KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2OOO-XXVI-3 ginnen, van vooraf aan. Maar eerst de afronding van de laatste fase: het beheren van het tot stand gebrachte. Organisaties zijn zieh duidelijk bewust van de noodzaak van deze stap. De Dienst Landelijk Gebied (dlg, Mimstede van Landbouw, Natuurbe- heer en Visserij) heeft voor het jaar 2000 een heel project opge- zet om juist een dergelijk doel te realiseren. De overheid bestu- deert de beschikbaarstelling van basisbestanden (authentieke re- gistraties). De discussies over OpenGiS-standaarden maakt een enorme doorbraak door [Cattenstart Schölten 1999]. De nieuwe fase breekt zoals aangegeven aan. Terugkijkend za gen we in 1985 de Start in Nederland van de Gis-implementa- tie, in 1988 een enorme doorbraak met het systeem ria, geba- seerd op de definiering van verschallende type gebruikers [Schölten Padding, 1990] en de doorbraak van de pc. In het begin van de jaren negentig de communicatie tussen de profes- sionele gebruikers met de EGls-congressen en de Gis-tijdschrif- ten. De cd-rom Land, Sea and Human Effort en de bijbehoren- de Websites vormen een verdere doorbraak naar de geograaf (het iGU-wereldcongres 1996) middels de 'geograaf (schilderij van Vermeer). Halverwege de jaren negentig ontstaat een enorme technologie 'push': het wereld wijde web. De eindgebruiker komt centraal te staan, het eenvoudige gebruik, gestandaardiseerde omgevin- gen en het gemeenschappelijk decentraal kunnen werken. Maar het www is nog maar een eerste stap in een veel grotere stap naar een grote massa van gebruikers van geo-informatie: de mobiele telefoon. Inmiddels is de mobiele telefoon een volledig geaeeepteerd fenomeen, die het mogelijk maakt informatie via geluid te krijgen. De stap naar de mobiele toegang tot informatie in brede zin is gezet. Eiders in het tijdschrift wordt hier dieper op ingegaan, maar er is ons inziens geen discussie over een volle- dige nieuw ontwikkelingsmodel, dat zieh rieht op 'locatie Ser vices'. De mobiele gebruiker krijgt informatie over de piek waar hij is, gebaseerd op zijn profiel of eigenschappen, gericht op zijn besluitvormingsvraagstukken. Enerzijds is dit de gewo- ne gebruiker, voor vragen als hoe kom ik zo snel mogelijk bij een garage, of waar kan ik wat kopen. Anderzijds is dit voor de professionele gebruiker, zoals een politieagent, die informatie krijgt over een overval, een achtervolging inzet, en door de meldkamer daarbij 'gevolgd' wordt op het scherm. Totaal nieuwe mogdijkheden doemen op, technologie die steeds meer mogelijk maakt, maar kennis van het werken met ruimtelijke gegevens blijft een absolute noodzaak om tot wer- kelijk zinvolle informatie te kunnen komen. Noten 1. Het adres van deze Website is httpdlwww. econ. vu. nl/gis/researcb/Eurotimeline. 2. Het adres van de Website van Overheidsloket 2000 is httpdlwww. 0I2000. nl. Literatuur Beltman, R. H.J. Schölten (2000), ESMI: Europa's toe- gangspoort tot geo-informatie. Jaarboek Geo-Informatie 1999- 2000, ravi, Amersfoort, pp. 146-152. Bestebreurtje, H. (1997), GIS project management. unigis MSc. Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam. Cattenstart F.J. H.J. Schölten (1999), Towards Opencis Systems, The Vector Data Storage Component Evaluated. In: Bekovski, A., K. Brassel H. Schek (eds), Interoperating Geographie Information Systems. Springer Verlag, Berlin, pp. 163-176. Coppock, J.T. D.W. Rhind (1991), The history of gis. In: Maguire, D.J., M.F. Goodchild D.W. Rhind (eds.), Geographical Information Systems, Volume 1: Principles. Long- man, Essex. Douven, W.J.A.M. (1996), Improving the accessibility of spa- tial information for environmental management. Academisch proefschrift, Vrije Universiteit Amsterdam. Douven, W.J.A.M. H.J. Schölten (1996), A Geo Infor mation Infrastructure for the Admission of Pesticides in Europe. In: Rumor, M., R. McMillan and H.F.L. Ottens (eds.), Proceedings Second Joint European Conference and Ex- hibition on Geographical Information Barcelona. 10s Press, Amsterdam. Foresman, T.W. (ed.) (1998), The history of GIS. Prentice Hall ptr, Uper Saddle River. Gibson, F.G. R.L. Nolan (1974), Managing the four sta- ges of edp growth. Harvard Business Review, vol. 52, jan.- feb., pp. 76-88. Grothe, M. (1999), Keuze voor Ruimte, Ruimte voor Keuze. Academisch proefschrift, 1999. Grothe, M. H.J. Schölten (1996), GIS in de publieke sec- tor. Nederlandse Geografische Studies 204. Koninklijk Ne- derlands Aardrijkskundig Genootschap Vakgroep Ruimte lijke Economic, Vrije Universiteit Amsterdam, Utrecht Amsterdam. Grothe, M., H.J. Schölten M. van der Beek (1994), GIS, noodzaak ofluxei: een verkenning naar het gebruik van geogra fische informatiesystemen bij private ondememingen in Neder land. Nederlandse Geografische Studies 183. Koninklijk Ne- derlands Aardrijkskundig Genootschap Vakgroep Ruim telijke Economie, Vrije Universiteit Amsterdam, Utrecht Amsterdam. Harts, J.J., H.F.L. Ottens H.J.Schölten (1990), EGIS'po and the Development and Application of Geographical Informa tion Systems in Europe. pp. 1-11, egis foundation, Utrecht. Hernandez, T., H.J. Schölten, D. Bennison, M. Biasiotto, S. Cornelius M. van der Beek (1999), Explaining Retail GIS: the adoption, use and development of GIS by retail organi- sations in the Netherlands, the UK and Canada. Nederlandse Geografische Studies 258, Koninklijk Nederlands Aardrijks kundig Genootschap Vakgroep Ruimtelijke Economie, Vrije Universiteit Amsterdam, Utrecht Amsterdam. Herwijnen, M. van (1999), Spatial Decision Support for Envi ronmental Management. Academisch proefschrift, Vrije Uni versiteit Amsterdam. Kok, B. H.J. Schölten (1993), The Fundamental Condi- tions for the Application of gis: The Coordination and Exchange of the Geographie Core Data Set. In: Harts, J.J., H.F.L. Ottens H.J. Schölten 1993 (eds.) EGIS 'py egis Foundation, Utrecht/Amsterdam, pp. 1497-1506. Lepper, M.J.C. de, H.J. Schölten R.M. Stern (1995), The Added Value of Geographical Information Systems. Kluwer Academic Publishers. Masser, I. H.J. Onsrud (eds.) (1993), Diffusion and use of geographic information technologies. nato asi Series D, vol. 70, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. Masser, I., H. Campbell M. Craglia (eds.) (1996), GIS Diffusion, The adoption and use of geographical information Sys tems in localgovemment in Europe. Gisdata 3, Taylor Fran cis, Londen. Misseyer, M.P. (1999), Time, Area, Substance, and Human Activity Referenced Emission Inventory. Academisch proef schrift, Vrije Universiteit Amsterdam. 9

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 15