WERELDATLAS R. T. de Wijs HEBRI 69 KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT Het is interessant om te ondervinden dat de zelfwerkzaamheid van de lezer vaker niet volledig op nul gezet wordt: figuur 2.1 geeft niet aan dat het om een vervui- lingsbron gaat, niet dat het 'parts per million' betreft, geeft niet de aard van de vervuiling en niet dat dit voor zw-wind geldt. Op de aard van de vervuiling na, is echter alles te interpreteren (zie fi guur). Pagina 193 - 195 geeft zonder verklaring cmgz en cmyk. Evenzo ps (eps) pdf. Deze afkortingen komen evenmin in het register voor. De literatuur is in deze editie aan het eind van het boek vermeld, waardoor se- lectie per onderwerp of hoofdstuk van de lezer 00k wat meer eigen inspanning vraagt. De kwaliteit van de afbeeldingen zijn voor een dergelijke uitgave vanzelfspre- kend van vrij groot belang. Dit is enorm verbeterd vergeleken met de eerste uitga ve en licht verbeterd vergeleken met de tweede. De zwart-wit afbeeldingen zijn in een grijs fond geplaatst. Dit zal een bewuste keuze geweest zijn, maar is het de juiste? Het geheel komt daardoor soms wat somber over en in bepaalde ge- vallen interfereert dit fond zelfs met de eigenlijke afbeelding zelf (fig. 2.5 en 2.6). De grootte van de kaartfragmenten is, gezien het karakter van de uitgave en de prijsstelling, noodzakelijkerwijze be- perkt. Onvermijdelijk hebben bepaalde afbeeldingen hieronder te lijden, maar het geheel komt in het algemeen toch goed over. Ook is de beschrifting binnen de figuren, op enkele uitzonderingen van verkleinde kaartfragmenten na, goed te lezen. Zou men na het doornemen van dit boek kunnen classificeren, een bestand- set opbouwen voor gis, verantwoord tekstplaatsen enz? Zou men kunnen in terpreteren, exploreren? Zou men the matisch kunnen karteren of bestanden op hun betrouwbaarheid kunnen testen? Bij ieder behandeld onderdeel zou men zieh deze vraag kunnen stellen. In veel gevallen zal het antwoord 'nee' zijn, in enkele andere misschien meer 'ja'. We moeten ons dan realiseren (conform het doel van de uitgave) dat het een inlei- ding betreft die aan moet zetten tot ver- dere exploratie van het vak; dat andere vaardigheden (deels) in ander vakken of (ook) in andere diseiplines thuishoren en onderwezen worden. En, zoals in de in- leiding al vermeld is, dat praktische oefe- ning de kunst moet baren. Als totaal bezien is het een uitgave waar kartografisch Nederland trots op kan zijn en we hopen dat het zieh in de toe- komst (hopelijk in hetzelfde hoge tempo als in het verleden) verder zal blijven ontwikkelen. Hebri Wereldatlas. Schoolatlas voor de Nederlandse Antillen, Aruba en het Caribisch Gebied. Landsmeer: Uitgeverij Hebri International b.v., 1999 158 pp. 24,5 x 34,5 cm ISBN 9O-802IO2-3-4 Prijs: 120,- Speciale aanbieding: NVK-leden kun nen deze atlas tot 2 maanden na ver- schijnen van dit tijdschrift bestellen voor de speciale prijs van 95,- (incl. verzendkosten in Nederland) door dit bedrag over te maken op giro 37 88 892 van Uitgeverij Hebri te Landsmeer. De eerste reactie van mijn huisgenoten was: 'wat een leuke atlas is dat'. En toen hadden ze alleen nog maar de omslag ge zien. De nieuwe Hebri Wereldatlas is in- derdaad een lust voor het 00g. Het is - zo leert ons de inleiding - een geheel nieuwe atlas voor het onderwijs in Aru ba, Curafao en de andere eilanden van de Nederlandse Antillen. De titel van de atlas is voluit: Hebri Wereldatlas voor de SINT EUSTATIUS 2000-XXV1-3 \oor de Nederlandse Antillen Aruba en het Caribisch Gebied Nederlandse Antillen, Aruba en het Cari bisch Gebied. En als ondertitel is in het Papiamento, Nederlands en Engels toe- gevoegd: 'ons eiland en onze wereld'. Volgens de inleiding zijn er drie doel- groepen: het basisonderwijs, het voortge- zet onderwijs en gebruikers daarbuiten; een combi-atlas dus. De atlas is officieel in 1999 uitgegeven, maar begin 2000 daadwerkelijk beschikbaar gekomen. Een schoolatlas legt de nadruk op de ei gen omgeving en behandelt gebieden globaler, naarmate ze verder verwijderd liggen. En hieraan voldoet ook de Hebri VENUS ZEELANDIA WH* IQHg Concordia 8EHIND THE MOUNTAIN BOUILLE Sugar Loa! Hoogte in meters SUSI >500 pjBlIj 400-500 300 - 400 200 - 300 m 100 - 200 («SM 0-100 Diepte in meters ^0-30 r~i >30 bebouwing industriegebied weg voetpad gut (ravijn) a berg/heuveltop vulkaankrater -f. vliegveld m fort bezienswaardigheid m hotel(zone) museum e Strand j. jachthaven aanlegplaats Bevolkingsopbouw Kaart 4jA. Sint Eustatius - hoogte.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 75