396 de verspreiding over het aardoppervlak zieh zeer goed in kaart laat brengen. Op totaal 143 kaarten zijn alle wijngebieden door middel van kleuren onderscheiden op een topografische onder- grond. Voor de grootste en belangrijkste wijngebieden zijn behalve kleinschalige overzichtskaarten (1:1.000.000 en kleiner) detailkaarten op de schaal 1:25.000 tot 1:50.000 van de wijnstreken opgenomen. Hierop zijn de wijngaarden, ingedeeld naar kwaliteitsklassen, door tintverschillen onderscheiden. Naast deze kaarten van wijnlanden, wijngebieden en wijnstreken treft men door de gehele atlas diverse kartogrammen, blokdiagrammen en andere grafische voorstellingen aan. Voor een geslaagde kartografische vormgeving hebben de namen van Fullard (supervisie) en Fairey Surveys Ltd. (uitvoering) borg gestaan. De kaarten met de verspreiding van de wijnbouwgebieden overheersen sterk in aantal. Deze kaarten zijn Over het algemeen eenvoudig van struetuur en volgens de klassieke methoden samen- gesteld. De uitvoering is goed verzorgd en zeer uniform en evenwichtig door het gehele werk, wat vooral tot uitdrukking komt in de kleurkeuze en de toegepaste lettertypen. De voorkeur voor zachte pasteltinten is duidelijk; voor de beschrifting heeft men klassieke letter typen toegepast (vnl. Garamont). Bij vele kaarten is op een inzet aangegeven waar het afgebeelde gebied ligt binnen een groter gebied (wijn- gebied, provincie of land). De schaal van de kaarten is aangeduid met een schaalstok. De onderlinge verge- lijkbaarheid van de wijnstreken en wijngebieden wordt aanzienlijk bemoeilijkt door het sterk wisselen van de schalen, die bovendien niet altijd op ronde gefallen uitkomen. Er zijn hier duidelijk concessies gedaan door het formaat (en dus de schaal) van de kaarten onder- geschikt te maken aan de gehele lay-out. De overige kaartjes, kartogrammen en andere grafische voorstellingen munten niet uit in vindingrijkheid. Meestal is gekozen voor een vrij primitieve voorstellings- wijze zoals b.v. op de wereldkaart van de wijnbouw met staafdiagrammen (pp. 10-11). Soms ontbreken in de legenda de meest elementaire aanduidingen wat is de betekenis van de kleurverschillen op het kaartje 'Wijnbouwareaal' (p. 10)? Wat is de waarde van de stippen op het stippenkaartje 'Verspreiding van druiven- rassen' (p. 22)? Overigens is de uitvoering in overeenstemming met de grote groep verspreidingskaarten, zodat een evenwichtig geheel is ontstaan. Een enkel kaartje (zoals het blok- diagram op p. 126) valt wat uit de toon door een te grove uitvoering. Behalve kaarten bevat de atlas min of meer uitvoerige, goed leesbare teksten (door Wina Born uitstekend vertaald) en verder zeer veel illustraties in de vorm van kleurenfoto's, tekeningen en afbeeldingen van wijn- etiketten (ca. 1.000!). Alle kaarten zijn afgebeeld zonder kader, in de vorm van eilandkaarten. Ze zijn samen met de tekst en andere illustraties tot een zeer smakelijk en verzorgd geheel samengevoegd. De lay-out verdient alle lof. Om het terugvinden van de namen van plaatsen, wijn gaarden, chateaux e.d. vanuit het register ondanks de toegepaste eilandkartografie heel gemakkelijk te maken is in de marge van iedere pagina een verwijzings- systeem aangebracht. Zeer fijn uitgevoerd en daarom beslist niet störend vindt men hier de aanzet van de vakverdeling en de combinatie van letters en cijfers voor het terugvinden van het juiste vak. Deze Spectrum Wijnatlas wordt in een Ten Geleide van een deskundige van het Institut National des Appella- tions d'Origines (de Franse organisatie voor