KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2OOO-XXVI-3 werking met het itc werd een Master of Science cursus 'gis for rural applications' gestart. Bovendien vond met het hoger agrarisch onderwijs overleg plaats Over de opzet van Gis-vakken in de curricula van deze opleidingen. De opgedane er- varingen werden eveneens via Erasmus en Tempus-projecten verstrekt aan an dere Europese universiteiten die gis in hun opleiding wilden integreren. Die ervaringen betroffen natuurlijk niet alleen onderwijsinhoud, maar 00k de in- frastructuur. Want het kader van de werkgroep gis+t bood 00k de mogelijk- heden voor vakgroepoverstijgend overleg en grotere investeringen in de infrastruc- tuur. Zo kwamen drie hoogwaardige onderwijszalen beschikbaar en kon er ge- bruik worden gemaakt van pc-software (o.a. het Nederlandse Geopakket) en server-software (Arc/Info, Oracle en Er das). Begin jaren negentig versehenen na de introduetie van Arc/Info de eerste van de vele afstudeervakken waarin Are/ Info-applicaties werden ontwikkeld. Een van de eerste was een omvangrijke appli- catie waarmee waterbeweging en water- kwaliteit in het Hoogheemraadschap Amstel en Vecht werden gesimuleerd [Rijsdijk, 1991]. Het kon gezien worden als een typerend Wagenings werkstuk doordat de relatie waterkwaliteit en -kwantiteit een integratie van vakgebie- den inhield en een vernieuwende visuali- satie van waterkwaliteitsgegevens op ba- sis van een netwerk daarmee hand in hand ging. In de tweede helft van de jaren negentig bleef het vakkenaanbod stabiel, terwijl de deelname van Studenten daaraan dui- delijk toenam. De infrastruetuur breidde zieh verder uit. Zo ontwikkelde het pc- aanbod t.b.v. Gis-onderwijs zieh in de richting van 80 werkplekken op 4 loca- ties. Op de pc's werden Arcview en Idri- si ge'introduceerd en op het server-plat- form werden Arc/Info en Erdas/Imagine t*#, -j-fc j - j. -• J ...- HrJ-.r, HS 14> Onderwijszalen in 1999. nnn Voorbeelden van de huidige Website van het CGI. Organisation gecontinueerd. Universiteitsbrede licentie-afspraken met o.a. esri maakten dit mogelijk. De interspecialisatie geo-informatiekunde De omvorming van de Landbouwuniversiteit en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (dlo) in Wageningen Universi- teit en Research centrum (wur) tekent de huidige situatie. Al- lereerst is een Centrum voor Geo-Informatie (cgi) gevormd, waarin twee nieuwe hoogleraren (Steven de Jong en Arnold Bregt) zorgdragen voor de uitwerking van een vernieuwde vi- sie. Ten tweede kent het onderwijsmodel vanaf nu het 'master- bachelor' model. Uitvloeisel daarvan is de Start van de acade- mische interspecialisatie Geo-Informatiekunde. Deze vervolg- stap toont enerzijds een verdere inbedding van Geo-informa- tiekunde in het onderwijs, via basiskennis en -vaardigheden in de 'bachelor'-fase. Anderzijds kan een Student afstuderen, via de verdiepende interspecialisatie, als een geo-informatiekundi- ge. In het studiejaar 1999/2000 zijn er 24 Studenten ingeschre- ven voor de interspecialisatie, terwijl de vakken in de 'bache lor'-fase door ruim 500 Studenten worden gevolgd. Naast de interspecialisatie is de MSc-opleiding, die ondertussen meer dan 100 afgestudeerden kent, gehandhaafd. Ten derde werd een aanvang gemaakt met de opzet van een digitale leeromgeving, waarin de mogelijkheden van o.a. web- technologie werden gebruikt om het onderwijs te ondersteu- nen. In het studiejaar 1999/2000 konden tenminste vier vak ken op deze wijze worden gevolgd [Holtes-van Dam, 1999]. Overigens gebeurde dit veelal vanuit de nieuwe onderwijszalen 17

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 23