KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2000-XXVI-3 00k de burger die wil weten wat Rijkswaterstaat gaat doen met die nieuw aan te leggen weg. Voor een organisatie als Rijkswa terstaat zal dan 00k steeds meer de volgende vraag centraal staan: hoe krijg ik die informatie op het juiste moment, in de juiste vorm, op de juiste plaats. Dat heeft alles met kartografie te maken. Gedurende een aantal jaren is het Gis-huis concept gebruikt voor Gis-advisering binnen Rijkswaterstaat. Het Gis-huis is een visualisatie van de logische structuur binnen een organi satie met betrekking tot geo-informatie. Onder het dak van het huis worden de (eind-)producten gemaakt in de vorm van rapporten, adviezen, kaarten enz. De verdiepingen daar- onder dragen bij aan het realiseren van die producten. Daar- bij wordt een onderscheid gemaakt tussen de kamers waarin thematische gegevens en applicaties zijn opgeslagen, en het fundament van het huis, waar de geografische basisgegevens zijn opgeslagen. De laatste groep gegevens fungeert als (geo- grafisch) integratiekader voor de thematische gegevens. Voor het besturen van de processen in het huis wordt meta-infor- matie steeds belangrijker. GEGEVENSLOGISTIEK BIJ RWS Figuur 7 - Het GIS-huis. "RWS is te beschouwen als een serie GIS-huizen, elk met htm ei gen indeling, die tezamen een GIS-dorp vormen. In GlS-projec- ten wordt gewerkt aan de opbouw en inrichting van de individu- ele GIS-huizen. Daamaast wordt in verschillende GlS-overlegor- ganen aandacht geschonken aan gemeenschappelijke, Rijkswaters- taatbrede belangen en dat wordt gevisualiseerd door het GIS- dorp. (uit: A. Reijneveld P. Padding, Rijkswaterstaat zet gege vens op een rij. In: GISNieuws 1995-1, p. 5). Noten 1. Waar in dit artikel Rijkswaterstaat wordt genoemd, gaat het veelal om Rijkswaterstaat plus enkele andere organisaties binnen het Mi mstede van Verkeer en Waterstaat, zoals de Rijksluchtvaartdienst en het KNMI. Omwille van de leesbaarheid is dit niet steeds ver meld. 2. Er is de afgelopen jaren veel gepubliceerd over eis bij Rijkswater staat. Dit is vooral intern bij Rijkswaterstaat gebeurd in allerlei los- se publicaties in GIS Nieuws en GeoNieuws, maar helaas weinig of niet in meer algemeen verspreide tijdschriften als Geodesia en het Kartografisch Tijdschrift. Daarom is hier afgezien van het geven van een literatuuroverzicht. Summary M.A. Damoiseaux B.A. Venemans geoinformation supply From map via GIS to Keywords: use of geographical information, gis/lis The Directorate-GeneraL of Public Works and Water Manage ment, from the Ministry of Transport, Public Works and Water Management (Rijkswaterstaat) is one of the major GIS users in The Netherlands. Its use is a logical result of earlier steps in the automation of the collection, manipulation and presentation in map form of geographic information. The development of a GIS has been an individual undertaking of several departments and directories within Rijkswaterstaat, coordinated and led wherever possible by the Survey Department. Developments continue and will lead to a completely integrated use of geo-information within the entire Organisation. Resume M A. Damoiseaux B.A. Venemans vaux publics (Rijkswaterstaat) SIG au Ministere des tra- Mots-cles: utilisation de l'information geographique, sig/sit Le Rijkswaterstaat' est parmi les utilisateurs les plus importants du SIG aux Pays-Bas, une suite logique des etapes antSrieures d'automatisation de la collecte, gestion et presentation, sous forme cartographique, des informations geographiques. Le developpe- ment du SIG a ete entrepris individuellement par les divers Servi ces et directions du Rijkswaterstaat et coordonne, le cas tcheant, par un Service central mathematique. Le developpement est en pleine evolution avec comme resultat la possibilite d'utilisation completement integree des informations geographiques dans le cadre de cette Organisation. 28

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 34