24 KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2OOO-XXVI-3 sch hs bd bd rr bmn verschillende waterstanden. Naast de normale kaartvervaardi- Figuur 1 - Fragment ging zijn dit de nieuwe toepassingen van het dtb. DTB. Ook voor de verwerking van minder grootschalige gegevens en voor thematische kaartvervaardiging is al vroeg aan gis ge dacht. Het duurde echter tot 1987 voordat het eerste Gis-sys- teem werd aangeschaft: het pakket 'Gradis 3000', dat kon wor den ingezet bij het wegbeheer en de Waterstaatskaart. In 1988 volgde Arc/Info als pc-versie voor toepassing bij remote-sen- sing-projecten. Duidelijk was dat Gis-systemen een belangrijke bijdrage zouden gaan leveren bij de inwinning, verwerking en presentatie van geografische gegevens. Maar met name voor thematische kaartvervaardiging was voorlopig een apart karto- grafisch opmaaksysteem nodig, omdat de toen bekende Gis- pakketten nog te weinig mogelijkheden voor een goede pre sentatie boden. De eerste inzet van GIS-systemen Toen duidelijk was welke bijdrage gis kon speien bij de inwinning, het beheer en het gebruik van geo-gegevens werd in 1989 een vergelijkend onderzoek gestart om te komen tot de aanschaf van het voor dat moment meest geschikte gis- pakket. De keuze viel uiteindelijk op Arc/Info (draaiend onder het besturings- systeem unix), waarvan toen door ver schillende diensten van Rijkswaterstaat meerdere exemplaren zijn aangeschaft. Sindsdien is Arc/Info (en daaraan ge- lieerde producten uit de ESRl-lijn) min of meer de standaard voor gis binnen Rijkswaterstaat geworden. Later werd deze standaardisatie bewust nagestreefd. Diensten die andere Gis-pakketten in huis hadden (zoals de directie Noordzee met gds en de directie Zuid-Holland met Genesis) zijn uiteindelijk ook op de ESRl-lijn overgestapt, vooral om daarmee een betere aansluiting te krijgen met Gis- gebruikers bij de collega-diensten. Steeds meer voor Rijkswaterstaat aangeschafte of ontwikkelde applicaties werkten op deze standaard basis, hetgeen het draag- vlak weer verder heeft vergroot. Het gebruik van gis kreeg een extra im- puls met de komst van ArcView, het goedkopere broertje van Arc/Info. Het succes hiervan was niet alleen een gevolg van de prijs, maar vooral van het grotere bedieningsgemak, waardoor gis ook toe- gankelijk werd voor niet-specialisten. Ook voor dit Gis-pakket zijn veel voor Rijkswaterstaat als standaard geldende applicaties en macro's ontwikkeld. Ook hier leidde dat tot een groter gebruik van het Gis-pakket en tot vergroting van de standaard. De keuze van Gis-systemen is dus deels gebaseerd op vergelijkend onderzoek en op proefprojecten, maar deels ook be- paald door min of meer toevallige wen- sen en mogelijkheden op een bepaald moment. De uitwisselbaarheid van geo- informatie en uniformiteit met betrek- king tot geografische informatievoorzie- ning was daarbij steeds een belangrijk aandachtspunt. De groei van GIS binnen Rijkswaterstaat De afgelopen jaren is het gebruik van Gis binnen Rijkswaterstaat sterk ge- groeid. Inmiddels maken honderden medewerkers van Rijkswaterstaat ge bruik van gis, waarmee Rijkswaterstaat een van de grootste Gis-gebruikers van

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 30