KARTOGRAFIE 66 KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2OOO-XXVI-3 wordt geen interactie van de gebruiker toegestaan, iets dat bij de WNW@tlas wel mogelijk is. Natuurlijk valt er over te twisten hoe ver de vrijheid bij legendabewerking mag gaan, maar bij Encarta kan de gebruiker zieh snel be- perkt voelen. Bij de weergave van statis tische kaarten zou het bijvoorbeeld heel welkom zijn, om zelf een aantal klassen te kunnen bepalen, de gebruikte kleu- renreeks te wijzigen of een referentieland aan te wijzen, waarna de legenda alle an dere waarden ten opzichte van die refe- rentiewaarde classificeert: dit is nu alle- maal niet mogelijk. Wat net als bij de WNW@tlas jammer is, is dat er nog al- tijd geen mogelijkheid wordt geboden om verschillende kaartprojecties te to nen: bij de diversiteit aan statistische ge- gevens kan het wenselijk zijn een andere dan de standaardprojectie te kiezen. De atlas bevat een apart gedeelte met uitgebreide landeninformatie in wat men 'artikelen' noemt en waarvoor met name de redactie van de Winkler Prins Encyclopedie is ingezet. Veelvuldig wor den links genoemd naar verwante onder- werpen, statistieken of bijbehorende kaartsoorten en is het 00k mogelijk aan- vullende links of recentere informatie via het Internet op te halen bij de webserver van de makers. De artikelen worden op een prettige en zeer overzichtelijke ma- nier gepresenteerd, en zijn voor twee landen naast elkaar te plaatsen, zodat onderling vergelijken eenvoudig wordt. Daarnaast bevat de atlas een uitgebreid onderdeel 'Wereld in thema's' waarin al- gemene onderwerpen (wereld in kaart brengen, natuurlijke omgeving, water en weer, de wereld van de mens) aan de orde komen, en met name veel aandacht wordt besteed aan Nederland en Belgie. Diverse Nederlandse deskundigen heb- ben hieraan hun medewerking verleend, en dit onderdeel verdient aanbeveling, omdat het zeer toegankelijk is geschre- ven en er vaak gebruik gemaakt wordt van multimedia-illustraties. Deze infor matie is het zeker waard vaker geraad- pleegd te worden dan alleen voor werk- stukken van scholieren - in de produet- omschrijving wordt nogal nadrukkelijk de grote gebruikswaarde voor Scholen en het maken van huiswerk aangegeven. Aan de landen is tevens een uitgebreide statistische database gekoppeld die zo'n 350 onderwerpen beslaat. Deze database is via verschillende ingangen te benade- ren, waaronder de 'vergelijkingen'-optie, die het mogelijk maakt een statistisch gegeven van een bepaald land in tabel- vorm te vergelijken met de rest van de wereld (gesorteerd naar grootte of alfa- betisch). Dit gegeven kan tevens in kaartvorm bekeken worden, waar helaas de eerder genoemde beperkingen naar boven komen. Het gebruikte kaarttype is uitsluitend de choropleet (net als bij de WNW@tlas), waardoor absolute sta tistische gegevens foutief worden weer- gegeven. De legenda is niet geclassifi- ceerd, waardoor de leesbaarheid verder wordt verminderd. Aanpassingen door de gebruiker zijn niet mogelijk, terwijl het bijvoorbeeld bij de 'vergelijkingen'- optie juist heel fraai zou zijn als het ge- kozen land de referentiewaarde draagt, terwijl alle andere landen t.o.v. die waar- de geclassificeerd zouden worden. Bij dit gedeelte moet de ondersteuning van de Nederlandse kartografen gering geweest zijn, want anders had dit er ongetwijfeld beter uitgezien. Ten aanzien van de be- trouwbaarheid van de statistische gege vens is er 00k een enkele kanttekening te maken. De atlas geeft van elk gegeven een definitie en bronvermelding, maar dit neemt niet alle twijfels weg. Wat te denken van het onderwerp 'Internet- aanbieders per 10.000 inwoners'? De da tabase levert een getal van 328 voor Ne derland, 0.23 voor Albanie en 0.01 voor Groot-Brittannie. Moeten we hieruit concluderen dat dit laatste land op Internet-gebied nog vrijwel onontgon- nen is? Natuurlijk bevat de atlas nog enkele aar- digheidjes zoals een topograiie-quiz, vir- tuele vluchten en zelfs een 'maankaart' met topografische nameninformatie: in een volgende editie wellicht 00k aan dacht voor de planeten? Maar dan zal wel de naam 'Wereldatlas' veranderd moeten worden. Alle kritische kanttekeningen ten spijt, mag vastgesteld worden dat er met de inzet van de redactie van de Winkler Prins Encyclopedie een tweede, waarde- volle Nederlandstalige elektronische at las bij is gekomen, die met de WNW@tlas naar de hoofdprijs dingt. De uiteindelijke voorkeur voor een van de twee zal toch vooral persoonlijk zijn: de een zal de hoge kartografische kwaliteit en interactie van de WNW@tlas waarde- ren (of de mogelijkheid om naast elkaar twee landen in kaartvorm te vergelij ken!), terwijl de ander meer waarde zal hechten aan de zeer uitgebreide docu- mentatiefunetie van de Encarta Wereld atlas. R.M. Hootsmans Kartografie, visualisatie van ruimtelijke gegevens F.J. Ormeling M.J. Kraak Delft: Delft Unversity Press, 1999 233 pp. ISBN 90 407 1859 9 Prijs: 60,- Deze al weer vierde uitgave van het ons vertrouwde Nederlandstalige inleidende handboek Kartografie van Ormeling en Kraak is een Spiegel van de veranderin- gen in het vakgebied over de laatste de- cennia. Hoewel iedere uitgave vanaf 1987 herzien is, begint de definideve om- mezwaai naar de elektronische informa- tievoorziening in deze uitgave een soort van gestalte te krijgen; een gestalte die tevens het zoeken naar de juiste inhoud, het juiste niveau, de diepgang, de orde- ning (en moed van de auteurs) illus- treert. visualisatie van ruimtelijke gegevens Deze vernieuwing wordt op de kaft dui- delijk gemaakt met de verschijning van een pc-scherm op een overigens onge- wijzigde illustratie 'van terrein naar kaart'. De orientatie op moderne communica- tiemiddelen wordt nog eens duidelijk met een aantal praktische kaders: afslui- tende paragrafen met o.a. Websites, en 00k eiders vele verwijzingen naar belang- rijke sites. Verder komen nu Internet, multimedia-aspecten en gis in diverse hoofdstukken aan bod, binnen de con- text van de visuele presentatie: de kaart. Een belangrijke en nuttige toevoeging is hoofdstuk 6 'Auteursrecht en produet- aansprakelijkheid' en hoofdstuk 13 waar in kaartgebruik en het gebruik van ruim-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 72