GeoNieuws KARMA VI KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2000-XXV1-3 GIS PLAZA Figuur j - GIS-Plaza op intranet. Figuur 4 - Omslag GeoNieuws. de eerste plaats door het aanbieden van een volledig cursuspro- gramma, maar 00k door hec organiseren van een tweetal druk- bezochte symposia (in 1991 en 1995) met lezingen en Work shops. En als vervolg hierop is bij een aantal directies een af- zonderlijke Gis-dag georganiseerd. Verder is in 1996 het Basis- boek GIS uitgegeven als aanvulling op het cursusmateriaal. Een geactualiseerde herdruk hiervan is in voorbereiding. Voor de uitwisseling van kennis was in 1991 al begonnen met het kwartaalblad GIS Nieuwsbrief RWS, dat in 1995 is omge- doopt tot GIS NIEUWS en in 2000 tot GeoNieuws (hguur 4), met een oplage van 2000 stuks. Hierin werd en wordt verslag gedaan van Gis-ontwikkelingen binnen Rijkswaterstaat, series gegeven met tips Over GlS-gebruik en de resultaten vermeld van allerlei kleine en grote Gis-projecten. Het enige wat ont- breekt is aandacht voor mislukte projecten, want die zijn er ui- teraard 00k en een bespreking daarvan kan 00k heel leerzaam zijn. Een logische aanvulling op het papieren GeoNieuws vormt het virtuele GIS-Plaza (hguur 5). Dat is een intranet-ontmoetings- plaats voor en door Gis-ers binnen Rijkswaterstaat. Onderzoek Het eigen onderzoek rieht zieh op mogelijk nieuwe toepassin- gen van gis binnen Rijkswaterstaat zoals generalisatie, model- len, integratie met cad en 3D-GIS (hguur 6), en verder op de Figuur 6 - KARMA, resultaat van onder zoek naar 3D-GIS. evaluatie van nieuwe versies van Are/Info of andere Gis-programmatuur. Maar er wordt bijvoorbeeld 00k een substantiele bijdrage geleverd aan het Gis-onderzoek van de Landbouwuniver- siteit Wageningen en de Technische Universiteit Delft. Coördinatie en beleid Tot op heden wordt Gis voor een groot deel toegepast in op zichzelf staande pro jecten, waarbij het combineren dan wel vergelijken en presenteren van geo-gege- vens centraal Staat. Als hiervoor beschre- ven, is echter duidelijk de tendens zicht- baar, dat geo-informatie op eenduidige en gestruetureerde wijze moet kunnen worden ontsloten. Dit vergt een uniforme omgang met geo-gegevens, waarbij het zowel gaat om de inwinning (welke gegevens leggen we wanneer met welke kwaliteit vast), het beheer en de ontsluiting van die gege vens. In combinatie met het op elkaar afstemmen van de werkprocessen binnen Rijkswaterstaat leidt dit tot een meer in tegrale benadering van de geo-informa- tievoorziening. Landelijk wordt vanuit verschillende werkprocessen gewerkt aan vergroting van de samenhang, efheientie en effecti- viteit van de geautomatiseerde informa- tievoorziening. Daartoe vindt op ver schillende niveaus afstemming plaats binnen de organisatie. Vanuit de werk processen is daarnaast de advisering ten aanzien van de uitvoering van Rijkswa- terstaatbrede informatiserings- en auto- matiseringsactiviteiten eenduidig georga niseerd. Vanuit deze organisatie is 00k het signaleren van relevante ontwikke- lingen op informatiserings- en automati- seringsgebied gewaarborgd. Dit alles vergt veel communicatie. Dat gebeurt via GIS NIEUWS en GIS-Plaza maar vooral door geregelde bijeenkom- sten van Gis-gebruikers binnen Rijkswa terstaat. Datavoorziening De Meetkundige Dienst beschikt sinds 1995 over een Geo-Loket. Hier kunnen belangstellenden van buiten Rijkswater staat terecht voor geo-informatie die bin nen Rijkswaterstaat wordt geprodueeerd. Het vormt 00k een centraal punt voor le- vering van geograhsche bestanden en produeten binnen Rijkswaterstaat zelf. En dan niet alleen voor eigen bestanden als het DTB-droog (rijkswegen), DTB-nat (vaarwegen) en ahn (Actueel Hoogtebe- stand Nederland), maar 00k voor cen traal ingekochte bestanden van derden, zoals de TOPvector- en de TOPraster-be- standen van de Topograhsche Dienst. Undel.|k (LM5) 26

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 32