De ontwikkeling en toepassing van ontwerpGIS Een prototype applicatie voor gebruik in participatieve planvorming 41 KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT W. van Deursen schetskaarten, gis/lis, gebruikersparticipade TREFWOORDEN sketch maps, gis/lis, user participation KEYWORDS esquisse de carte, gis/lis, participation des utilisateurs MOTS-CL^S OntwerpGIS is een prototype Gis-applicatie die gebruikers zonder Gis-achtergrond in Staat stelt om te participeren in het vinden van oplossingen voor ruimtelijke-ordeningsvraag- stukken. De interface is zodanig ontworpen, dat deelnemers aan het proces de inrichtingsproblemen en de oplossingen die ze zien letterlijk kunnen schetsen. Over de achtergronden leest u meer in dit artikel. Inleiding De praktijk van de Nederlandse plan- ning kenmerkt zieh in toenemende mate door interactieve en participatieve plan vorming. Deze participatieve planning kenmerkt zieh door het intensiever be- trekken van belanghebbenden bij het zoeken van oplossingen. Het zoeken naar oplossingen vindt in toenemende mate plaats in brainstorm- en creatieve planvormingsessies, waarin de partici- panten gevraagd wordt actief mee te denken over oplossingsrichtingen. Een andere trend is dat de wereld van plan ning, planners en beleidsmakers de afge- lopen jaren overstroomd werd door gis en andere zogenaamde geo-informatica programma's. Toch heeft deze explosie niet geleid tot intensiever gebruik van deze gereedschappen bij de participatie ve planvormingsessies. Creatieve sessies lijken eerder gehinderd dan gestimuleerd te worden door computerprogramma's. Veel van de instrumenten die ontwik- keld worden zijn dan ook niet geschikt voor de creatieve sessies. De ingezette programma's zijn te zwaar, niet flexibel genoeg en te moeilijk om te bedienen. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een prototype OntwerpGIS. Ont werpGIS is een applicatie die speeifiek bedoeld is om gebruikt te worden bin nen interactieve/participatieve plan vor- W. van Deursen is werkzaam bij Carthago Consultancy, Oostzeedijk Beneden 23a, 3062 VK Rotterdam, [t] 010-2130004, [e] wvandeursen@ carthago.nl. ming, en is erop gericht om deelnemers aan brainstormsessies en andere planvormingprocessen daadwerkelijk schetskaarten te laten maken van hun oplossingsrichtingen en inrichtings- voorstellen. De aanleiding voor het ontwikkelen van het OntwerpGIS is de constatering dat: alle betrokkenen het idee onderschrijven dat gis zeer toepas- baar is bij het planningsproces; alle betrokkenen menen dat gis kan helpen om oplossingsal- ternatieven te genereren en te analyseren en om het proces te struetureren; alle betrokkenen ook de frustraties van het gebruik van gis binnen het planningsproces kennen. Dit artikel gaat allereerst wat dieper in op het (niet) funetione- ren van gis binnen interactieve planvormingprocessen. Daarna volgt de beschrijving van richtlijnen die zijn opgesteld voor de ontwikkeling van het OntwerpGIS. Hierbij wordt ook een ver band gelegd met de kenmerken van de beoogde gebruikers. De prototype applicatie wordt beschreven, en er wordt besloten met conclusies en overdenkingen. De ontwikkeling van OntwerpGIS: achtergronden OntwerpGIS is ontwikkeld binnen het LWi-project Participatie ve besluitvorming, deelproject Scenario's en visualisatie. lwi is een nationaal onderzoeksprogramma ter stimulering Land, Water, Milieu en Informatietechnologie. Het deelproject Sce nario's en visualisatie is gericht op het ontwikkelen van instru menten die het interactieve planproces kunnen ondersteunen. Deelnemers aan dit deelproject zijn tno Inro, Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst, Nexpri, riks Maastricht, tno-fel en Carthago Consultancy. Als pilot-project voor de toepassing van het OntwerpGIS is gekozen voor het project ivr (Integrale Inrichting Veluwe Randmeren) van het Ministerie van Ver- keer Waterstaat. Het doel van dit project is te komen tot een nieuw inrichtingsplan voor de Veluwe Randmeren. Om achteraf problemen met aeeeptatie te voorkomen, wordt veel aandacht besteed aan het verkrijgen van een breed draagvlak voor de inrichtingsplannen. Daarom worden alle betrokkenen, zowel experts en beleidsmakers als inwoners van het gebied,

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 47