55 KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2000-XXVI-3 steunt. Veel Javascript functies in Internet Explorer zijn anders geimplementeerd, en het lijkt er op dat Microsoft in de toe- komst de voorkeur gaat geven aan Visual basic Scripts in com- binatie met ActiveX-elementen. Deze trend maakt het niet een- voudig om Scripts te schrijven die 'browser'-onafhankelijk zijn. We hopen dat de volgende generatie browsers meer compatibel zal zijn met de officiele standaards van het World Wide Web Consortium dan de huidige (4e) generatie. De huidige beta- versie van Mozilla (Netscape Navigator 6) is in dat opzicht veelbelovend, met zijn ondersteuning van een aantal open stan- daarden, waaronder dom (Document Object Model) en xml (eXtensible Markup Language). Het gebruik van plugins is niet erg populair, maar is voor sommige doeleinden onvermijdelijk. Momenteel worden in de atlas plugins gebruikt voor de weergave van 3D-gegevens (vrml en in de toekomst X3D-plugins) en 00k voor de integratie van vectorgegevens (in afwachting van de ondersteuning van het svG-formaat in de nieuwere browsers). Netscape en Microsoft gebruiken verschillende strategieen voor een communicatie tussen plugins en javascript. Netscape levert daarvoor de eai (External Authoring Interface), terwijl Microsoft daarvoor zijn eigen techniek (ActiveX) heeft. Een oplossing om browser-onafhankelijke interactiviteit te le- veren zou zijn het zoveel mogelijk op de Server te laten plaats- vinden door het gebruik van CGi-scripts die bepaalde parame- ters oppakken, ze evalueren, bepaalde programma's of Scripts op de Server draaien en de Output weer terugsturen naar de klant. Deze opzet zou resulteren in een identieke functionali- teit bij praktisch elke browser die nu op de markt is. Maar deze browser-onafhankelijkheid zou in sommige gevallen re sulteren in matige prestaties omdat meer gegevens via het Internet overgebracht moeten worden, hetgeen natuurlijk niet het gewenste resultaat is. Dat betekent dat we voor elk apart geval na moeten gaan of communicatie tussen client en Server gewenst is dan wel noodzakelijk. Thans in gebruik zijnde data formats en standaarden Natuurlijk gebruiken we de officiele Open Internet Data for mats, waarvan men de specificaties kan vinden op http://www.w3.0rg [W3 Org, 2000]. Voor het structureren van documenten gebruiken we html (Hyper Text Markup Langu age); voor het opstellen van specificaties voor de uiteindelijke lay-out en het format gebruiken we css (Cascading Style Sheets). Het voordeel van het gebruik van stijlbladen ligt in het feit dat structureren en formatteren gescheiden zijn, en dat betekent weer dat men het uiterlijk van veel HTML-pagina's kan wijzigen door simpelweg een enkel stijlblad te wijzigen, een techniek die bekend is uit de tekstverwerkingssoftware. Voor rastergrafiek hebben we de gewone Internet grafische formats gif, jpeg en png gekozen, al naar gelang van de vereis te diepte en variatie van de kleuren en de compressietechniek. Bestanden met grotere, homogene vlakken worden bij voor keur opgeslagen met gif of png. Het PNG-format is een uit- breiding van het GiF-format doordat het alphakanalen onder- steunt, evenals gamma-correctie en tweerichtings 'interlacing' (waardoor een plaatje eerst in grove resolutie verschijnt om in een aantal slagen kwalitatief steeds beter te worden). Andere verschillen zijn dat png een grotere kleurdiepte ondersteunt dan gif, maar tegelijkertijd een enkelvoudig beeldformat is, wat betekent dat het niet gebruikt kan worden voor animaties. Deze laatste beperking zal in de toekomst gecompenseerd wor den door het MNG-format dat vergelijkbare, maar licht afwij- kende opslag- en compressiemethoden gebruikt. Beeiden