asaMi KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2OOO-XXVI-3 middel van de standaardfunctionaliteit Import/Export kun- nen de gegevens dan worden uicgewisseld. Voor bedrijven die (nog) niet over nazca beschikken, maar wel data aanleveren aan NAZCA-gebruikers, is ada onrwik- keld. ada Staat voor Applicatie voor Digitale Aanlevering van bodemgegevens. Dit is de derde manier om gegevens in de databank in te voeren. NAZCA-explorer Naast de invoer van gegevens beschikt nazca over verschil- lende manieren om deze gegevens te selecteren, te raadple- gen en uiteindelijk te presenteren. De NAZCA-expiorer is bij- voorbeeld gemaakt om de gegevens snel en projectmatig te kunnen bekijken. Alle gegevens uit de databank worden op een overzichtelijke manier gepresenteerd in een boomstruc- tuur. De explorer kan worden opgeroepen door een feature in een van de kaartlagen aan te klikken. Hiermee wordr de explorer gestart en het juiste item weergegeven. Ook kan vanuit de explorer worden ingezoomd op de geselecteerde locatie of het geselecteerde onderzoek. In figuur 2 wordt de NAZCA-explorer weergegeven met de bijbehorende locatie. SelectieWizard Een van de methoden om binnen nazca (water)bodemgege vens uir de databank te selecteren is met behulp van de Se lectieWizard. De SelecrieWizard is gebouwd om standaard- selecties op te kunnen nemen, waarbij de gebruiker nog eni- -Jongr MG OignctoSui 3r*(Znj Figuur 2 - NAZCA-explorer. ge parameters kan insteilen voor de juiste keuze. De stan- daard mogelijkheden die zijn opgenomen in de SelectieWi zard zijn gebaseerd op de vragen van de NAZCA-gebruikers. Afhankelijk van de gemaakte selectie kunnen de gegevens worden beperkt tot een grafische selectie op een van de the- ma's. Hiermee kunnen dan bijvoorbeeld alle loodgehalten in grondmonsters in een bepaalde wijk worden geselecteerd. Ook is het mogelijk om bij een aantal selecties de uitvoer meteen weer te geven als aparte kaartlaag. De gebruiker krijgt hiermee een krachtig instrument in handen om de (water) bodemgegevens grafisch weer re geven. Andere mogelijkheden om gegevens te presenteren is met de module Boorstaten. Hiermee kunnen niet alleen de boorpro- fielen van meerdere boorpunten op een pagina worden afge- drukt, maar ook de boorprofielen naast de boorpunten in een locatieschets worden weergegeven. In figuur 3 is te zien dat met deze module ook de (meng)monsters worden weer- SS9. Moniten AIMeWar p MerioMcrtftei! ATbeeWen Figuur 3 - Presentatie boorprofiel in locatieschets. gegeven en geclassificeerd. Hiermee ontstaat een ruimtelijk inzicht in de bodemkwaliteit. Dwarsprofiel module Met deze optionele module heeft de gebruiker de mogelijk- heid om dwarsprofielen door een locatie te maken. Hiermee wordt meer inzicht verkregen in de bodemkwaliteit of bodem- opbouw in de diepte. Projectbureau de Maaswerken gebruikt deze module in combinatie met de ArcView-extensies Spatial Analyst en 3D Analyst om onder andere volumes van grind- pakketten in het stromingsgebied van de Maas te berekenen. Statistiek module Naast alle specifieke presentatiemogelijkheden van nazca beschikt de gebruiker ook over de volledige functionaliteit van ArcView. Zo worden bodemgegevens (als puntgegevens) eenvoudig vertaald naar vlakgegevens. Een toepassing hier- van is het maken van (water)bodemkwaliteitskaarten, waar bij per homogeen gebied een achtergrondgehalte voor ver- schillende parameters berekend kan worden. Hiervoor heeft de gebruiker de module Statistiek tot zijn beschikking. Met deze module is het mogelijk om niet alleen het aantal waar- nemingen, gemiddelde, minimum, maximum of de stan- daarddeviatie te berekenen maar ook verschillende percen- tielwaarden met betrouwbaarheidsinterval. Voorbeelden van andere bodeminformatiesystemen ontwikkeld door DLO-Staring Centrum; ontwikkeld door CIOB-Kramers; ontwikkeld door arcadis Heidemij Advies; ontwikkeld door Consulmij Advies Techniek; ontwikkeld door Star Infor- matic; modulair opgebouwde databank (ArcView, Microsoft Access), ontwikkeld door Chemielinco, i.s.m. AdoGis; opslag en verwerking van bodeminformatie (ArcView, dBase), ontwikkeld door Geodan en de Meetkundige Dienst. BOPAK BOSS BOSS voor bodembeheer COUNTOUR GmisBis (voorheen pos) Lines 2000 Oase-View 38

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 44