Internetatlas van Zwitserland N ieuwe ontwikkelingen 53 KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT ARTIKEL A. Neumann D. Richard gebruik van geografische informatie, Internet, atlaskartografie, overzicht production of geographical information, Internet, atlas cartography, survey production de l'information geographique, Internet, cartographie d'atlas, etude TREFWOORDEN KEYWORDS MOTS-CLES Sinds begin dit jaar is een nieuwe mijlpaal bereikt in de rijke kartografische traditie van Zwitserland: De Atlas der Schweizde nationale atlas waarvan de eerste versie in 1965 verscheen, is nu als interactieve atlas op cd-rom verkrijgbaar. Parallel aan deze commerciele uitgave op cd is gewerkt aan een versie voor het World Wide Web. Dit is een lopend on- derzoeksproject, waarvan de resultaten te raadplegen zijn op http://www.karto.ethz.ch/atlas/atlas.html. In dit artikel leggen de ontwikkelaars van deze web-versie uit hoe dit project aan- gepakt is en welke technieken er gebruikt zijn. De huidige stand van zaken gui (Graphical User Interface) Daniel Richard begon in 1996 het werk aan het project [Richard Oberholzer, 1997]. Hij werkte vooral aan een consis- tente 'Graphical User Interface' (gui), die hij in een aantal Segmenten verdeel- de: navigatie, interactie, kaart en verdere informatie (figuur 1). Deze vier elemen- ten moeten consistent zijn en beschik- baar gedurende het hele project. De standaard werkbalken voor de navigatie (adresbalk, menubalk enz.) worden on- derdrukt om meer ruimte voor de kaar- ten te krijgen. De statusbalk wordt ge bruikt om de coördinator aan te geven en voor tips aan de gebruikers. Wanneer men het pakket opstart controleert een klein Script de grootte van het scherm en opent het een nieuw venster dat het maximale beeldschermformaat gebruikt. Een acceptabel schermformaat begint bij 1024 x 768 pixels; de atlas werkt niet goed bij een kleinere resolutie. Om de vier verschillende Segmenten te imple- menteren hanteert men het frame con- cept. Elke menubalk wordt, evenals de andere beeldelementen, beschouwd als onafhankelijke frames, waarvan de in- houd gewijzigd wordt door het gebruik Andreas Neumann en Daniel Richard zijn werk- zaam bij het Kartografisch Instituut, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), Zürich, Zwitserland. [e] aneumann@ karto.baug.ethz.ch [ejdrichard karto.baug. ethz.ch. van Java-script. De menubalk is hierarchisch gestructureerd (in totaal 3 niveaus), waarbij kleine driehoekige iconen aange- ven welke thema's actief zijn. Rechtsboven op de menubalk staan de verwijzingen 'Home', 'Index', 'Help' en 'Feedback'. Deze moeten altijd beschikbaar zijn via de index. De 'Help'- sectie is op dit moment nog niet gei'mplementeerd (figuur 1). In het interactiesegment (2) zijn de gegevens (tekst, foto's, graphics) in een meer gedetailleerde vorm opgenomen evenals de links naar andere informatie. In de toekomst zal dit Seg ment 00k vormelementen bevatten en kleine Java-applets met dementen van de gebruikersinterface. De grootte van het hoofdonderdeel, het kaartsegment, is aangepast aan de verhou- dingen van Zwitserland. En tenslotte wordt het informatieseg- ment gebruikt om additionele informatie over de geselecteerde onderwerpen in het kaartgebied te kunnen weergeven. Zo nodig openen we een nieuw venster, bijvoorbeeld om gro- tere foto's te kunnen laten zien. Het menubalk-frame (1) heeft een vaste hoogte, het kaartframe (3) een vaste hoogte en breed- te, en de andere informatiesegmenten (2, 4) kennen een varia- bele grootte en passen zieh aan om de rest van het scherm op te vullen. Door deze techniek te gebruiken kunnen we garan deren dat de kaartelementen niet worden vertekend en dat er geen blanco schermdelen optreden bij de kaartrand. In de atlas ingebedde externe webpagina's Een van de belangrijke voordelen van het gebruiken van www-technologie is de gemakkelijke integratie van externe bronnen van gegevens. Men kan gemakkelijk actuele informa tie zoals over het weer, dienstregelingen of körnende culturele manifestaties integreren in hetzij het hoofd 'kaartkader', hetzij in een apart eigen venster. Op deze manier zijn de opgevraag- de gegevens altijd actueel, zonder dat men zieh daar zorgen over hoeft te maken. Maar wat een geweidige verbetering lijkt kan 00k lastig zijn: omdat de informatie snel verändert zijn de links niet permanent. Daarom moet men voortdurend contro- leren of de links nog wel werken en nog steeds de beoogde data leveren. Dit controleren van de links kan wel gedeeltelijk worden geautomatiseerd door het gebruik van 'perlscripts'. Een ander probleem dat optreedt bij het inbedden van externe gegevens, of het doorlinken erheen, is dat men juridische Pro blemen zou kunnen krijgen wanneer men iemands Copyright aantast of wanneer de webadressen niet de juiste zijn. Deze ju ridische problemen betreffende Copyright op het web zijn tot

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 59