1972-1976. De gekozen (herkozen) voorzitters van de diverse commissies en werkgroepen zijn hierboven reeds vermeld. De volgende personen werden gekozen als leden van het ICA hoofd- bestuur Voorzitter Prof. Dr. A. H. Robinson (U.S.A.). Vice-voorzitters J. C. Bartholomew (U.K.); F. Bonnet-Dupeyron (Frankrijk); O. Fledbom (Zweden); Prof. Dr. S. Nomura (Japan); Prof. Dr. R. Nunez de las Cuevas (Spanje); Prof. Dr. L. Ratajski (Polen); Prof. Dr. K. A. Salichtchev (U.S.S.R.). Secretaris-penningmeester Prof. Dr. F. J. Ormeling (Nederland). De zesde Technische Conferentie Het zou niet doenlijk en ook weinig zinvol zijn, op deze plaats alle op het congres toegelichte 'papers' te vermelden, laat staan samen te vatten. Juister lijkt het me om een poging te wagen die 'papers' te noemen, die om diverse redenen meer dan de andere de moeite van het lezen waard zijn. Schrijver dezes is er zieh van bewust dat een dergelijk waarde-oordeel niet geheel vrij kan zijn van subjectiviteit. De keuze van artikelen in het volgende nummer van het International Yearbook of Cartography (1973, vol. 13) möge dan ook voor u een tweede bron van informatie zijn. Thema 'thematische kartografie' Thema 'opleiding' Thema 'terminologie' Thema 'automatisering' Gezien de huidige trends in de kartografie, behoeft het nauwelijks enige verwondering te wekken dat onder het thema 'automatisering' een groot aantal 'papers' werden gepresenteerd. De inhoud hiervan, alsmede een vergelijking met voorgaande congressen (Stresa 1970 en New Delhi 1968) wijst zonneklaar op een bijzonder snelle ontwikkeling. Het Stadium van uitsluitend geheimzinnig experimenteren is ruim- schoots voorbij. In toenemende mate worden delen van het kartografisch produktieproces geautomatiseerd, onder andere als gevolg van 158 A. H. Robinson, An international Standard symbolism for thematic maps: approaches and problems. De auteur gaat in op de voor- en nadelen van standaardisatie, waarbij onderwerp en doel van de kaart duidelijk van elkaar gescheiden worden. Research op het gebied van de pereeptie zal een stimulerende invloed hebben op het standaardisatieproces. G. F. Jenks, Visual Integration in thematic ntapping: fact or fiction. Het belangrijke onderwerp van de pereeptie is het centrale thema in dit artikel. J. Bertin, La cartographie thematique en France. De snelheid waarmee informatie veroudert, gerelateerd aan de schaal van de kaart, is een zeer belangrijk gegeven bij het vervaardigen van thematische kaarten. Bertin geeft hierover waardevolle informatie. Zijn artikel maakt deel uit van het Nationale Rapport van Frankrijk en is versehenen in het tijdschrift van het Comitd Frangais de Cartographie, nr. 52, 1972. K. H. Meine, The influence of development of modern procedures and cartographie techniques on education and training Systems. Het artikel wordt gekenmerkt door een kritische beschouwing van de voorstellen van Com- missie I met betrekking tot de opleiding van kartografen op de diverse niveaus. E. Meynen, The structural types of thematic maps. Het artikel poogt, gebaseerd op de eigenschappen van het voorgestelde thema en op grond van de wijze van weergave, de diverse typen van thematische kaarten te klassificeren en van een juiste terminologie te voorzien (dit artikel kunt u in het Duits aantreffen in het Geo graphisches Taschenbuch 1970-1972). J. G. Linders, Computer technology in cartography. De auteur geeft een duidelijke analyse van het systeem bij de automatische kaartvervaardiging en gaat tevens in op een aantal voordelen van automatisering, met name die van het gebruik van de mini-computer. R. Böhme, An integrated system of processing geo- graphical names. Böhme beschrijft de methode van automatische weergave van geografische namen op topografische kaarten in de B.R.D. J. Diello, Experimental cartography at the Rome Air Development Center. Vermeld worden een aantal resul- taten van experimenteel onderzoek gedaan door het reeds in de titel genoemde research centrum van de Amerikaanse luchtmacht. D. P. Bickmore et al., New developments at the Experi mental Cartographie Unit. Bickmore en zijn collega's leggen hierin de nadruk op de rol van 'data banks' ten behoeve van de kartografie. R. Nunez de las Cuevas en J. G. Courel, Hardware and Software in automated cartography in the developing countries. Dit artikel geeft naast een overzicht van de in het algemeen aanwezige hardware en Software, een beschrijving van de situatie op het gebied van de auto matisering in de kartografie zoals deze thans in Spanje gesignaleerd kan worden. J. Denegre, Recent developments in automation for the produetion of medium-scale topographic maps. De nadruk in dit 'paper' valt op het direct digitaliseren vanuit de luchtfoto en legt derhalve een duidelijke band tussen kartografie en fotogrammetrie. L. Ottoson, Experimental map drafting using numerical controlled methods. Ottoson rapporteert de vorderingen op het gebied van de automatische kaartvervaardiging in Zweden. K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift Vit (1973) Nr. 2

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 16