f KARTOGRAFISCH TIJDSCHRJFT 2000-XXVI-3 IBIS Bedrijventerrein IBIS Kantoorlocatie Bebouwi ng Bedri j fsterrei n VI i e g v e I d Gl astui nbouw Bosirecreatie N a t u u r Akker bouw Wa t e r Santpo Sant Bloe Badh IB9C Noordwykei'ho^^NieuW Naordwii oon Katw Hazerswoude Dorp Figuur 5 - Fragment uit Atlas Werklocaties 1997. Bedrijventerreinen en Kantoorlocaties. wisselende omgeving van de politieke actualiteit. De belang- rijkste informatiesystemen die vandaag de dag worden ge- bruikt zijn toepassingen om specifieke databanken te ontslui- ten zoals de CBS-statistieken (Stadine), naar de laatste gemeen- telijke indeling getransformeerde bevolkings- en woningvoor- raadgegevens (Swing C-Info van abf Onderzoek) of de WoonMilieuDatabase met gegevens op vier-positie postcodeniveau. De echte Gis-gegevens zijn vrijwel uitsluitend al- leen voor specialisten toegankelijk, met uitzondering van een kleine groep van ArcView-gebruikers. Voor beide groepen 32

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 38