KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2OOO-XXVI-3 deminformatiesysteem. Onder het analyseren van de gegevens wordt hier verstaan het combineren van bestanden en het uit- voeren van berekeningen met de ruimtelijke gegevens en infor- matie uit de databank. Het zou te ver voeren om alle wenselij- ke analyses te benoemen. Een aantal analyses voor de normale werkprocessen is bijvoorbeeld het maken van ruimtelijke en/of bodemkwaliteitsanalyses, toetsings- en statistische mogelijkhe- den, het toedelen van de grondsoort en het berekenen van de totale hoeveelheden vrijkomende grond uitgesplitst naar grondsoort en kwaliteitsklasse. Toetsen Bij het toetsen aan de bodemkwaliteitseisen worden de chemi sche analyseresultaten omgerekend naar standaardbodem en kan worden bepaald of een geografisch object afwijkt van de wettelijk vastgestelde waarden. Met de getoetste waarden kan een klasse-indeling worden gemaakt waarbij de volgende vra- gen beantwoord kunnen worden: Hoe schoon of vervuild is de bodem? Welke milieurisico's zijn er bij deze bodem? Mag deze grond verplaatst worden? Er dient rekening te worden gehou- den met de wettelijke bodemkwaliteitseisen. Beheer Een bodeminformatiesysteem komt pas tot leven als het actief wordt onderhouden en beheerd. Onder het beheer wordt ver staan het toevoegen van nieuwe informatie en het ondersteu- nen van de verschillende gebruikers. Tevens valt het beheer van de hard- en Software hieronder. Om die reden is de auto- matiseringsafdeling, die al het technische beheer doet, betrok- ken bij de systeemspecificaties en systeemkeuze. Weergave en presentatie Informatie in het bodeminformatiesysteem invoeren en analy seren is een, maar deze informatie er goed weergegeven uitkrij- gen is twee. Om deze reden verdienen de weergave- en presen- tatiemogelijkheden de nodige aandacht. Een aantal functiona- liteiten op het gebied van weergave en presentatie van geogra- fische objecten zijn in- en uitzoommogelijkheden en het weer- geven op een gedefinieerd schaalniveau, weergave op een topo- grafische ondergrond of een rivierkaart, een mogelijke stan- daard kaartlay-out, het printen van de kaarten, diagrammen en tabellen. Van de beschikbare bodeminformatiesystemen sluit het pakket nazca volgens de aanbeveling het best aan bij de vastgelegde eisen en gei'nventariseerde behoefte van Rijkswaterstaat direc- tie Oost-Nederland. Het advies om dit systeem te kiezen voor de natte' afdelingen binnen de directie Oost-Nederland, is mede tot stand gekomen in overleg met de automatiseringsaf- deling, de Gis-coördinator en bodemkwaliteitsdeskundigen van diverse afdelingen, maar moet nog formeel besproken worden. De 'droge' afdelingen hebben (op het moment dat dit artikel verschijnt) al gekozen voor de invoering van nazca. In het kader wordt het systeem nazca nader beschreven. Noot 1. Vastgoedinformatie Matrix, jaargang 6, nummer 8, december 1998, pp. 52-53. vi matrix is een uitgave van vbk Editorial Management bv te Boskoop. Het bodeminformatiesysteem NAZCA nazca is een bodeminformatiesysteem dat ontwikkeld is door esri Nederland en cso adviesbureau voor milieuonder- zoek. esri Nederland heeft hierbij de technische kant van de applicatie voor haar rekening genomen terwijl CSO het in- houdelijke deel heeft verzorgd. nazca is gebaseerd op het desktop geografische informatiesysteem ArcView en gebruikt het relationele databank management systeem Oracle voor de opslag van gegevens. Het systeem is modulair opgebouwd door gebruik van extensies. Hierdoor is een krachtig instru- ment ontstaan voor het opslaan, beheren, analyseren en pre- senteren van (water)bodemgegevens. nazca wordt breed toe- gepast in Nederland; niet alleen gemeenten gebruiken het, J.Al-7 0 rj Rjoponnuiuw jry— E'OBn com üpctacHc»«* [Ajandse. tf> A OncfcnoeklbuMu IcmiuBodmfcisiac Bureau Itcu* Aartndnj |ur.u,T PCT-.H SlatOaan J|07 051996 r Slocpen na mieten Figuur 1 - Invoerscherrn 'Onderzoek' met locatieschets. maar 00k adviesbureaus, regionale en bedrijfsmilieudiensten, provincies, het bedrijfsleven en verschillende directies van Rijkswaterstaat. Het toepassingsgebied is zeer divers. De ge meenten gebruiken nazca bijvoorbeeld in het kader van Ac tief Bodembeheer om bodemkwaliteitskaarten te maken, omdat het beschikt over alle mogelijkheden om de juiste ge gevens te kunnen selecteren, te analyseren en uiteindelijk als bodemkwaliteitskaarten te presenteren. Daarnaast gebruiken adviesbureaus het systeem om projectmatig gegevens te ver- zamelen en te presenteren, voor zowel grond-, grondwater- als waterbodemgegevens. Momenteel kent het systeem ruim 75 gebruikers en staan er in Nederland zo'n 150 licenties. Invoermodule De functionaliteit van nazca is erg uitgebreid door de com- binatie van ArcView met Oracle. Zo zijn er verschillende manieren om (water)bodemgegevens in te voeren. AJlereerst beschikt het over een zevental muteerschermen, waarmee de gebruiker handmatig de gegevens invoert. Dit wordt nog veel gebruikt bij het digitaal maken van het (water)bodemar- chief. Een voorbeeld van zo'n muteerscherm wordt getoond in figuur 1. Daarnaast beschikt nazca over twee optionele modules voor de communicatie tussen een veldwerksysteem en laboratoria. Op deze manier worden de (water)bodemgegevens niet meer achteraf handmatig ingevoerd maar vanaf de veidwerkwaar- nemingen (boorpuntgegevens, boorprofiel en monsterna- mes) tot en met de analyseresultaten digitaal gehouden. In combinatie met een GPS (global positioning System) werken een aantal adviesbureau's op deze wijze om (water)bodemge gevens aan te kunnen leveren aan NAZCA-gebruikers. Door 37

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 43