met een meer intense kleurenvariatie en kleurendiepte (zoals foto's) die niet perse verliesloze compressie vereisen, worden opgesla gen met het jPG-format. Toekomstige Dataformats: xml, vectorbestanden, 3D en Multimedia De opvolger van HTM14 wordt xhtml, gebaseerd op xml (eX tensible Markup Language). Zoals de naam al aangeeft zal men deze nieuwe standaard kunnen uitbreiden, wat betekent dat elke auteur zijn eigen tags en formaten erin kan opnemen. xml is nauw verwant met sgml (Standard Generalised Mark up Language), een meta-taal die beschrijft hoe een document is gestructureerd. XML-bestanden kunnen zowel data bevatten (opslageenheden/entities) en dtd's (Document Type Declara- tion - markups) die beschrijven hoe de opslag van de gegevens gestructureerd is en het mogelijk maakt de syntax te controle- ren. XML-files moeten 00k verwerkingsinstructies bevatten voor de applicaties die de gegevens lezen. Om voor de browser te beschrijven hoe de XML-data afgebeeld moeten worden (bij- voorbeeld of er tabellen gebruikt moeten worden, of er bereke- ningen moeten worden uitgevoerd of plaatjes worden afbeeld) wordt xsl (eXtensible Stylesheet Language) gebruikt. xml is de basis voor alle toekomstige www-standaarden zoals svg, smil, X3D, MathML, gml en andere. Behalve voor web-techno- logie, zal xml in de toekomst 00k belangrijk zijn voor de uit- wisseling van andere data, zoals databases en 'office'-documen- ten (tekstverwerking, spreadsheets, grafieken enz.). Toekomsti ge 'office'-applicaties zullen het XML-formaat direct ondersteu- nen. Daarom zijn 00k xml 'parsers' (in- en uitvoermodules) ontwikkeld voor alle belangrijke programmeertalen, als C, C++, Java, Delphi, Visual Basic, perl enzovoort. Een van de grootste problemen van de huidige generatie brow sers is het gebrek aan ondersteuning van gestandaardiseerde vectorbestandsformaten. Er bestaan een aantal plugins (Flash, Acrobat), maar voor de meeste ervan is een licentie nodig. Weliswaar kunnen ze vector graphics zeer snel weergeven, de meest geavanceerde compressietechnieken gebruiken en zoom- ing en panning technieken mogelijk maken, maar het zijn geen open standaarden en ze kunnen niet via Scripting aange- stuurd worden. Bovendien heeft men voor hun gebruik de zo- veelste plugin nodig die weer moet worden gedownload en gei'nstalleerd. De oplossing hiervoor wordt geboden door svg (Scalable Vector Graphics), svg is een hybride format dat zo wel vector- als rastergraphics ondersteunt (en dus vergelijkbaar is met het huidige inbedden van gif-, jpg- en PNG-bestanden in html). Daarnaast worden 00k tekst, Alters, animatie en Scripting ondersteund. Bovendien is svg geimplementeerd in het eerder genoemde xml, zodat de vector graphics geheel op- genomen zijn in het dom (Document Object Model). Daar- door is de controle over opmaak en funcionaliteit, middels re- spectievelijk stijlblad en Scripting, gegarandeerd. Ook kunnen metadata, Object id's en objecten uit andere 'namespaces' (zo als andere XML-data) worden ingebed. De ondersteunde grafi sche primitieven zijn lijnen, rechthoeken, cirkels, ellipsen, po- lylijnen, polygonen, taartpunten en paden. Verder zijn een aantal lijn- en vlakstijlen beschikbaar, zoals gradienten, vector- vullingen, patronen en dergelijke. Rasterbeeiden kunnen wor den gemanipuleerd door middel van diverse Alters. Objecten kunnen onder andere worden geclipd, gemaskeerd, geroteerd en verschaald. Feitelijk is bijna alle functionaliteit die verwacht mag worden van een grafische applicatie in de specificaties op- genomen. Voor kartografische toepassingen is het enige wat ontbreekt de mogelijk van projecties - alleen eenvoudige affine

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 61