KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT plaats, werden gegevensbestanden onrwikkeld, opgebouwd en beheerd en was het technisch rekencentrum gevestigd. Bij de afdeling Planning stonden de methoden en technieken ten be- hoeve de beleidsontwikkeling centraal. De beeldvorming ten behoeve van de rapportages en de grote nota's stonden centraal bij de afdeling Kartografie. Met de ingebruikname van het nieuwe hoofdkantoor van vrom in 1992 verhuisde de afdeling Informatievoorziening naar Den Haag en werd na enkele jaren de afdeling in een dienstbrede reorganisatie opgeheven. Hiermee verdween de centrale inhoudelijke coördinatie en moesten alle afdelingen voortaan hun eigen boontjes doppen wat betreft hun (geo-)in- formatievoorziening. De nieuwe afdeling Monitoring nam voor een groot deel de gegevenserfenis over ten behoeve van haar monitoringtaak. In de huidige organisatie is gis vooral geconcentreerd bij de af deling Monitoring en in iets mindere mate bij de sectie beeld vorming van de afdeling Gebieden. Binnenkort krijgt gis waarschijnlijk 00k een kans om zieh als ontwerptool te mani festeren in het net opgerichte ruimtelijk ontwerpatelier van de RPD. Van stand-alone Systemen naar desktop hulpmiddel Een van de eerste informatiesystemen waarover de rpd be- schikte was rudap, een systeem voor ruimtelijke dataproces- sing van gegevens op gemeenteniveau. De uitkomsten van vele CBS-statistieken, enkele duizenden variabelen m.b.t. onder an dere wonen, werken en landbouw, werden via rudap ontslo- ten voor de rpd, maar 00k voor de meeste provincies. Via een telefoonlijn konden externen contact maken met de database en selecties downloaden. In een later Stadium werd een gis- deel voor het maken van eenvoudige choropleet-kaartbeelden toegevoegd. Medio jaren negentig werd de ontwikkeling van rudap beeindigd omdat het cbs inmiddels met eigen toepas- singen op de markt kwam (cBsView, Statline). Als database is rudap nog steeds intern beschikbaar met een waardevolle schat aan CBS-gegevens voor de periode 1970-1990. Reeds in 1986 werd een prototype onrwikkeld van een bedrijfs- informatiesysteem (bis), een meta-informatiesysteem waarmee alle relevante informatie binnen de rpd kan worden terugge- vonden. De realisatie van het resulterende systeem dotter (documenten via trefwoorden terugzoeken) kwam echter niet verder dan een funetioneel en technisch detailontwerp omdat er toen voor werd gekozen niet in programmatuurontwikke- ling te investeren. Kennis uit dit project werd later ingezet bij de ontwikkeling van een centrale database. Met het verschijnen van de Vierde Nota ruimtelijke ordening in 1988 zagen een aantal informatiesystemen het licht: ria-i en -2 met de stand van zaken m.b.t. onder andere wonen, werken, natuur, de Vinofloppen en de KOERS20i5-flop met informatie over het koersenbeleid op het platteland. Voor het eerst werden informatiesysteempjes ingezet om ande re overheden, maatschappelijke organisaties, vakgenoten en burgers te voorzien van achtergrondinformatie in de inspraak- periode van een nota ruimtelijke ordening. Hoewel dit voor- namelijk recht-toe-recht-aan Systemen waren met simpele raadpleegfuncties voor kaart-, tabel- en tekstinformatie, was de inhoud vaak het resultaat van Gis-bewerkingen en -analyses. Eind jaren tachtig werd begonnen met een ambitieus project 2000-XXV1-3 voor een centrale geografische database. Een integrale database waarin alle gegevens die de afdeling Informatievoorziening be- heerde kon worden ondergebracht op een gestandaardiseerde en gestruetureerde wijze. De opzet van de centrale database ging uit van een soort black box waarin de gegevens worden opgeslagen. Om met gegevens te kunnen werken moest altijd eerst m.b.v. een query een export plaatsvinden (00k voor de Gis-data). In feite werd dus een kopie gemaakt van de data en was het niet mogelijk met alleen leesrechten rechtstreeks uit de database te putten. De op Oracle gebaseerde database met een bijbehorende pro- grammaschil moest in principe alle in gebruik zijnde dataty- pen kunnen im- en exporteren. Naast een meta-informatie raadpleegmodule (ramod) waren er 00k plannen voor een Kartografisch ExpertSysteem (res) voor symboolkeuze. Hier- toe werd 00k een presentatiedatabase opgenomen in het ont- werp van de centrale database naast een liggingsdatabase en thematische variabelendatabase. Omdat als uitgangspunt de beschikbare hard- en Software werd gehanteerd bleek het echter niet goed mogelijk om een prototype van een expertsysteem te bouwen, vanwege het ont- breken van een zogenaamde expert-shell, een taal die de ken- nisregels uit een kennisregel-database kan interpreteren. De ontwikkeling van de centrale database zelf bleef uiteinde- lijk steken in steeds nieuwe prototypes die onvoldoende aan de hoge verwachtingen tegemoet kwamen. Het concept van een allesomvattende database bleek voor de rpd uiteindelijk te hoog gegrepen te zijn in die tijd. Ter ondersteuning van de eerder genoemde enquete naar voorradige bedrijventerreinen en kantoorlocaties is het Inte- graal Bedrijventerreinen InformadeSysteem (ibis) onrwikkeld. Met behulp van ibis worden de enquetegegevens verwerkt, ge- valideerd en beheerd. De resultaten verschijnen in rapport- vorm en zijn sinds kort 00k via Internet toegankelijk. Omdat de rpd veel werkte met aan vierkanten gerelateerde ge gevens zoals het Geografisch Basisregister (500 x 500 m), Bo- demstatistiek (500 x 500 m), Schaal van het Landschap (2x2 km), Cultuurhistorische Kartering van Nederland (2x2 km) en de Landschapsecologische kartering Nederland (1 x 1 km) werden toepassingen gemaakt voor de onderlinge koppeling en presentatie van een aantal van deze gegevensbestanden via de vector-kant van Arclnfo (Arc/Info grid bestond toen nog niet). Andere toepassingen die genoemd kunnen worden zijn bomob voor het uitvoeren van netwerkanalyes, spat, de ruimtelijke analyse-tool werkend op Arclnfo en de Backyard-verkenner, demonstratietoepassing voor de automatische plaatsbepaling voor nieuwe afvalstortplaatsen. Veel van bovengenoemde toepassingen zijn inmiddels niet meer operationeel of in gebruik doordat de informatiestromen veranderd zijn, behoeften anders kwamen te liggen en ze niet eenvoudig omgezet konden worden naar nieuw hard- en soft- ware-conhguraties. Over het algemeen is bij de rpd weinig voor structurele oplos- singen gekozen. Het aantal Gis-gerichte informatiesystemen is op de vingers van een hand te teilen. Het aantal Gis-gebruikers is dan 00k beperkt en de pogingen om Gis-toepassingen bij elke medewerker op de werkpiek te krijgen hebben zieh tot op heden beperkt tot de Basiskaarten-applicatie. In de loop der ja ren zijn veel kleine toepassingen onrwikkeld die de taken van soms slechts een enkele medewerker ondersteunden. Door- gaans waren deze een kort leven beschoren in de steeds sterk 31

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 37