NABESCHOUWINGEN VAN DE ICA-CONFERENTIE TE MONTREAL EN OTTAWA, AUGUSTUS 1972 door E. S. BOS* Inleiding Vooral voor diegenen die de afgelopen zomer niet in de omstandigheden verkeerden deel te nemen aan de ICA conferentie in Canada, beoogt deze nabeschouwing een indruk te geven van hetgeen daar plaats vond. Zoals wellicht bekend is bestond dit grote internationale kartografische gebeuren uit twee delen, te weten - de Vierde Algemene Vergadering, waarin de verenigingszaken werden afgehandeld; - de zesde Technische Conferentie. Alvorens in meer detail op de beide delen der conferentie in te gaan, wil ik u de volgende statistische informatie niet onthouden tijd en plaats Montreal, 15-18 augustus 1972 in de Universiteit van Montreal Ottawa, 19-25 augustus 1972 in de Carleton Universiteit. aantal deelnemers 400 deelnemers uit Nederland 6 aantal officieel vertegenwoordigde landen 29 aantal voordrachten 52 aantal Nationale verslagen over de periode 1968-'72 22. De vierde Algemene Vergadering In een drietal zittingen onder voorzitterschap van Prof. Dr. K. A. Salichtchev (U.S.S.R.) en steeds terzijde gestaan door de secretaris- penningmeester Prof. Dr. F. J. Ormeling (Ned.), werden de algemene zaken behandeld. Centraal hierin stonden het jaarverslag van de secretaris over de ICA in de periode 1968-1972 en de verslagen van de diverse ICA commissies en werkgroepen over dezelfde periode. Aan de reeds bestaande commissies en werk groepen werden enkele nieuwe toegevoegd, zodat de ICA thans de volgende commissies en werkgroepen heeft (waar een naam tussen haakjes is toegevoegd heeft deze betrekking op de Nederlandse vertegenwoordiger corres- ponding member in die commissie) Commissie I Opleiding in de kartografie; voorzitter Prof. Dr. Ir. C. Koeman (A. v. d. Waag); Commissie II Definitie, klassificatie en stan- daardisatie van technische termen in de kartografie; voorzitter Prof. Dr. E. Meynen, B.R.D. (Drs. J. E. Romein); Commissie III Automatisering in de karto grafie; voorzitter G. Stine, U.S.A. (Ir. L. van Zuylen); Commissie IV Thematische Kartografie; voor zitter Prof. S. Rado, Hongarije; Commissie V Communicatie in de kartografie; voorzitter Prof. Dr. L. Ratajski, Polen (Prof. Dr. Ir. C. Koeman); Commissie VI Kartografische technologie; voorzitter Prof. E. Spiess, Zwitzerland; Werkgroep Historische Kartografie; voorzitter Dr. Helen Wallis, U.K.; Werkgroep Oceanografische Kartografie; voor zitter A. J. Kerr, Canada (G. D. Raasveldt). Als nieuwe lidstaten van de ICA werden tijdens de eerste zitting van de Algemene Vergadering de volgende landen aangenomen Filippijnen, Hongkong, Joegoslavie, Kenia, Syrie en Turkije. Hiermee is het aantal lidstaten van de ICA gekomen op 45. Tijdens de derde en laatste zitting van de Algemene Vergadering vonden de diverse ver- kiezingen plaats voor de volgende termijn 157 Drs. E. S. Bos, medewerker van de afdeling Karto- grafie van het ITC in Enschede. K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII(1973) Nr. 2

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 15