33 KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2OOO-XXVI-3 zijn geen specifieke toepassingen ont- wikkeld en wordt gebruik gemaakt van de standaardpakketten. Daarbij is gis geen onderwerp van gesprek meer, maar een gewoon desktop hulpmiddel gewor den. Conclusie en toekomstbeeld Twintig jaar gis bij de rpd heeft er toe geleid dat de toepassing van gis als 'mode artikel' (gis om het gis), zoals je de afgelopen jaren toch regelmatig bij al lerlei instanties kon aantreffen, bij de dienst niet meer bestaat. Het gebruik bij de rpd is teruggebracht tot het absolute minimum, en reeler en zakelijker gewor den. Bovendien gebeurt veel Gis-werk buitenshuis; ibis en gbr bijvoorbeeld worden niet meer door de rpd zelf on- derhouden. Daarmee is de beeldvorming rond deze vorm van gegevensanalyse enorm verbeterd. Ruimte voor hobbyis- me is er niet meer. Daarmee is aan de ene kant veel van de charme verloren ge- gaan van het werken met Gis - het gevoel 'een pionier te zijn is weg maar ander- zijds is de verwevenheid met de eindpro- ducten van de dienst veel sterker gewor den. Uiteindelijk betekent dit veel meer waardering bij een groter deel van de dienst. Producten als Nederland in Plan nen en de Balans Ruimtelijke Kwaliteit de jaarlijkse monitoringrapportage van de rpd, kunnen zonder de toepassing van gis niet tot stand komen en oogsten brede waardering. De rpd is voorne- mens om haar kwaliteitszorg rond gege- vensbeheer en -analyse een impuls te ge- ven, niet in de laatste plaats vanwege de ontwikkeling naar een RPD-planbureau. Gis wordt daarbij gebruikt, alleen heeft niemand het daarover. Ideeen en verwachtingen als gis voor ie- dere beleidsmedewerker zijn (nog) niet waar gemaakt. Echter met het toenemen van het brede maatschappelijk gebruik van iCT-middelen komen steeds meer geo-bestanden beschikbaar voor de bur ger, maar 00k voor de overheid. Met ontwikkelingen in de richting van digi tale uitwisseling van ruimtelijke plannen en andere geo-bestanden tussen overhe- den en de toenemende beschikbaarheid op Internet zal 00k bij de rpd op den duur de beschikbaarheid en daarmee het gebruik van geo-informatie op de werk- plek gaan toenemen. Misschien dat de oorspronkelijke verwachting dan toch nog uitkomt. OpenGls-ontwikkelingen zullen wellicht door deze Internet-ont- wikkelingen versneld worden of zelfs een achterhaalde discussie gaan vormen. Figuur 4 - Fragment Literatuur uit de kaart Neder land in Plannen. Kampen, C.A. van L. Plender (1978), De kartografische aktiviteiten in het kader van het Informatiesysteem Ruimte lijke Ordening Nederland (insyron). Kartografisch Tijd- schrift 1978.iv.i, pp. 9-18. Summary J.H.R. van der Schuit J. Osinga - Ups and downs of 20 years in GIS at the National Flanning Office Keywords: history of cartography, gis/lis, survey Düring the last decennia geoinformation hos always had a promi nent place in the information supply, policy development and po-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 39