en aanwijzingen) worden in rood gedrukt. Dan zijn er vier kleuren, welke op de ANWB- waterkaarten worden gereserveerd voor het water, te weten volblauw voor vrij toegankelijk diep vaarwater; lichtblauw (tegenwoordig een 25 puntraster van het volblauw) voor ondiep vaarwater of bij laagwater droogvallend; geel voor vaarwater dat verboden is voor vaartuigen door mechanische kracht voortbewogen (met uitzondering van afgegeven vergunningen) en violet (tegenwoordig een 30 puntraster van vol rood) voor water van gering belang of verboden voor motorvaartuigen. Op enkele waterkaarten, te weten die van de Biesbosch, de Loosdrechtse plassen en de Vinkeveense plassen komt een oranje tint voor (vol geel met 20 puntraster van rood), welke gebieden met riet en biezen aangeeft. Het aangeven van brughoogten en vaardiepten is niet altijd een eenvoudige zaak. Immers, in ons waterrijke land is het wateroppervlak niet altijd even hoog, zodat wij rekening dienen te houden met de diverse in gebruik zijnde water- peilen, zoals NAP, kanaalpeil, rivierpeil, IJssel- meerpeil, Fries Zomerpeil, polderpeil enz. Op de kaarten dient zulks uiteraard altijd duidelijk te worden vermeld, zulks in overleg met de betreffende beherende instantie(s). Bij de vele op de kaarten aangebrachte aan- duidingen moeten ook genoemd worden de scheepvaartlichten (onderverdeeld in diverse soorten als vast licht, onderbroken licht, schitter- licht, isofaselicht enz.), betonning en bebakening. De meeste waterkaarten zijn uitgevoerd als gedetailleerde overzichtskaarten; twee kaarten vormen hierop een uitzondering, n.l. die van de Gelderse IJssel en de Limburgse Maas. Deze zijn als strekkaart vervaardigd, d.w.z. verdeeld in fragmenten; dit jaar werden deze fragmenten voor het eerst met behulp van een spiraalband gebundeld tot een handzaam boekje. Oplage Het watertoerisme neemt de laatste jaren hand over hand toe. Dit heeft natuurlijk zijn weerslag in de oplagen van de diverse kaarten. Deze oplagen varieren globaal gesproken tussen de 10.000 en de 30.000 exemplaren; de looptijd van de kaarten ligt tussen de 2 en de 4 jaar. Er zijn omstandigheden waaronder de looptijd van een pas herziene kaart met opzet erg kort wordt gehouden. Dat Staat dan in verband met de vele mutaties welke op vrij körte termijn kunnen worden verwacht. Een voorbeeld daarvan is de Biesboschkaart door het afsluiten van het Haringvliet in Oktober 1970 werd het eb- en vloedverschil in de Bra- bantse Biesbosch teruggebracht tot 20 cm inplaats van ±2m. Dit had vele consequenties voor de kaart tot gevolg. Toen de ANWB in 1971 de hieraan aangepaste Biesboschkaart publiceerde, wist zij dat binnen niet al te lange tijd wederom een herziening zou moeten worden gedaan, omdat dan pas rust zou zijn gekomen in de grondbeweging en landvorming, waaronder o.a. exacter de diverse vaarwaterdiepten konden worden vermeld. In de loop van 1973 kwam de ANWB dan ook uit met een geheel nieuw getekende waterkaart van de Biesbosch op de schaal 1:25.000 (vroeger was dat 1:33.333), waarop bovendien exact de situering van de vier grote spaarbekkens van het waterwinningbedrijf 'de Brabantse Biesbosch' kon worden aangegeven. Plannen voor de toekomst Op de kaart van de Biesbosch is een begin gemaakt met het meer onderscheid brengen in de gebruikte lettertypes. In plaats van alleen maar Gill romein en Gill cursief te benutten is er voor deze kaart ook gebruik gemaakt van de Copperplate voor de plaatsnamen, de Nobel cursief voor Streek-, bos- en poldernamen en de Nobel romein voor watertoeristische ge- gevens. In de toekomst zullen ook de andere water kaarten van nieuw schrift worden voorzien. Bij nieuw te maken waterkaarten worden direct de nieuwe lettertypes gebezigd. Er zijn plannen om twee nieuwe waterkaarten te vervaardigen In verband met de zieh snel ontwikkelende watersport ter plaatse zal de inzet van het gedeelte Alkmaar-Den Helder (1:200.000) op de waterkaart Amsterdam- Alkmaar worden vervangen door een aparte kaart 1:50.000, terwijl ook de inzet van Noord- Friesland (1:200.000) op de waterkaart Midden- Friesland zal worden vervangen door een geheel nieuwe kaart van Noord-Friesland plus de provincie Groningen op de schaal 1:125.000. Gelijktijdig zullen de beide kaarten Zuidwest- Friesland en Midden-Friesland, welke elkaar voor een groot gedeelte overlappen, worden gecombineerd tot een kaart, nl. 'Friese Meren', op dezelfde schaal als van beide kaarten af- zonderlijk (1:50.000). Voor eenieder die zieh te water verplaatst is het raadzaam om, behalve de betreffende waterkaart, ook bij zieh te hebben de ANWB- uitgave 'Almanak voor Watertoerisme'. In deze 319 K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII (1973) Nr. 4

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 9