Mßv-y m 57 KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT de Internet-atlas beschikbare kaarten. Onder het hoofd politieke structuur is er een kaart met de grenzen van de 26 kan- tons. In het rechter segment (het inter- actiesegment) krijgt men informatie over de belangrijkste gegevens betreffende Zwitserland (bijvoorbeeld oppervlak, be- volking, talen enzovoorts). Wanneer de gebruiker op het grondgebied van een van de kantons klikt zoomt hij in op het dan geselecteerde kanton, en de belang rijkste gegevens zowel als de links met de officiele webpagina's van de plaatselijke overheid komen in beeld. Deze data wordt geextraheerd uit een mySQL-data- base door perl/cGlscripts. Ook zijn som- mige kaarten van de ontwikkeling van Zwitserland in de laatste eeuwen inmid- dels ge'fmplementeerd. Een andere serie kaarten behandelt geo- logie, bodemgebruik en fenomenologie. Op het ogenblik zijn de kaarten alleen maar statisch, maar ze zullen in de toe- komst met interactieve dementen wor den aangevuld. Een opvallend kenmerk is de lensfunctie, die de gebruiker in Staat steh in te zoomen op een kleiner gebied, in een rechthoek, wanneer hij met de Cursor over het kaartbeeld be- weegt. Dit wordt gerealiseerd door het gebruik van een dynamische html en verschallende layers. Het beeld met een hogere resolutie wordt geclipped door een kleine bewegende rechthoek (figuur 4)- Ingebedde externe www-pagina's heb- ben voornamelijk betrekking op actuele weerinformatie. Die worden verstrekt door het Zwitserse meteorologische in- stituut sma [sma, 2000] en omvatten het actuele satellietbeeld van het weer, inclu- sief animaties, het huidige radarbeeld van het weer, inclusief neerslaggebieden en neerslagactiviteiten, en isolijnenkaar- ten met de actuele luchtdruk, evenals een weersverwachting. Een andere inte ressante ingebedde externe webpagina is de 'Earth and Moon Viewer' [Walker, 2000], een "www-pagina die het op dit moment door de zon besehenen gebied van de aarde toont op een satellietbeeld. Men kan ook extrapoleren, en een mo ment in de toekomst instellen om te zien hoe dan de dag/nachtverdeling zijn zal. Men kan verschillende gezichtspunten instellen evenals satellietbeelden, en ook de eigen positie in lengte en breedte de finieren. In de 'expert mode' kan men kiezen tussen een breed spectrum van verschillende satellieten en kijken hoe ze de aarde vanaf hun huidige positie zien. Men kan ook de parameters van hun rondgang om de aarde invoeren. Andere 2000-XXV1-3 Metscape: Internet-Atlas der Schweiz Lebensraum Gesellschalt Wirtschaft - Umwelt Kultur Luit Boden/Erde Wasser Inventars Klima Wetter Geotogte Hutschungeti Bodennutzung Bütten Lupengrösse In Pixel I Pväbf4un»v etiurwr«*», Cilwlge Ensunerde. fiamfcwr,. PeMfKte BounttHt, Buvboi Podsol, ers.jnptyjKJ. Myür eicht Braurwdt, HumotsBotbodtri J äedlungaflächen Siure &w*r(ten, Gtomge swr* Bnunerdr. SottertoWijr.g Kurz «Wirt Potfeotigt Brsirmcte. KU bomtgejtainsnodwi afl x - ja a s i| Figuur 1 - Lay-out van de 'Internet Atlas ofZwitserland' met zijn vier hoofdseg- menten relief ADS LT 1999). Figuur 2 - Het tech nische kader van de Internetatlas en zijn belangrijkste compo- nenten er zijn 5 la gen: gegevensvoorbe- reiding, Server side Software en client side Software). bladzijden waarnaar verwezen wordt tonen de fasen van de maan, extra informatie over de maan, en gegevens over de pla- neten en het zonnestelsel. Plannen voor de toekomst/toekomstige kaarttypen Een kaarttype dat we graag willen toevoegen is de eenvoudige choropleetkaart, die verschillende statistische variabelen visu- aliseert. Die kaarten moeten dan reageren op de Cursor, als de gebruiker naar een speeifieke polygoon wijst, en bijvoorbeeld verschillende diagramtypen tonen. Idealiter zou de gebruiker het uiterlijk van de kaarten moeten kunnen bepalen (door het instellen van kleuren, vlakvullingen, schalen, drempelwaarden enz.) en tegelijkertijd moeten beschikken over goede stan- daardwaarden, en over belemmeringen tegen het produceren van nonsens-kaarten. We zullen zowel het svG-formaat (figuur 5) als Java2D voor de implementatie hiervan gebruiken. Een re- cente scriptie van Daniela Winkler [Winkler, 2000] introdu- execution of client side Scripts Gavascript, Java Applets) Additional Plugins (Cosmo Player etc.) Client - Webbrowser (Netscape) Cookies Client Side: Visualization, formatting and client side Scripts Transfer Protocols HTTP CGI Server Side Data storage and Server side Scripts Other Webserver Logfiles and Statistic Modules WWW-Server (Apache) bearch Engine - Indexing perl, C (cgi-scripts) i SQUDatabase (mysql) serverside applications conventional files (html, css, js, Java classes. XML. etc) other Data Data Preparation Data Input, Editing etc Common Desktop Applications: GIS, Graphics, DTFSpreadsheet etc.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 63