KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2OOO-XXVI-3 missieregistratie-Collectief (er-c) werd zelfs een tweede prime minicomputer met Arc/Info bijgeplaatst. Na een kort uitstapje naar suN-werkstations voor de ontwikkeling van een centrale database, kwam begin jaren negentig Arc/Info beschikbaar op een netwerk van HP werkstations (Unix), werkstations die later door standaard pc's werden vervangen met een Exceed-emula- tie toegang tot de Unix-servers. In 1999 is overgaan op Win dows NT Arc/Info gekoppeld aan een Novell-netwerk met toe gang via het emulatieprogramma Citrix. Momenteel wordt ge werkt aan de invoering van sde voor de opslag en ontsluiting van de grote iandsdekkende geo-bestanden. Tot de komst van de Grid-module in Arc/Info is körte tijd ge- bruik gemaakt van het rastergis spans. Op kleine schaal is eni- ge tijd gewerkt met een Atlascis-versie. Verder wordt Maplnfo gebruikt om via het netwerk basiskaarten aan te bieden, een applicatie voor het vervaardigen van standaardkaartjes waaraan via teken- en tekstfimcties door gebruikers informatie kan worden toegevoegd. Van doe het zelf naar 99,9% acquisitie Met OpenGis-oplossingen nog ver in het verschiet werd bij de overgang naar Arc/Info in 1985 al direct tegen een conversie- probleem aangelopen: in het verleden gedigitaliseerde infor matie met het Applicon-systeem bleek niet geconverteerd te kunnen worden naar Arc/Info. Besloten werd opnieuw te be ginnen. Naast de digitalisering en omzetting van de kadro- kaart naar de digitale Basiskaart Ruimteiijke Structuur (bars) bleek het noodzakelijk te zijn om zelf basisbestanden met ge- gevens over wegen-, spoorwegen- en vaarwegen-infrastructuur op te bouwen, evenals grenzen van gebiedsindelingen als ge- meenten. Van een datamarkt met uitwisselbare Gis-gegevens- bestanden was toen nog nauwelijks sprake. gis werd reeds bij aanvang ingezet voor de analyse van ruimte iijke ordeningsvraagstukken en het genereren en doorrekenen van oplossingsrichtingen. Registratieve taken op Gis-gebied heeft de rpd in feite nooit gehad hoewel in samenwerking met andere organisaties jarenlang wel registraties zijn uitgevoerd waarvoor geen alternatieven voorhanden waren. Het Geogra- fisch Basis Register (gbr), een systeem voor de lokalisering van Figuur 2 - Structuur- alle adressen in Nederland binnen Vierkanten van 500 bij 500 schets pianologische meter, en de enquete Voorradige Bedrijventerreinen en Kant- Kernbeslissing. Lan- oorlocaties (tegenwoordig Werklocaties, URL: www.werkloca- delijke gebieden, 1983, ties.nlzijn elk meer dan twintig jaar jaarlijks geactualiseerd. deelE. gebied met als hoofdfunctie natuur (zone D) SS bestaande open mimte *Xl toegevoegde open mimte geb»ed met restrictief beleid ten aanzien van groei en spfeiding van de bevolking gebied binnen de stedeiijke invloedssfeer 1983 DEELE gebied met als hoofdfunctie landbouw tE gebied met afwisseiend landbouw, natuur en andere tuncties in grote ruimteiijke eenbeden gebied met afwissetend landbouw, natuur en andere tuncties in kleinere ruimteiijke eenbeden Landelijke gebieden Omdat deze activiteiten niet tot de kern- taken behoren, vinden deze werkzaam- heden thans buiten het ministerie plaats. In de beginperiode noodgedwongen tot het opbouwen van vele Iandsdekkende, doch redelijke globale gegevensbestan- den, althans in vergelijking met de hui- dige beschikbaar Iandsdekkende detail bestanden, worden heden ten dage nau- welijks nog zelf gegevens met behulp van gis digitaal ingewonnen. Negenenne- gentig procent van alle benodigde gege vens zijn afkomstig van externe leveran- ciers. Voor de meeste gegevensbestanden zijn inmiddels betaalbare, betere en ge- detailleerde alternatieven beschikbaar ge- komen. Zo was het BARS-bestand voor- namelijk gebaseerd op de door de ge- meenten ingekleurde bodemgebruiks- kaarten voor de bodemstatistiek van het CBS. Toen het cbs deze basis voor de sta- tistiek zelf in een gis ging registeren en ter beschikking Steide, lag het voor de hand met het maken van de BARS-kaart te stoppen. Zo ging het 00k met de meeste eigen infrastructuur-bestanden. Het nationaal wegenbestand biedt een goed (en beter) alternatief. Het vastleggen en beheren van histori sche tijdreeksen is altijd een belangrijke activiteit geweest, zowel wat betreff de statistische- als 00k de geo-informatie. Het omgaan met de vele veranderingen in gebiedsindelingen, zoals die van de gemeenten, en (inhoudelijke) trendbreu- ken door veranderde werkwijzen verg- den daarbij de nodige aandacht; voor vele monitoringdoeleinden essentiele voorwaarden voor het plaatsen van ont- wikkelingen in het juiste (historische) perspectief. AI meer dan vijf jaar worden de gege vensbestanden die binnen vrom in ge- bruik zijn jaarlijks (globaal) beschreven in een gegevenscatalogus, die sinds enke- le jaren 00k voor de buitenwereld recht- streeks te raadplegen is via de web-site van vrom (url: www.minvrom.nlVoor de rpd betreff het zoals gezegd voor het merendeel gegevens van derde partijen. Van algemene informatievoor- ziening naar inhoudelijke beleids- monitoring De Gis-activiteiten waren aanvankelijk geconcentreerd bij de toenmalige afde- ling Informatievoorziening in Zwolle en de afdelingen Planning en Kartografie op het hoofdkantoor in Den Haag. In Zwolle vond informatie-onderzoek 30

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 36