De termen lager, middelbaar en hoger voldoen hier in ieder geval nog minder. Bovendien beperkt dit overzicht zieh voornamelijk tot de kartografie als hoofdvak. Eerste niveau Kartografische vorming vindt nog steeds in de eerder genoemde kartografische instituten plaats. Dit onderwijs is sterk gericht op de directe behoefte van het bedrijf waar de opleiding plaats vindt. Dit onderwijs heeft nu een welkome aanvulling gekregen in de PBNA-cursus 'Karto- grafisch tekenaar', die dit jaar gestart is en een wat bredere basis geeft. De heer J. Ooms, voorzitter van de 'Redactie Commissie' van o.a. bovengenoemde cursus (er zijn nog enkele andere cursussen voorgesteld), geeft in Kaart- bulletin nr. 73, September '73 een aantal bij- zonderheden over deze cursus1. Tweede niveau Kartografie-onderwijs op dit niveau komt in Nederland (nog) niet voor, wel echter als neven- vak bij enige HTS-opleidingen. Alleen bij het Internationaal Instituut voor Luchtkaartering en Aardwetenschappen (ITC) te Enschede komen in de Afdeling Kartografie (hoofd Prof. Dr. F. J. Ormeling) twee cursussen voor, die tussen het niveau van de PBNA-cursus en de universi- taire opleiding gewaardeerd kunnen worden, nl. de C4-cursus 'Cartographic Technician' en de C3-cursus 'Cartographic Engineer'. Ge noemde ITC-cursussen zijn ook toegankelijk voor Nederlanders. Derde niveau Het Geografisch Instituut van de Universiteit van Utrecht geeft in de Afdeling Kartografie (Prof. Dr. Ir. C. Koeman) na de kandidaats- opleiding een na-kandidaats studieprogramma kartografie (studieduur incl. bijvakken 2 jaar). Het eerder genoemde ITC begint 1 februari 1974 met een 'Post Graduate' cursus (te vergelijken met een baccalaureaats cursus) en in 1975 met een 'Master of Science' cursus (te vergelijken met een doktoraal cursus). Zowel de 'Post Graduate'- als de 'M.Sc.' cursus hebben een duur van ongeveer 12 maanden. In beide gevallen wordt evenwel de toelatingseis gesteld dat voldoende kartografische kennis en ervaring aanwezig is voor de 'M.Sc.' cursus op het Post Graduate niveau, voor de 'Post Graduate' cursus op het C3 niveau. Indien bedoelde kennis niet aanwezig is, dient een Student deze in een cursus op een lager niveau te vergaren. Voor een Student met een 'B.Sc.' graad (te vgl. met kandidaats niveau in Nederland) zonder speciale kennis op het gebied van de kartografie, die een 'M.Sc.' graad wil halen, komt dit neer op een studieduur van ongeveer 2 1 /2 jaar. Hoewel in deze categorie in feite de TH-Delft niet behoort te worden genoemd, omdat de kartografie daar uitsluitend als nevenvak wordt onderwezen, wil ik hier een uitzondering voor maken, daar verscheidene bekende kartografen hier hun eerste vorming vonden. Bovendien is daar een belangrijke ontwikkeling aan de gang. De Afdeling Geodesie van de TH-Delft (Karto grafie o.l.v. Drs. J. E. Romein) geeft als neven vak voornamelijk voor geödeten kartografie, waartoe binnen afzienbare tijd in de nieuwbouw over een kartografisch laboratorium kan worden beschikt (kamera, doka, kopie en offsetpers met bijbehorende apparatuur). Reeds beschikt de afdeling sinds enige jaren over een automa tische tekentafel. Beschouwing Wanneer we de voorgaande opsomming nagaan, dan kunnen we constateren dat de primaire opleiding met de schriftelijke cursus een wat bredere basis heeft gekregen en hopen we dat de redactie commissie voortgaat met het uit- bouwen van deze cursussen. Het blijkt dan, dat bij de verdere kartografische opleiding een hiaat bestaat en er nu in Neder land geen of althans nauwelijks aansluitende secondaire opleidingsmogelijkheden zijn. Hoewel de C4- en C3-cursussen aan het ITC tot dit niveau gerekend moeten worden, hebben deze cursussen voor Nederland enigszins het nadeel, dat zij volledig in de Engelse taal gegeven worden. Overigens heeft de praktijk reeds geleerd dat dit nadeel niet al te zwaar weegt, daar een Middelbareschool-opleiding als voor-opleiding voor deze cursussen geeist wordt (voor C4 HAVO, voor C3 VWO). De dit jaar ingestelde werkgroep 'Kartografische Vorming' van de K.S.-K.N.A.G.2 heeft als een van de belangrijke punten op het programma staan het instellen van een onderzoek naar de wenselijkheid en de mogelijkheden van een dergelijke opleiding. Tenslotte blijkt, dat de tertiaire vorming, waar in een klein land als het onze uiteraard een minder direkte behoefte aan is, te Utrecht en binnenkort in Delft er bijzonder gunstig voor Staat. Dit wordt mede veroorzaakt door de grote vraag naar karto grafie als nevenvak bij diverse studierichtingen. Overigens biedt dit goede mogelijkheden voor het verlenen van steun aan eventueel op te zetten secondaire opleidingen. 390 K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII (1973) Nr. 5

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 14