25 KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2000-XXVI-3 Nederland is. Deze groei kent een aantal oorzaken. Allereerst vragen steeds meer ruimtelijke vraagstukken om een integrale benade- ring vanuit verschillende vakdisciplines en/of organisaties. Computersystemen zijn nodig om op gestructureerde wijze om te gaan met de informatievoorzie- ning binnen deze multidisciplinaire pro jecten. Met de toename van deze inte grale benadering speien Gis-systemen een steeds belangrijker rol. Als tweede oorzaak van de groei kan de toegenomen gebruiksvriendelijkheid van de Systemen worden genoemd. Gis-soft- ware werkt steeds vaker op het Win- dows-besturingssystemen waar 00k de algemene kantoorautomatisering (zoals tekstverwerking-, spreadsheet- en e-mail- programma) op werkt. Verder kan de toegenomen hoeveelheid beschikbare geo-gegevens als oorzaak van de groei worden genoemd. Uiter- aard is hier sprake van een wisselwer- king: voor het overzicht en het gebruik hiervan zijn Gis-systemen onmisbaar, maar door dat toegenomen gebruik van gis komen 00k weer meer nieuwe gege- vens beschikbaar. Hierbij speelt 00k een rol, dat steeds beter bekend is wat waar aan gegevens aanwezig is door middel van meta-informatie. Het vastleggen van deze meta-informatie en het ontsluiten hiervan via intranet vindt inmiddels bij steeds meer diensten van Rijkswaterstaat standaard plaats. Ook de prijs van Gis-hardware en -Soft ware speelt een rol. Relatief lichte pc's met eenvoudige en goedkope Gis-soft- ware kunnen op dit moment evenveel als de zware Gis-systemen van vroeger. In praktijk kan veel Gis-software al op de nieuwere standaard kantoor-pc's draai- en, hetgeen de kosten voor het gebruik van gis verder beperkt. En indien gis- funcdonaliteiten via Internet of een in tranet worden aangeboden, blijven de kosten voor de gebruiker helemaal be perkt. Want in dat geval is voor het ge bruik van gis slechts een standaard in- ternetbrowser als Netscape Communica- nnd pp dupte uan 2.5-15 H009UI»MfVIUC«0lB«tS*rV. Hjtuuroionuroentpn, Oiweiiije ((tiea«'. Bufffr 500 m! Boorpj.tforrr, tor of Microsoft Internet Explorer nodig en uiteraard toegang tot Internet. Maar al deze externe oorzaken zorgen natuurlijk niet automa tisch voor een inbedding van gis in de organisatie. Daarvoor moeten door de diensten zelf ook de nodige activiteiten wor den ondernomen. Om een efficiente en eenduidig georgani- seerde geo-informatievoorziening mogelijk te maken, beschik- ken steeds meer diensten en directies van Rijkswaterstaat over een specifiek beleid ten aanzien van gis en giv en hebben ze veelal eigen Gis/crv-adviseurs of coördinatoren in dienst. Bij de inbedding van Gis binnen Rijkswaterstaat heeft de Meet- kundige Dienst vanuit haar centrale taak in de geo-informatie voorziening een faciliterende rol. Organisatie van de geografische informatie- voorziening Hoewel dus op meerdere plaatsen binnen Rijkswaterstaat Gis- initiatieven zijn ontplooid, wordt hier specifiek ingegaan op de activiteiten die de Meetkundige Dienst vanuit haar centrale taak heeft ondernomen om Gis in de Rijkswaterstaat-organisa- tie ingebed te krijgen. Deze activiteiten hebben een belangrijke impuls gekregen door de oprichting (in 1993) van een afdeling 'Advies en Onderzoek Geografische Informatiesystemen', met een gemiddelde bezetting van 15 adviseurs en systeemspecialis- ten. De werkzaamheden kunnen in vijf categorieen worden onderverdeeld, die hieronder kort worden toegelicht. Projectadvisering Met name in de beginfase hebben kleine pilot-projecten voor lokale toepassingen (figuur 2) veel bijgedragen aan het ver- trouwd maken van de medewerkers met gis. Een nadeel was wel het ad hoc karakter ervan, waardoor het gebruik niet voor längere tijd gewaarborgd bleek. Later is zowel bij de Meetkun dige Dienst als bij de andere diensten en directies van Rijkswa terstaat de nadruk gelegd op meer structurele projecten. De re- sultaten van die projecten zijn veelal door meerdere directies en diensten van Rijkswaterstaat te gebruiken en passen binnen de bestaande standaarden. Een voorbeeld hiervan vormt KernciS, een Rijkswaterstaatbrede applicatie voor het opera- tionele wegbeheer (figuur 3). Vorming en opleiding Veel tijd en aandacht is besteed aan vorming en opleiding. In Figuur 2 - Wadgis- demo, een van de eer- ste GIS-appLicaties. Figuur 3 - Beeld uit KernGIS; applicatie voor operationeel wegbeheer. iii OlU.inn «if.SMSS »l*t u I ^ABCH.01 16"«-^ le1»"1

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 31