Uit een intensief overleg met het bureau voor watertoerisme van de ANWB kwamen de volgende wensen naar voren 1. Een handzaam formaat. Het normale zee- kaartformaat (104 x 72 cm) was bijzonder onhandig in de kleine kajuiten van zeil- en motorjachten. Gekozen werd het formaat 53 x 36 cm. 2. Lage prijs in vergelijking met de zeekaart. 3. Meer informatie in de ondiepere gebieden. De jachten zijn dikwijls gei'nteresseerd in zeer ondiep water dat door de beroepsvaart juist gemeden wordt. Het diepere water minder gedetailleerd. Slechts enkele diepte- cijfers zijn nodig in verband met eventueel ankeren (lengte ankertouw). Slechts de dieptelijnen van twee en nul meter, zijnde voor jachten de enige belang- rijke dieptelijnen, dienden te worden aan- gegeven. 4. De betonning en verlichting aan te geven in de juiste kleur en niet met arcering of bijschrift. 5. In analogie met de kleuren gebruikt op de Waterkaart van de ANWB de bevaarbare gebieden blauw te kleuren en de ondiepe gebieden wit te laten! 6. Meer topografie d.w.z. aanbrengen van de belangrijkste wegen naar de havens en de waterkant. 7. Informatie over havens met name welke aanlegplaatsen speciaal voor jachten bestemd zijn en welke gebieden en aanlegplaatsen voor jachten verboden zijn. In 1964 werd de eerste kaart voor zeil- en motor jachten uitgegeven en wel die van het IJsselmeer aangezien gebleken was dat aan een kaart van dit gebied de meeste behoefte bestond. De kaart werd gedrukt in acht kleuren. In verband met de drukkosten werd dit bereikt in vier drukgangen door gebruik te maken van rasters en door kleurcombinatie (blauw geel is groen). Als basis diende de zeekaart. Wegens de zeer geringe voorbereidingstijd van twee maanden moest de kaart zonder proefdruk worden gedrukt en het resultaat was alles behalve fraai, doch aanvaardbaar. Dat de kaartgebruiker weinig kritisch is ten aanzien van de esthetische aanblik bleek uit slechts een enkele klacht hierover. Blijkens de grote verkoop van de kaart werd besloten de uitgave te continueren en uit te breiden tot die gebieden waaraan grote behoefte bestond. Tevens werd besloten de kaarten in atlasvorm uit te geven, terwijl bij de uitvoering gebruik werd gemaakt van de opgedane ervaring. Elke kaart bestrijkt een gebied van logische samenhang. Het frontblad vermeldt de titel en het kaartnummer en editiejaar alsmede een aanduiding van het bestreken gebied. Bovendien wordt jaarlijks de op het frontblad aangebrachte figuur gewijzigd opdat met een oogopslag te zien is dat men een nieuwe editie heeft. De kaart wordt jaarlijks verschijningsdatum valt samen met de opening van de watersport- tentoonstelling HISWA hernieuwd uitge geven en in tegenstelling tot de zeekaart niet met de hand gecorrigeerd alvorens te worden verkocht. Eventuele voor de jachtzeiler belangrijke wijzi- gingen worden vermeld in het twee-wekelijks verschonende tijdschrift 'Waterkampioen' van de ANWB in de rubriek 'Vaartberichten'. Het binnenblad is benut voor het aanbrengen van een indexkaart, gegevens over op de kaart voorkomende havens, met name de gemiddelde diepte, de rijzing van het getij, de aanwezigheid van een aanlegplaats, scheepswerf, helling, motorreparatie, zeilmakerij, hotel, camping, trein- of busverbinding, scheepsleveranciers, drinkwater-, benzine-, dieselolie- en butagas- bevoorrading. Verder gegevens over stormwaarschuwingen en een uitgebreide legende, alsmede de nodige 'Waarschuwingen'. Alle tekst op dit blad is tweetalig Nederlands en Engels. De kaart, waarvan hier een fragment is bij- gevoegd, wijkt in zoverre af van de zeekaart dat betonning en verlichting in kleur is gedrukt, dieptelijnen van meer dan twee meter diepte zijn weggelaten, terwijl wegen alsook ge- generaliseerd de bebouwde kommen zijn aangegeven, alsmede de plaats van het post- kantoor, de havenmeester, en de ligplaatsen voor jachten. Het watergebied is gekleurd in het systeem van de zeekaarten met dien verstände dat het gebied met een diepte van minder dan twee meter i.p.v. vijf meter licht-blauw is gekleurd. Kanälen en dergelijke vaarwaters achter een sluis zijn in analogie met de Waterkaarten van de ANWB donker-blauw gekleurd. Dit betekent wel een hinken op twee gedachten, n.l. in open water moet het (licht)blauwe gebied door jachten worden gemeden, terwijl op de binnenwateren juist de blauwe gebieden bevaar- baar zijn. Hiertoe is bewust gekozen omdat in 315 K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII (1973) Nr. 4

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 5