KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT in het Alterra-gebouw, waar met ingang van 1999 het cgi is ge- vestigd. De onderwijszalen bieden een scala software-mogelijk- heden aan waarin nog steeds, weliswaar via de meest recente versies, Arc/Info, Arcview, Oracle, Erdas/Imagine en Idrisi do- mineren. Tenslotte heeft de reorganisade 00k gevolgen voor het onder- wijs in de geo-informatiekunde in brede zin. Vanuit de leer- stoelgroep geo-informatiekunde worden tegenwoordig min der, maar omvangrijke vakken verzorgd. Vakken die nadruk- kelijker dan voorheen vanuit een gedegen geo-informatiekun- dige grondslag aansluiten op kennis en vaardigheden van an dere vakgebieden en verzorgd worden door specialisten van binnen en buiten het cgi. Het aangaan en onderhouden van samenwerkingsverbanden met (onderwijs)instellingen binnen en buiten Nederland is daarbij een belangrijke Strategie om kennis en vaardigheden op peil te houden. De onderwijskundige vraag naar geo-informatiekundige ken nis en vaardigheden laat zieh wellicht het beste illustreren door de groei in het aantal afstudeervakken. In het prille begin heb- ben gemiddeld vijf Studenten per jaar een 'cis-achtig' afstu- deervak gedaan. De 250c afstudeerscriptie is ondertussen al ge- passeerd. De huidige 30 Studenten, die een speeifiek afstudeer- vak geo-informatiekunde uitvoeren, zijn niet alleen een teken van uitbreiding maar 00k van verdieping en verbijzondering. Onderzoek Het onderwijs en de geo-informatievoorziening zijn in belang rijke mate gevoed vanuit het onderzoek met gis en in gis dat de afgelopen 30 jaar in Wageningen is uitgevoerd. Bij het on derzoek met gis lag het accent bij het gebruik van gis bij het onderzoek in de diverse toepassingsdiseiplines. Bij het onder zoek in gis stond de conceptuele, methodische en technische ontwikkeling van gis zelf centraal. In het onderzoek kunnen we zeer grof drie perioden onderkennen. Experimenteren met de technologie (1970-1980) In deze periode lag het accent van het onderzoek op de techni sche aspecten van het opslaan en verwerken van geo-informa- tie. Veel onderzoeksinspanning richtte zieh op het zo efficient en compact mogelijk opslaan van onder andere bodem- en landschapsgegevens. Daarnaast was er 00k veel aandacht voor het ontwikkelen van bevragingssystemen voor de opgeslagen gegevens. Kort samengevat: 'hoe krijg je geo-informatie in de Computer en er 00k weer uit'? Software- en methodiekontwikkeling (1980-1990) In deze periode lag bij het onderzoek in gis het accent op het ontwikkelen van het MAP-programma. Dit programma voor het verwerken van rastergegevens had zijn oorsprong in de Verenigde Staten [Tomlin, 1980]. De ontwikkeling van het programma map verliep parallel aan de toepassing daarvan [Berg et al., 1984; Berg Blom, 1985; Blom, 1987]. Daarnaast werd er in deze periode veel aandacht besteed aan de ontwik keling en toepassing van visualisatie Software (promotie Roos). Van den Berg en Vrijlandt [1982] gebruikten de visualisatie Software bible voor de visualisatie van hoogspanningsleidin- gen in het landschap. Het onderzoek met gis kreeg in deze periode vanuit een aantal toepassingsvelden gestalte. Vanuit de cultuurtechniek werd veel aandacht besteed aan heuristische allocatie en netwerk op- timalisatie (promotie Jürgens). In de planologie ging de aan dacht uit naar het monitoren van planningsprocessen met Gis (promotie van Lammeren) en de integratie van ruimtelijke 2000-XXV1-3 Kader 3 - Mijlpalen Onderzoek (versehe nen proefschriften met hoog GIS-gehalte) 1989 Roos Visualisering van veranderingen in het landschap 1992 Bregt Processing of soil survey data 1992 Jürgens Tools for the spatial analysis ofland andfor theplanning of infrastruetures in multiple-landuse situations 1993 Richardson Automated spatial and thematic generalization using a context transformation model: integrating steeringPara meters, Classification and aggregation hierarchies, reduc- tion fiactors, and topological struetures for multiple abstractions 1994 Van Lammeren Computergebruik in de ruimtelijke planning 1994 Eweg Computer supported reconnaissance planning 1996 Pilouk Integrated modellingfior 3D GIS (itc-onderzoek) 1997 Knaap The tourist's drives: GIS oriented methods for analysing tourist recreation complexes 1997 Bishr Semantic aspects of interoperable GIS (iTC-onderzoek) 1997 Suryana A geo-infiormation theoretical approach to induetive erosion modelling based on terrain mapping units 1997 Peng Automated generalization in GIS (iTC-onderzoek) 1999 Droesen Spatial modelling and monitor'mg of natural landscapes with cases in the Amsterdam waterworks dunes 1999 Cheng A process-oriented data modelfor fuzzy spatial objects (iTC-onderzoek) 1999 Yanuariadi Sustainable land allocation: GIS-based decision support for industrial forestplantation development in Indonesia (Wageningen-ITC onderzoek) 2000 Li Purification funetion ofwetlands: spatial modelling and pattern analysis of nutrient reduetion in the Liaohe Delta 2000 Bruin Geographical Information modellingfior land resource survey analyse en ontwerp [Dessing van Lammeren, 1988]. In de bodemkunde ging de aandacht uit naar toepassingen in de landevaluatie en de geo-statistiek (promotie Stein en Bregt). Hoewel in de bovengenoemde onder- zoeken het gebruik van map in het toe- passingsveld centraal stond, hadden alle 00k een sterk methodisch karakter [Lammeren v.d. Meer, 1990; Rip, I99ib Verankering van het onderzoek (1990-2000) De verankering van het Gis-onderzoek in Wageningen vond plaats aan het be gin van de jaren negentig. Aan de Land- 18

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 24