kwaliteits- bewaking van de wijn) als een standaardwerk in de wijnliteratuur aangeduid. Als kartografisch produkt is deze atlas voor wat betreft de conceptie van de kaarten niet zo opzienbarend. De atlas munt daarentegen uit door de zeer verzorgde vormgeving en de geslaagde inpassing van het kaartwerk in het geheel van tekst en afbeeldingen. Daarom zullen deze kaarten van de wijn er zeker toe bijdragen dat de gebruikers voortaan met meer kennis van zaken de wijnkaart zullen raadplegen. P. W. G. Oxford World Atlas. Geographie editor S. B. Cohen. Prepared by the Cartographic Dept. of the Clarendon Press. 202 pp., waarvan 123 pp. kaarten, 67 pp. register met 30.000 namen, 38 X 27 cm. Uitgave Oxford Uni- versity Press, London 1973. Prijs geb. 5.75; paperback 3.25. ISBN 0 19 891110 6. In deze atlas is voor het eerst een poging gedaan om de correlatie van geografische verschijnselen te vergemakke- lijken door ze over elkaar heen af te drukken. Dat gebeurt in verschillende stadia, beginnend met een serie oceaankaarten op schaal 1:50.000.000, waarop naast hoogte- en dieptetinten ook informatie over zeestromen en geotectonische gesteldheid gegeven wordt. Hierop volgt een serie kaarten van het fysisch milieu op schaal 1:25.000.000, die klimaat, relief en geologie met elkaar in verband brengen. Een serie kaarten op schaal 1 12.700.000 van de gehele wereld sluit hierop aan. Ze tonen het door de mens be'invloede milieu aan de hand van de weergave van de bevolkingsdichtheid (4 klassen), grondgebruik (12 klassen), verbindingen (incl. verkeer in havens en op vliegvelden) en geexploiteerde mineralen. Dit alles naast de topografie. Deze drie kaartseries, samen 29 pp., vormen van deze atlas de blikvanger, de met veel tamtam aangekondigde nieuwe doorbraak in de kartografie. "The delicately balanced cartographic design affords complete legibility despite the combination of many different elements" beweert de uitgever op het omslag maar dan heeft hij de atias niet ingekeken, want op ca. de helft van deze combinatiekaarten wordt hetzij door de hoogte- tinten hetzij door de reliefschaduwing de overige infor matie onleesbaar gemaakt. En dat is bijzonder jammer, want op een aantal kaarten blijkt dat het wel degelijk kan lukken; dat het waarlijk mogelijk is om van punt tot punt relaties tussen bevol kingsdichtheid, grondgebruik en relief na te gaan. Het is hierbij een gelukkige bijkomstigheid dat een hoge bevolkingsdichtheid en dicht bos (de zwaarste grond- gebruikssignatuur) elkaar praktisch wederzijds uitsluiten. Afgezien van het feit of het correleren visueel mogelijk is, vergt de hier gekozen wijze van over elkaar heen afdrukken van verschillende soorten gegevens zeer betrouwbaar basiskaartmateriaal. Zo zal men b.v. in ontwikkelingslanden daär waar 'gei'rrigeerd gebied' aangegeven Staat ook een hoge bevolkingsdichtheid verwachten. Maar de kaart toont nogal eens het tegen- deel. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door opname en generalisatie van beide thema's onafhankelijk van elkaar. Ditzelfde geldt ook bij vergelijking van klimaat en relief, waarbij hoogtelijnen veel minder gegeneraliseerd zijn dan klimaatgrenzen. Hoewel de uitgever, alweer op het omslag, het over een geheel nieuw werk heeft, bestaat de rest van de atlas praktisch geheel uit kaarten overgenomen uit bestaande Oxford atlassen. Eerst een serie geografische overzichts kaarten van de economisch belangrijkste gebieden op K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII (1973) Nr. 5

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 20