Geschiedenis en ontwikkeling van GIS in Nederland en Europa KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT H.J. Schölten J. Buurman ARTIKEL geschiedenis van de kartografie, gis/lis, overzicht history of cartography, gis/lis, survey histoire de cartographie, sig/sit, etude TREFWOORDEN KEYWORDS MOTS-CLES Inleiding Er is niet zoveel bekend Over de geschie denis van gis. De historische ontwikke- lingen van gis zijn vooral gerelateerd aan de ontwikkeling van producten en op- richting van bedrijven en instituten. Hierover is siechts beperkt informatie beschikbaar. Daarnaast is gis als disci- pline nog jong en zitten we nog midden in de ontwikkelingen, waardoor het las tig is een goed beeld te krijgen. Over de geschiedenis van gis in Noord-Amerika, met name over de eerste jaren, zijn wel een aantal publicaties versehenen [Cop- pock Rhind, 1991; Foresman, 1998]). Over de Nederlandse en Europese histo rische ontwikkelingen op het gebied van gis is echter minder bekend [Schölten Van der Vlught, 1990; Ottens, 1991]. In dit artikel zal een poging gedaan wor den om aan de hand van bestaande litera- tuur en bronnen tot een overzicht te ko- De geschiedenis van gis in Nederland is nog kort en kan niet los gezien worden van de ontwikkelingen in Amerika en an dere landen in Europa. Ondanks de körte geschiedenis is er veel gebeurd en is het moeilijk een volledig overzicht te ge- ven. Aan de hand van een bronnenonderzoek en de interpre- tatie van de auteurs zal geprobeerd worden een beeld te ge- ven van de geschiedenis van gis in Nederland en Europa. Henk J. Schölten Is hoog- leraar Ruimtelijke Infor- matica bij de afdeling Ruimtelijke Economie aan de Vrije Universiteit Am sterdam en directeur bij Geodan B.V,. Amsterdam. Joost Buurman is onder- zoeker bij de afdeling Ruimtelijke Economie, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, [t] 020 - 4446099, [e] hscholten@econ.vu.nl, [e] jbuurman@econ.vu.nl. men. Tevens willen we aan dit bronnenonderzoek een interpre- tatie van de auteurs toevoegen, gebaseerd op persoonlijke be- trokkenheid bij de ontwikkelingen. Naast dit artikel is 00k een Website gemaakt waarin aan de hand van een tijdlijn een over zicht gegeven wordt van de ontwikkelingen van gis per jaar1). Dit overzicht willen we zo actueel mogelijk proberen te maken. De beschrijving van de geschiedenis en ontwikkeling van gis is als volgt opgebouwd. In de volgende paragraaf zullen eerst een aantal concepten worden besproken aan de hand waarvan we de verschillende ontwikkelingen binnen gis kunnen plaatsen. Het gaat om het groeifasen-model voor innovatie en diffusie, het Gis-huis en de kreet 'opa fit'. In de daarop volgende para- grafen zal in chronologische volgorde aandacht worden be- steed aan de ontwikkelingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden op het gebied van gis. Innovatie en diffusie In de geschiedenis van gis zijn verschillende fasen te onder- scheiden. Om deze verschillende fasen te kunnen plaatsen ma ken we gebruik van een vier-fasen model naar Grothe en Schölten [1996] (figuur 1). In de eerste fase, de aanvangsfase, is er sprake van een beperkt aantal gebruikers die een nieuw in- formatiesysteem voor het eerst gebruiken. In deze fase is er be- perkte beheersing en weinig planning. In de tweede fase, de verspreidingsfase, neemt het aantal gebruikers toe en wordt er geexperimenteerd met toepassingen van het systeem. Het aan tal toepassingen neemt toe, evenals het budget. In de derde Figuur 1 - Het groei- fasenmodel. gebruik, butget aanvangs fase verspreidings fase beheers- fase integratie- fase 5

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 11