KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT Encarta Grote Wereldatlas 2000, Winkler Prins editie (cd-rom) Microsoft/Elsevier Bedrijfsinformatie, 1999 Prijs 149,- Enige tijd terug (in KT.1999.4) werd hier de Wolters-Noordhoff Wereld@tlas be- sproken als de eerste Nederlandstalige referentieatlas op cd-rom. Het zal nie mand verbazen dat de grote concurrent, Microsoft Encarta00k met een Neder landstalige versie op de markt is versehe nen. Hiertoe zijn de handen ineengesla- gen met Elsevier Bedrijfsinformatie, die de redactie van de Winkler Prins Encyclo- pedie nu 00k heeft ingezet voor de En carta Wereldatlas - eerder bestond deze samenwerking al voor de vervaardiging van de Nederlandstalige Encarta Encyclo- pedie-vetsie. De uitgever geeft tevens aan dat op deze cd-rom extra aandacht wordt geschonken aan onderwerpen die betrekking hebben op Nederland en Belgie; niet geheel onbegrijpelijk als men de vergelijking met Wolters-Noordhoff aan wil kunnen. Het ligt voor de hand dat 00k hier deze vergelijking gemaakt wordt, en daartoe zal aan de eerdere bespreking van de Wolters-Noordhoff Wereld@tlas (hierna aangeduid met WNW@tlas) worden gerefereerd. Bij de produetverantwoording valt direct de ruime betrokkenheid vanuit de Fa- culteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit Utrecht op, met name omtrent advisering bij de namendataba- se en het nieuwe onderwerp 'Wereld in themaY. Het is niet helemaal duidelijk hoe ver de betrokkenheid bij de kaartre- dactie reikt, maar het suggereert dat men vanuit de Nederlandse kartografie-disci- pbne toch zeker enige invloed kan uitoe- fenen op het uiteindelijke resultaat. Dit maakt zeker nieuwsgierig. Een eerste verschil met de WNW@tlas dient zieh al aan bij de installatie: Encar ta komt met 2 cd-rom's i.p.v. 1. Een na- deel hiervan kan zijn dat na een beperkte installatie nog wel een keer van cd-rom gewisseld moet worden, bijvoorbeeld bij de optie 'virtuele vluchten'. Over het al- gemeen volstaat echter de ene cd-rom, met de complete namendatabase, zodat dit nadeel niet zwaar weegt. Bij de de- monstratierondleiding door het pro- gramma wordt aangehaald dat de Encar ta Wereldatlas "zeker 8x gedetailleerder is dan een gedrukte atlas". Een dergelijke uitspraak vraagt nogal wat relativerings- vermogen. Het betreff zeker niet de weergaveresolutie: een beeldschermkaart haalt nog altijd niet de resolutie van een gedrukte kaart op dezelfde schaal, het- geen betekent dat op het beeldscherm een forse hoeveelheid van het detail niet getoond kan worden. Dit detail komt pas beschikbaar bij verder inzoomen, of bijvoorbeeld als de gebruiker een van de 1,7 miljoen beschikbare plaatsnamen op- vraagt die niet in de lijst van ca. 300.000 plaatsnamen van de papieren Times Atlas of the World voorkomt. De namendata base van Encarta is (als we de eigen spe- cificaties mögen geloven) nu in ieder ge- val even omvangrijk als die van de WNW@tlas. Evenals bij de WNW@tlas kiezen de ma- kers van Encarta (Microsoft zelf!) voor een interface die nogal afwijkt van de standaard Windows gebruikersinterface en daardoor in het begin wat onwennig- heid of gezoek naar het juiste menu-item kan veroorzaken. De interface met het BESPREKINGEN kaartgedeelte heeft geen ingrijpende wij- zigingen ondergaan ten opzichte van voorgaande versies van Encarta Wereldat las. Handig is de plaatsbepalingsoptie: bij bewegen van de muis over de kaart wordt de locatie in lengte- en breedte- graden in een apart venster weergegeven tezamen met wat beknopte informatie over de dichtstbijzijnde geografische lo catie uit de database. Plezierig zijn 00k de kleine popup-menu's ('fmgertips') die vanzelf verschijnen en verdwijnen wan- neer de muis over een optie bewogen wordt: ze bevatten over het algemeen voldoende informatie om in het begin mee uit de voeten te komen. Deze optie is overigens 00k eenvoudig uit te zetten, wanneer men de tips niet meer nodig heeft of niet gediend is van al te ijverige gebruiksondersteuning. Verder wordt een 'stop'-knop gemist: bij bevraging van de kaart- of landendatabase is de res- ponstijd soms aanzienlijk (afhankelijk van de systeemspecificaties); en als men beseft iets fout aangeklikt te hebben, zou het plezierig zijn de verwerking van de foute opdracht direct te kunnen annule- De gebruiker kan voor de kaartweergave kiezen uit een lijst van 21 kaartsoorten, waarvan de legenda min of meer voorge- schreven is door de makers. Wat er aan de weergave gewijzigd kan worden, be treff uitsluitend het aan- of uitzetten van bepaalde gegevenslagen (zoals Steden in verschillende klassen, wegen, grenzen, naamlabels, reliefschaduwering), hetgeen vervolgens als 'favoriete weergave' is te bewaren. Bij symbool- of kleurweergave Wereld in thema's Fysische geografie van Belgie Landschap Het landschap van Belg«- »rscheidenheid Lotharingen, in het zuidan Uehoort tot het cuestalandschap Bokken van Partjs. in de zachthallende Juralagen komen drie -veerstand b formaties voor Vereenvoudlgde geologische kaart Belgie I I Ol Boven Onder-C»rt I Davoon noordelijkste en zuidelijkste zijn typische cuesta's ontwikkeld met loorden gericht front, steil afdalend subsequente depressies worden beheerst door plateaulendschap, gevormd tijdens het Tartiair met diepe verwenng ander subtropische dimaten. De 65

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 71