had de tekst ook duidelijk ten doel de recreanten tot een bezoek aan te moedigen, over de drempel te helpen en welkom te heten. Zonder overigens aan gastvrijheid in te boeten heeft het Staatsbos- beheer langzamerhand het accent verlegd naar een wat striktere informatie. De drempelvrees blijkt bij de meerderheid van de bezoekers verdwenen maar vragen naar details worden steeds vaker gesteld. Steeds wordt er gewerkt aan herziening van bestaande teksten of het schrijven van geheel nieuwe. Distributie Het Staatsbosbeheer heeft niet de beschikking over een eigen verkooporganisatie. Men heeft geen 'winkel' zoals de Topografische Dienst die kent. Gelukkig werd de Kon. Ned. Toeristen- bond ANWB bereid gevonden de kloof te overbruggen die ligt tussen natuurbeheerder en consument. De Bond werkt coördinerend bij het drukken en distribueren van deze kaarten. Op alle ANWB-kantoren zijn voetspoorkaarten verkrijgbaar terwijl het Bondsapparaat ook de weder-verkopers, grotendeels VVV-kantoren, be- voorraadt. Thans neemt het Staatsbosbeheer een landelijke proef met verkoop via automaten die op strategische punten in het terrein zijn opgesteld. De eerste serie van 8 voetspoorkaarten die, zoals in de aanhef reeds vermeld in 1963 ver- scheen, is in de loop der jaren gevolgd door nog 20 kaarten, zodat momenteel 28 kaarten in omloop zijn gebracht. Dit aantal zal nog stijgen door het geleidelijk recreatief ontwikkelen van natuurgebieden tot ze geschikt zijn om een min of meer druk bezoek te ontvangen. Het tempo waarin dit gebeurt is niet alleen afhankelijk van het gebied van het Staatsbos beheer maar evenzeer van pianologische ont- wikkelingen. Een terugblik in de geschiedenis van 'tien jaar voetspoorkaarten' toont ons thans een serie van 28 toeristische kaarten waarvan er 530.000 zijn gedrukt en circa 417.000 exemplaren hun weg naar de gebruikers hebben gevonden. De indruk bestaat dat de voetspoor kaarten bij de gebruikers goed zijn ontvangen en het stemt tot voldoening dat ook andere natuurliefhebbers als Het Goois Natuurreser- vaat, De Vereniging tot Behoud van Natuur- monumenten in Nederland, Het Nationaal Park De Höge Veluwe, de gemeente Apeldoorn en enkele provinciale natuurbeschermingsorgani- saties naar dit voorbeeld soortgelijke kaarten hebben samengesteld 323 Fig. 3. Verkoop van voetspoorkaarten via automaten. (Foto Staatsbosbeheer). VOORTGANG EN TERUGBLIK K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII (1973) Nr. 4

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 13