15 Map Content Hosting - - sr/n isvvs MapMachine KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2000-XXVI-3 1 Jaar GIS In Nederiand Gouden Gids Website 7 1 p 1 i 3- Map Content Host ESRI Nederiand De toepassing on-line Zoals hierboven al aangegeven, is een voor de hand liggende toepassing op het Internet het leveren van een kaart van een bepaalde locatie. Een portaal ('toegang tot het Internet') als www.altavista.nl geeft regelmatig inzicht in de meest gebruikte zoekwoorden. Het woord routeplanner komt regelmatig in de top vijf. Het mag duidelijk zijn dat men met geografie meer kan bieden op het Internet. De consument denkt echter min der na over de kwaliteit van de gebruikte gegevens en toepas- singen. Zelden geven twee verschillende routeplanners een zelfde optimale route van A naar B aan. 'Proximity searches' zoeken naar een bepaald object in de buurt van een ander object. Een praktisch voorbeeld: zoek het dichtstbijzijnde tankstation vanuit een bepaalde postcode. De combinatie van zoekfuncties geeft vooral de mogelijkheid tot nuttige toepassingen: bepaal de beste route naar C, en welke tankstations kom ik op die route tegen? Samen met de National Geographie Society heeft esri een di gitale atlas ontwikkeld, de zogenaamde MapMachine. Dit pro- duet is gebaseerd op Atcims en is een wereldwijd archief voor thematische kaarten. De databronnen zijn veelvuldig en vooral de actualiteit is van groot belang. Deze atlas kan men beleven op www. nationalgeographic. com/mapmachine. Mobiel Internet Mobiel Internet is nu al een realiteit, maar door een tekort aan geschikte WAP-telefoons en het geringe aantal aanbieders is het nog beperkt tot een relatief kleine groep gebruikers. KPN Mobiel biedt het via M-info aan en 00k andere telecom providers zullen binnenkort volgen. Er zijn 00k al andere providers die WAP aan- NEVER STOPEXPLORING" Eiplore More At MountoinZone.com JL NMIOSAUiHJGIAMIK (Ott UM bieden via een eigen telefoonnummer (XS4ALL; World Online zal snel volgen). M-info biedt een grote varieteit aan in- formatie. Via een Internetachtige brow- ser is informatie te verkrijgen over de beurs, het weer, het verkeer en tal van andere diensten. Bovendien zijn er nu al e-commerce activiteiten. De diensten die nu via M-info worden aangeboden beperken zieh in hoge mate tot tekstgeorienteerde informatie. De gra fische kwaliteit van de operationele tele- foontoestellen (nu alleen de Nokia 7110) is te gering om hoogwaardige afbeeldin- Figuur 2 - Map gen te laten zien. Er wordt een klein Content Hosting scherm gebruikt en grijswaarden en kleu- ren worden niet ondersteund. Bovendien zal de bandbreedte vergroot moeten wor den om hoogwaardige toepassingen te kunnen verwezenlijken. Echter, de nieuwste toestellen (umts) hebben een veel grotere bandbreedte (10 tot 100 maal sneller dan het huidige wap), hebben een hogere resolutie en ondersteunen kleur en grijswaarden. De introduetie wordt in het begin van 2001 verwacht. Toch zijn de eerste 'kartografische' toe passingen nu al bij M-info te vinden: routeplanners, 'locators' (waar is?), toe- ristische info en dergelijke. Het zal slechts een kwestie van (körte) tijd zijn waarbinnen de technische be- perkingen voor het mobiel Internet zijn opgelost. Daarna zullen alle mogelijkhe- den, die nu via Internet beschikbaar zijn, 00k beschikbaar komen via het mobiele Internet: reisgidsen, atlassen, realtime verkeersinformatie enz. De combinatie van gsm en GPS zal de toepasbaarheid op straat alleen maar vergroten. De optima le toepassing: wat is de route naar de dichtstbijzijnde parkeergarage waar nog een plaats vrij is? Reserveer deze piek voor mijn auto, en gids me ernaar toe! Geography Network (www.geographynetwork.com) Naast de techniek is het succes van het (mobiele) Internet 00k afhankelijk van de beschikbaarheid van actuele data en goede toepassingen. De doelstelling van een op te stellen Geography Network is het bij elkaar brengen van aanbieders van (geografische) data, aanbieders van geografische funeties en toepassingen en de gebruikers daarvan op het Internet, een Community; een virtueel marktplein voor leveranciers en gebruikers van geo grafische gegevens. Figuur 3 - Map- Op dit marktplein speien verschillende Machine partijen een rol. Er zijn partijen die data 62

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 68