1972, tekende het bestuur van het KNAG het besluit om een commissie in te stellen die zieh zou belasten met de 'Heruitgave Eerste Topo graphische Kaart van Nederland'. De onder- staande uitwerking van deze formulering demon- streert de lichtvaardigheid waarmee het KNAG- bestuur opdrachten aan commissies verstrekte "Deze commissie zal zieh belasten met 1. De technische uitvoering van deze herdruk. 2. De financiele opzet van deze uitgave, die zodanig dient te zijn dat het KNAG hiervoor geen enkele verplichting op zieh hoeft te nemen. 3. De redactionele begeleiding van de uitgave. Tot leden van deze commissie worden benoemd Mej. Dr. M. K. E. Gottschalk, namens de Afdeling Historische Geografie. de Heer Prof. Dr. Ir. C. Koeman, namens de Afdeling Kartografie. de Heer Drs. R. Rentenaar, namens de Afdeling Historische Geografie. de Heer Ir. J. A. C. E. van Roermund, namens de Afdeling Kartografie. Als contactpersonen met ons bestuur zullen optreden Mej. Dr. M. K. E. Gottschalk en de Heer Dr. J. J. C. Piket, zoals reeds in de bestuurs- vergadering van vrijdag 19 november 1971 werd vastgesteld". Dat de herdruk van het kaartwerk thans gereed is, heeft men vooral te danken aan (zie ad. 1) het vakmanschap van de Topografische Dienst te Delft. Wanneer men zieh realiseert dat het grootste gedeelte van een oud kaartblad bedekt wordt met lijnelementjes van ca. 1/40 1/20 millimeter dikte, waarvan de verschillende struc- turen even zo vele verschillende betekenissen hebben, die niet mögen vervagen bij een herdruk, dan heeft men enig vermoeden van de enorme prestatie die hier door fotografen, maar ook door de camera, de materialen, en de drukkers geleverd is. (Ad. 2) Het KNAG wilde geen stuiver in deze onderneming steken. Ook de Topografische Dienst kon als Rijksinstelling geen belastinggeld investeren om particulieren op een goedkope wijze aan de eerste editie van de 'Topographische en Militaire kaart' te helpen. Dankzij de grote medewerking van de risico- dragende uitgeversmaatschappij Unieboek B.V. te Bussum kon er een contract tussen Topo grafische Dienst en uitgever gesloten worden waardoor de uitvoering van deze kostbare reproduetieuitgave mogelijk gemaakt werd. (Ad. 3) De redactionele begeleiding van een gigantisch project als het onderhavige doet een staf van medewerkers verwachten. In de titel van de heruitgave wordt echter geen naam van een redactielid vermeld. Ieder die iets afweet van fotografie zal begrijpen dat men voor deze heruitgave van 62 kaartbladen niet zo maar het meest voor de hand liggende blad uit de bibliotheek van de Topografische Dienst voor de camera kon zetten. Wanneer een kaart 120 jaar gebruikt is, zal hij er niet meer zo fris uitzien als voor een optimaal goede reproduetie noodzakelijk is. Het zoeken naar het beste, in een of andere Nederlandse verzameling aanwezige exemplaar van elk der 62 bladen vormde een onderdeel van wat het KNAG- bestuur 'de redactionele begeleiding' noemde. De omvang en de kwaliteit van het onderzoek naar de echte 'eerste' editie van elk der 62 bladen zou als een historisch-kartografische dissertatie zeker acceptabel zijn. Om een verge- lijking te maken wanneer het een vergelijkbaar onderzoek naar de Chronologie van het ceuvre van een beroemd grafisch kunstenaar betroffen zou hebben was er wellicht een kunst-historische dissertatie uit ontstaan. Aan dit omvangrijke vergelijkend onderzoek naar authentieke en ongeschonden exemplaren van de eerste uitgave is door enkele medewerkers van de Topogra fische Dienst vele maanden noeste arbeid besteed. Voorts is de begeleidende publicatie van de hand van Ir. J. A. van der Linden, hoofd- ingenieur van de Topografische Dienst, een zeer waardevol boek geworden waarin de ontstaansgeschiedenis van de kaart beschreven is en waarin de ontwikkeling van de kartografie van Nederland in de jaren 1795-1850 behandeld wordt, evenals de in die tijd toegepaste landmeet- kundige- en reproductietechnieken. Het boek vult een leemte in de geschiedschrijving van de officiele Nederlandse kartografie. Uit de hier gegeven verantwoording van de taak, die door het KNAG-bestuur met royale hand aan de commissieleden werd uitgedeeld, möge blijken dat er een grote hoeveelheid werk verricht is, waarvan men kan hopen dat het aan de Verlangens van het publiek ten goede zal komen. Tenslotte enige technische en zakelijke infor- matie De complete heruitgave van de "Topo graphische en Militaire Kaart" bestaat uit een titelblad, een bladwijzer, een blad met verklaring der tekens en 62 kaartbladen. Alle bladen hebben een formaat van 64 x 92 cm. Het papier voor deze bladen werd speciaal voor deze uitgave vervaardigd, en benadert dat van de oorspronkelijke editie. De gehele serie wordt 387 K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII (1973) Nr. 5

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 11