op grotere schaal gebracht zouden worden bijv. door weglaten van de geografische overzichtskaarten. Als een economische atlas van de Euromarkt in zijn geplande uitbreiding, is het tijdstip van uitgifte van deze atlas, aan de voor- avond van de eenwording, zeker goed gekozen. F. J. O. K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII (1973) Nr. 1

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 17