398 hopen dat een groot aantal abonnees het voortbestaan van deze serie zal garanderen. C. K. Cartographica, Monographs ort Cartography. Published by B. V. Gutseil, Department of Geography, York University, Toronto, Canada. -Cartographica no. 2 H. W. Castner, G. McGrath; Map design and the map user, 1971. Cartographica no. 4 K. A. Salichtchev; National atlases, 1972. De reeks Cartographica is ontstaan om er artikelen te kunnen plaatsen die van te grote omvang waren voor The Canadiern Cartographer. Gutsell heeft een indruk- wekkend aantal Amerikaanse en Canadese kartografen bereid gevonden als mederedacteuren van de reeks op te treden een garantie voor de hoge kwaliteit van de bijdragen, die ook blijkt uit beide hieronder besproken nummers Over onderwerpen uit de moderne kartografie. Wat betreft het Vierde nummer van deze reeks, National Atlases door K. A. Salichtchev, dit kan nooit een ver- keerde keuze zijn. Deze klassieke Studie van de hand van de voorzitter van de commissie 'Nationale Atlassen' van de IGU was tot nu toe alleen in het Frans beschik- baar, en met de vertaling bewijst men de Angelsaksische kartografen een grote dienst. Immers, hoewel de Studie van 1960 dateert is het nog steeds de enige belangrijke Studie over nationale atlassen. Het tweede nummer is een verslag van de voornaamste Iezingen gehouden op een symposium over de invloed van de kaartgebruiker op het ontwerp van kaarten, gehouden op de Queen's University in Kingston, Ontario, Canada in 1970. Dit onderwerp mag zieh op het ogenblik in een steeds toenemende belangstelling Verheugen, getuige ook de studiedagen hieraan gewijd door de Kartografische Sectie in 1970, en de British Cartographic Society in 1972 en de speciale aandacht hiervoor op de laatste conferenties van de I.C.A. Het symposium was rond drie thema's georganiseerd in de eerste plaats werden de resultaten van een aantal enquetes onder kaartgebruikers behandeld; vervolgens werd de rol van de kaartgebruiker bij de informatie- overdracht door middel van kaarten nagegaan, en besloten werd met een aantal case-studies over het ontwerpen van een bepaalde kaart, afgestemd op een speeifieke groep van gebruikers. Het tweede thema was het interessantste omdat het hier niet alleen Canadese omstandigheden betrof. M. Merriam behandelt hierin de verschillende stadia bij het waarnemen van kaarten, en de invloed van een sterk contrast op het waarnemen van kaartelementen. L. G. Williams onderzocht de invloed van omvang, kleur en vorm van Symbolen en Signaturen bij het zoeken naar bepaalde informatie op de kaart. Barbara Bartz beschrijft in dit verslag een onderzoek naar de karakteris- tieken van kinderen als kaartgebruikers, en vooral dit gedeelte is bijzonder leerzaam omdat ze aantoont hoe weinig er nog eigenlijk bekend is over de informatie- overdracht door middel van kaarten, en hoeveel moeite het kost het onderzoek daarnaar op gang te krijgen. In de onder leiding van A. H. Robinson gevoerde discussie die het symposium besluit komt men tot de conclusie dat als het er om gaat of we de kaarten zullen aanpassen aan de aangeboren waarnemingskarakteris- tieken van de klant, of de klant aanpassen aan de kaarten die we vervaardigen, we het eerste moeten kiezen. Deze opmerking alleen is al belangrijk genoeg om de opname van dit symposium-verslag in deze reeks te recht- vaardigen. F. J. O. Lorenz Fries, Carta Marina Navigatoria. Facsimile herdruk van de uit 12 bladen bestaande houtsnede uit 1530. Met tekst, in map, 69 X 49 cm. Verlag Walter Uhl, Unterscheidheim 1972. Prijs DM 60,-. Lorenz Fries Laurens Frisus) is de auteur van een grote wereldkaart, die in 1525 te Straszbourg bij Johannes Grüninger gedrukt werd en van een daarbij behorende toelichting "Uslegung der Mercarthen". Van de twaalf houtblokken werden tussen 1525 en 1531 honder- den exemplaren gedrukt, waarvan er, voor zover ons bekend, slechts twee overgebleven zijn ddn in de Baye rische Staatsbibliothek te München en 66n in het Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen. Lorenz Fries heeft deze houtsnede gemaakt naar de in 1516 gedrukte grote wereldkaart 'Carte Marina' van Martin Waldseemüller, waarvan slechts den exemplaar, in slot Wolfegg, bewaard gebleven is. De 'Carte Marina' is gekopieerd naar een Portugese handschriftkaart, die de stand van de wereldkaartering in die tijd weergaf. Aangezien handschrift-wereldkaarten uit de eerste decen- nia van de 16de eeuw slechts voor de kleine kring van ingewijden in de grote wereldpolitiek bestemd waren, kon de vermenigvuldiging d.m.v. de houtsnede aan het grote publiek een beeld van de fundamenteel veranderde wereld geven. De 'Carta Marina' is zowel in historisch als cultureel opzicht den der belangrijkste documenten uit de Renaissance. Voor Kartografen is het interessant om te beseffen dat deze bijdrage van hun collega's uit ca. 1516 noodzakelijk was om het fundamenteel veran derde wereldbeeld niet alleen geestelijk, maar ook feitelijk aan de mens uit die jaren over te brengen. Dat zo'n uiterst belangrijke kaart reeds eerder het onderwerp van grondige Studie geweest is ligt voor de hand. In 1963 schreef Hildegard Binder Johnson er een boek over en in 1970 promoveerde Meret Petrzilka op een disser- tatie over het exemplaar van de 'Carta Marina' in Schaffhausen. De antiquaar Ludwig Rosenthal gaf in de jaren omstreeks 1935 reeds een facsimile uit, in een kleine oplage, die thans het zo veel grotere publiek niet meer bereiken kan. De hier aangekondigde herdruk is keurig uitgevoerd en wordt vergezeld van een herdruk van de 'Uslegung', d.i. een geografisch repertorium in alfabetische volgorde van de plaats- en landnamen die men op de 'Carta Marina' vindt. Zelden zal men zoveel genoegen aan de besteding van de zestig mark, die deze oude wereldkaart kost, beleven. Opgemerkt moet worden dat billijke prijs, begeerlijke onderwerpen en hoge kwaliteit het kenmerk zijn van de uitgaven van Verlag Walter Uhl. C. K. K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift VII (1973) Nr. 5

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografie | 1973 | | pagina 22