K w S 7( JWLl -- W Mi 58 KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2OOO-XXVI-3 T 1 x| an« tovristic Information sqstem ckoose topic-, select bg list Ulp refretk - Fr. Tourielic lopics Hiking trails a Churches Sk Holels Entertammenl All buiWings Information Signboard« EB3S1 Version Tenlure veision, if possible 0IKA - Text Pholograuhv Tobias Schon Figuur 3 - Voorbeeld van VR-visualisatie: een toeristisch informatiessyteem, gebruikmakend van de VRML Cosmo player in samenwer- king met HTML, Java en JavaScript, (http:!/www. karto. eth z. ch!- hm/methana!) [Mundle, 1999]. ceert een raamwerk voor het gebruik van Java2D voor het pro- duceren van hoge kwaliteit choropleten. In verdere ontwikke- lingen die hierop gebaseerd worden, kunnen dan de genoemde diagram-funcionaliteit en interactie opgenomen worden om zo in de toekomst meer complexe thematische kaarten te kunnen realiseren. Zoals eerder vermeld is het 00k de bedoeling te ex- perimenteren met VRML om statistische data en kaarten te vi- sualiseren. Heel interessant zou de implementatie van een topografische module zijn die de gebruiker in Staat stelt verschillende typen terreinvisualisaties te produceren. Een van de schrijvers werkt aan dat onderwerp als een onderdeel van zijn Master's thesis. De gekozen benadering bestaat uit het gebruik van vrml voor het beoordelen van lage-resolutie terreinmodellen, waarbij de gebruiker roteert, verschaalt en translaties uitprobeert van het model, bijkomende parameters definieert (zoals beeldoverlays) en het oppervlak definieert, en deze parameters vervolgens naar een weergave-machine met een hogere kwaliteit (zoals povray, rayshade of Renderman) stuurt, op naar door hemzelf geschreven modules (zoals die welke gebruikt zijn voor de cd- rom versie van de Atlas van Zwitserland [Baer Sieber, 1997] om beeiden met een hoge kwaliteit te genereren. Deze weerga- ve kan ofwel op de Server plaatsvinden (en dat zou krachtige Figuur 4 - Voorbeeld van een van de reeds geimplementeerde kaarten: bodemtypen. Let op de lensfunctie: een kleine rechthoek met een hogere reso- lutie volgt de muh (Relief, ©ADS +LT 1999)- Netscape: Internet-Atlas der Schweiz - (Prototype V0.992) - Lebensraum Gesellschan Wirtschaft Umwelt Kultur Home Index Hilfe V Feedback Topographie Geologie Boden Politische Gliederung Vegetation Karst und Hohle Karte der Kantone .niliili ,r .ill.lllill. ri Hauptstadt (1990) 7105 3 Einwohner pro Km1 (1990) 24 5 Beitritt zur Heister Punkt (m Uber FJt. Q Servers vereisen), of op de dient (pc van de gebruiker), maar dat laatste zou Pro blemen met het Copyright op de terrein- gegevens veroorzaken, in elk geval in Europa waar de meeste geografische ge- gevens bijzonder duur zijn. Als alterna- tief zien we eenvoudige schaduweringen, panoramakaarten, blokdiagrammen en weergaven van Silhouetten. Het genere ren van hoogteprofielen zou een interes sante aanvulling op bovengenoemde weergavemethoden kunnen zijn. Bijkomende multimedia dementen (fo- to's, tekst, filmfragmenten, animaties en geluid) maken de informatie-inhoud van bet geselecteerde thema compleet. Voor het opnemen van deze multi-media de menten zullen we Smil gebruiken, de hierboven beschreven standaard, omdat het door de meest gebruikte browsers wordt ondersteund. De productie van specifieke kaarten en bijbehorende ver klärende teksten vereist natuurlijk sa- menwerking tussen de kartograaf en de experts op de betreffende wetenschappe- lijke vakgebieden, maar die benadering is uit de traditionele kartografie genoeg- zaam bekend. Het gebruik van Java Applets en van Java Media api's (zoals Java 2D, Java 3D, java Speeds, Java Animation enzovoort) zou 00k in belangrijke mate moeten bij- dragen in het realiseren van meer inter- actieve en daarom meer interessante kanten [Lehto-Kaehkoenen-Kilpelaei- nen, 1997]. Sommige van die doelstellin- gen zouden gerealiseerd kunnen worden door vergelijkbare, deels concurrerende benaderingen te gebruiken, bijv. svg en Java 2D, X3d en Java 3d of smil en Java Media Framework. Het is soms niet erg makkelijk om vast te stellen welke van de concurrerende technologieen het bes te aan onze eisen voldoet. 'Cookies' leveren een manier om op de Computer van de gebruiker (dient) een bepaalde situatie te bewaren. Op die ma nier kan men door de gebruiker speci- fiek ingestelde instellingen bewaren (zo als specifieke kleurenschema's of schrift typen) of een körte verbinding naar een specifieke bladzij (zoals bij 'bookmarks') die hem in Staat stellen om naar dezelfde situatie terug te keren waarin hij de atlas de laatste keer verliet. Heiaas zijn 'cookies' beperkt tot een enkele gebrui ker of gebruikersprofiel. Een manier om onder die beperking uit te komen zou zijn het door de gebruiker laten opslaan van zijn instellingen in een database van onze Server, hetgeen hem een grotere mobiliteit zou verschaffen.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 64