44 KARTOGRAFISCH T1JDSCHRIFT 2QOO-XXVI-3 Figuur 2 - Het ge- bruik van Ontwerp- GIS met een 'smart- board'. gewijzigd worden, dementen kunnen van de kaart worden verwijderd en er kan informatie over worden opgevraagd. Een belangrijk aspect van het participerende proces is dat er verschillende oplossingsrichtingen gaan ontstaan. Alternade- ven kunnen worden bedacht, weer worden verlaten, nieuwe wegen kunnen worden verkend en binnen de groep kunnen de meningen uiteen gaan lopen. Het Ontwerpcis biedt onder- steuning voor het ontstaan en beheren van deze verschillende alternatieven. Het is betrekkelijk eenvoudig om op basis van een bestaande schets door te ontwikkelen, terug te gaan naar de uitgangssituatie, een nieuwe schets te maken waarbij de menten uit een reeds verlaten ontwerp worden meegenomen, of te besluiten toch terug te keren naar een eerder ontwerp. Het OntwerpGls regelt zo goed mogelijk het beheer van al deze alternatieven. De aangepaste Menu- en knoppenbalk (fi guur i) bevat de functies voor het beheer van de aangemaakte ontwerpen. Ook biedt de Menu- en knoppenbalk indien ge- wenst toegang tot de volledige Gis-functionaliteit. Gebruik van OntwerpGIS in groepen Hoewel het Ontwerpcis kan draaien op een individuele pc (laptop) is het voor het ondersteunen van de discussie wense- lijk om het groepsgebruik van het OntwerpGIS te stimuleren. Binnen dit project zijn daarom sessies gedraaid waarbij ge bruik is gemaakt van projectoren die het resultaat op een groot scherm presenteren. De discussies vinden dan plaats bij het scherm, en door de besturingscomputer (laptop) bij dit scherm te plaatsen, kan redelijk interactief met het instrument gewerkt worden. Een stap verder is het gebruik van de combinatie smartboard en OntwerpGIS, waarmee binnen dit project ook ervaring is opgedaan. Een smartboard is een interactief elek tronisch bord, waarop het OntwerpGIS met behulp van een projector weergegeven kan worden". Doordat het smartboard aanrakingsgevoelig is, kan het OntwerpGIS met een vinger of met speciale stiften rechtstreeks vanaf dit bord bestuurd wor den (figuur 2). Het smartboard heeft als voordeel dat het com- puterondersteuning mogelijk maakt van een activiteit die in uiterlijk en bediening sterk lijkt op het werken met stiften op een flip-over. Hierdoor wordt het gebruiksgemak vergroot. OntwerpGIS is in een aantal projecten toegepast. De belang- rijkste hiervan zijn de hierboven genoemde Integrale Inrich- ting Veluwe Randmeren; Leren van Extreme Toekomsten, over het toekomstig waterbeheer in Ne- derland; en bij een analyse van de ruim- telijke ontwikkelingen in de Zuidvleugel van de Randstad. Hierbij is opgevallen dat de opstelling met het smartboard goed werkt. Gedurende de sessies verän dert het instrument voortdurend van rol. Op het ene moment doet het vooral dienst als informatiebron (tonen van de verschillende achtergrondkaarten), dan weer als schetsboek (het eigenlijke doel), ol als middel voor (visuele) analyse ("Kijk maar, die hele woonwijk Staat op veengrond"). Deelnemers aan de sessies blijken vrij snel in Staat te zijn de moge- lijkheden van het instrument te gebrui- ken. Wel is de ervaring dat in alle geval- len iemand aan wezig moet zijn als aanja- ger en voor de eventuele technische on- dersteuning. Conclusies en overpeinzingen Uit de sessies en de reacties van deskun digen blijkt dat er erg veel interesse is voor een dergelijk instrument. De (aan ons zelf opgelegde) richtlijn om een een voudig, doorzichtig instrument te ont wikkelen wordt breed ondersteund, en het is tamelijk eenvoudig om leken te le ren schetsen met het OntwerpGIS. Dit wil echter geenszins zeggen dat het een triviale applicatie is geworden, de inno- vatie zit in het weglaten van overbodige functies en het centraal stellen van be- oogde eindgebruikers die geen Gis-ach- tergrond hebben. Interessant is om hier bij op te merken dat binnen het prototy- pe toegang tot de volledige Gis-functio- naliteit aanwezig is, maar dat deze moge- lijkheid nooit gebruikt wordt. Er is binnen het projectteam veel discus sie geweest over uitbreidingen van het prototype. Hierbij wordt vooral gedacht aan uitbreiding van evaluatiemogelijkhe- den, uitgebreidere analysemogelijkheden (bijvoorbeeld met mca (MultiCriteri- aAnalyse)) en mogelijkheden om alter natieven te kunnen rangschikken en sco- ren. Hoewel dit soort aanpassingen zeker mogelijk (maar soms niet eenvoudig) is, is het niet zonder meer duidelijk in wel ke richting het OntwerpGIS zieh moet ontwikkelen. Afgewogen moet worden in hoeverre dergelijke uitbreidingen in overeenstemming zijn met de eis van een zo duidelijk en doorzichtig mogelijk in strument. Extra mogelijkheden maken een pro- gramma moeilijker en ondoorzichtiger in gebruik. Bovendien moeten eventuele extra mogelijkheden volledig onder con-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 50