KARTOGRAFIE TOERISTENKAARTEN, HET ONTMOETINGSVELD VOOR KARTOGRAFEN EN KAARTGEBRUIKERS REDACTIONELE INLEIDING door C. KOEMAN In een beschouwing over de historische karto- grafie vormt de toelistenkaart een nieuwkomer. Althans wat de omvang van de productie en de veelsoortigheid betreft. Het product zelf is al bijna vijfhonderd jaar oud, maar bleef aan- vankelijk beperkt tot het wegenkaart-type. Een van de oudste wegenkaarten bestemd voor een vorm van toerisme pelgrimstochten naar Rome, dateert uit de jaren 1498-99. Het is een hout- snededruk, ongeveer 30 X 40 cm groot, in duizenden exemplaren vervaardigd vlak voor het heilige jaar 1500. Zoals het met zeer oude pamfletten ook gegaan is hun onaanzienlijk uiterlijk en geringe waarde hebben er toe geleid dat er thans nog maar enkele exemplaren van bekend zijn. Van de anonieme kaart 'Das ist der Romweg von meylen zu meylen mit puncten verzeychnet' zijn slechts drie exemplaren be- waard gebleven. Vroeger waren het duizenden, thans miljoenen mensen die in hun leven maar bij enkele bijzondere gelegenheden een kaart ter hand nemen. Vroeger was dat de pelgrim, nu is het de bezoeker van de Olympische speien, de World Fair of de Floriade. In de loop der eeuwen is de soort toeristenkaart aanvankelijk constant gebleven de wegenkaart, 'road books' of 'itineraria' genaamd. Pas wanneer het klasse- toerisme in de 19de eeuw in Europa op gang komt, krijgt de toeristenkaart o.a. via de 'Baedeker' een veelsoortiger en doelmatiger karakter. Om in de 20ste eeuw, de eeuw van het sociaal toerisme en de dictatuur van de auto- mobiel, tot een gigantische omvang en een onbegrensde diversiteit uit te groeien. Duizenden kartografen vinden een bestaan in deze branche waarvan de invloed op het publiek niet gemakke- lijk onderschat kan worden. Toeristenkarto- grafie is het medium bij uitstek om een maximaal aantal kaartgebruikers en aspirant-kaartgebrui- kers bij de kartografie te betrekken. Enige voorlichting is daarbij hoogst gewenst. Met dat oogmerk dient dit speciale nummer van Karto grafie dan ook bezien te worden. Heiaas, het aantal niet-vakgenoten dat met ons tijdschrift bereikt wordt omvat niet de duizenden kaart gebruikers die openstaan voor een aan hun behoeften aangepaste voorlichting. Er ligt een enorm groot terrein braak om geexploiteerd te worden door kartografische voorlichting, aangepast aan landelijk en internationaal toe risme. De organisatie die bij uitstek geschikt is om de kaart en de kartografie dienstbaar te maken aan de (vaak latente) behoefte aan voorlichting bij het publiek is de landelijke toeristenbond, bij ons de A.N.W.B. Zulke voorlichting vergroot het genoegen dat de mens aan het toerisme beleeft. Ik hoop het nog te beleven dat onze A.N.W.B. eenmaal de Kaarten- kampioen als contact- en voorlichtingsblad zal uitgeven. Dit speciale nummer van Kartografie zal dan als vöörloper historische betekenis verworven hebben. 313 K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII 1973Nr. 4

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 3