voor de historisch-geograaf, maar de waarde ervan wordt voor historisch onderzoek nu eenmaal minder hoog aangeslagen omdat ze uit een jongere periode stammen. Naarmate onze generatie zieh meer en meer onplezierig begon te voelen bij het toenemende aantal inwoners in ons land en de daarmee gepaard gaande aantasting van het natuurlijke landschap en intensiever gebruik van de ruimte nam de belangstelling voor 'hoe het vroeger was' toe. Om een beeld te krijgen van de bewoning van Nederland anno 1850-1860 diende men allerlei topografica en statistieken te raadplegen, en ook de eerste topografische kaart, die immers tussen 1850 en 1864 was uitgegeven. Op de bladen van deze eerste editie Staat het jaar van de terreinopname, de zgn. verkenning, vermeld. De 62 bladen zijn successievelijk in de boven- genoemde periode versehenen, maar men blijkt zieh te kunnen vergissen in de juiste datum van de werkelijke terreinweergave. Na de eerste druk heeft men voortdurend revisies op de druksteen aangebracht opdat een volgende afdruk geheel up to date zou zijn (b.v. de pas aangebrachte verharding van wat eerst een zandweg was, gereedgekomen inpolderingen, kanaalaanleg enz.). De onderaan het blad vermelde jaartallen van verkenning en gravure werden bij deze revisies helaas niet gewijzigd. In deze tijd van milieubescherming en conser- vering van het oude landschap en van de oude bewoningskernen is een betrouwbare en volledige weergave van die oude toestand natuurlijk onmisbaar. De oudste Topografische en Militaire kaart werd in de loop van de jaren 1960-1970 her-ontdekt, waarbij de waardering voor wat de tekenaars uit de vorige eeuw gepresteerd hebben in loffelijke woorden alom verkondigd werd. Helaas zijn er heden ten dage maar weinig exemplaren van de kaart overgebleven naar schatting bestaan er op het ogenblik niet meer dan een of hoöguit enkele complete exemplaren van de eerste editie van deze oudste nederlandse topografische kaart op de schaal 1:50.000. Zelfs in de Rijksarchieven en in de overige gerenommeerde kaartcollecties treft men geen volledige eerste drukken aan. Het lijkt dan ook zeer waarschijnlijk dat voor deze heruitgave van alle zijden veel belangstelling zal bestaan. De prijs van de oude kaart is op veilingen, gehouden tussen 1950 en 1973, opgelopen van fl 20 tot fl 1000, terwijl ook voor losse bladen, mits in onbeschadigde toestand, tussen fl 25 en fl 50 gevraagd wordt. Ieder die op serieuze wijze kennis wilde nemen van de Nederlandse topografische gesteldheid in de vorige eeuw was haast wel gedwongen om naar de bibliotheek van de Topografische Dienst in Delft te reizen, om aldaar de eerste druk te kunnen raadplegen. Dankzij de heruitgave is deze consultatie in Delft niet meer nodig, hoewel voor het raadplegen van o.a. manuscript- minuten een bezoek aan de bibliotheek van de Topografische Dienst noodzakelijk zal blijven. (Hetgeen trouwens een aangename ervaring is vanwege de deskundige Service die men aldaar geniet, waarbij de kaartenliefhebber meestal zijn kennis kan vermeerderen). De bewondering voor de prestaties van de tekenaars uit de vorige eeuw is in de plaats gekomen voor de kritiek die men op de over- ladenheid van de kaart soms heeft geuit. Met behulp van een vergrootglas is het mogelijk om de kaart op een ontspannen wijze te lezen, zoals hij indertijd ook onder een vergrootglas getekend moet zijn. De afwezigheid van kleuren anno 1850 bracht cje noodzaak van een groot aantal getekende Signaturen met zieh mee. Deze Signaturen verschillen onderling in struetuur, vorm en lijndikte. Ze werden gebruikt om er het grondgebruik mee aan te geven bouwland met heggen, weiland met sloten, al of niet met bomen längs de sloot, hoge weidegrond, laag- veen, hoogveen, hoge heide, veenplassen, moeras, ontginning, enz. Voor de vegetatie werden Signaturen gebruikt die het onderscheid tussen bos, bomen en heggen, tussen moestuinen, boomgaarden, parken en buitenverblijven aan- gaven. Kortom, de kartografische weergave van bodemgesteldheid, bewoning en grondgebruik is dermate compleet en karakteristiek, dat men van de luchtfoto uit de 19de eeuw zou kunnen spreken. Dankzij de bekwaamheid van de kaart- tekenaars uit de vorige eeuw, die op dit niveau vandaag de dag niet meer bestaat, heeft de historisch-geograaf een afdruk van de realiteit anno 1860 in handen gekregen. Men zou deze topografische kaart een fossiel kunnen noemen het levende landschap van toen, met zijn bewoners, bestaat niet meer; het is uitgestorven. Een contemporaine afdruk is dankzij toevallig aanwezige optimale voorwaarden voor ons, 20ste eeuwers, achtergelaten. Een omstandigheid die niet hoog genoeg geschat kan worden en waarvan de betekenis zieh tot redding van het in verval verkerende Nederlandse landschap kan uitstrekken. Tussen 1960 en 1970 werd door beoefenaars van de historische geografie en van de historische kartografie bij verschillende gelegenheden de wens tot heruitgave van de eerste editie van de Topografische Kaart geuit. Eindelijk, op 21 april 386 K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII (1973) Nr. 5

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 10