MAPPINGS SURINAME KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT [D. Vegetatiej bergwoud I8B1B Savanne mangrove moerasbos cultuurland tropisch loofbos Kaart 75D. Suriname - vegetatie. schoolatlas, maar weinig voor een gezins- atlas van deze omvang. De inhoudsopga- ve is duidelijk met kleuren ingedeeld naar gebied en deze kleuren komen terug in de bovenhoek van de betreffende at- lasbladen. Het enige wat ontbreekt is een thematische inhoudsopgave. De actualiteit, altijd een moeilijk onder- werp, is niet nader onderzocht. Wel viel op dat de kaart van Europa een inzet heeft van Bosnie-Herzegovina, met de verdeling tussen Serviers en moslims. Dat gebied speelde een belangrijke rol tijdens het samenstellen van de atlas, maar is inmiddels in belangstelling ver- drongen door eerst Kosovo en later Ts- jetsjenie en die zijn niet op de kaart te rug te vinden. Dat geeft aan, hoe moei lijk het is, om met een klassieke atlas de loop van de geschiedenis op de voet te volgen. Opmerkelijk is, dat door de hele atlas heen de Nederlandse schrijfwijze van na- men is toegepast. Andere atlasmakers ge- bruiken steeds vaker de lokale schrijfwij ze zoals Berlin en Firenze en geven de Nederlandse schrijfwijze er hooguit tus sen haakjes bij (Berlijn, Florence). Het schaalgebruik is nogal heterogeen, met name in het Caribisch gebied. Er is zoveel mogelijk getracht om ieder eiland bladvullend weer te geven en dus op een eigen schaal. Daarom zijn alleen de over- zichtskaarten geschikt om de gebieden wat betreft grootte met elkaar te vergelij- ken. Handig is weer, dat op de kaart van Nederland met een inzet de Nederlandse Antillen en Aruba op dezelfde schaal zijn weergegeven. Daardoor zijn deze eilan- den goed te vergelijken met bijvoorbeeld onze Waddeneilanden. En maar weinig mensen zullen weten, dat Aruba onge- veer even groot is als Texel. De productie van de Hebri Wereldatlas is zonder meer goed: er zijn nergens pas- singsverschillen, het bindwerk is uitste- kend en er zit een stevige kaft om. Het papier is wat glad en de drukinkt te glimmend, maar de bladen zullen er daardoor minder gauw beduimeld uit- zien. De kleuropbouw is evenwichtig en duidelijk, hoewel naar mijn smaak wat te fei en contrastrijk. Maar kenners van het gebied vinden die kleuren juist uit- stekend aansluiten bij de lokale smaak. De enige misser is de weergave van de routes van Columbus in vrijwel onlees- baar geel op de kaart Historische Reizen in het Caribisch Gebied. Een pluspunt is weer, dat kaarten die over twee bladzij- den löpen, in het midden een overlap hebben, wat de leesbaarheid sterk bevor- dert. Dat een atlas als deze alleen dankzij de medewerking van velen tot stand kan komen, blijkt uit het uitgebreide colo- fon. Alleen de drukker wilde - ondanks het uitstekende resultaat - kennelijk on- genoemd blijven. Samengevat is de Hebri Wereldatlas een kleurrijke en leerzame atlas over een ge bied waar we veel mee te maken hebben, maar relatief weinig van weten. De atlas is echter vooral een aanwinst voor de be- woners van het Caribisch Gebied zelf, voor zover ze althans de Nederlandse taal machtig zijn. Het enige minpunt is de prijs: voor een welvarende Nederlan- der is rond de honderd gülden voor zo een atlas geen probleem, maar voor leer- lingen ter plaatse zal dat veelal niet zijn op te brengen. Hopelijk lukt het de uit- gever hier voldoende subsidie te krijgen. Dat zou in ieder geval een zinvolle beste- ding van ontwikkelingsgeld zijn. M.A. Damoiseaux Mappings Cosgrove, D. (editor) London: Reaktion books Ltd, 1999 311 pp., 24 x 16 cm isbn 1 86 189 021 4 Prijs: circa 70,- Mappings is een boek met een serie es says over de rol van het kartingingspro- ces door de eeuwen heen. Het boek is versehenen in een serie onder de titel Critical Views, bij de uitgever Reaktion Books. Een interessante combinatie van feiten zeker als de redacteur van het boek begint met de opmerking dat er verschillende redenen zijn om eens kri tisch naar de kartografie, en eigenlijk meer het proces van karteren, te kijken. 2000-XXV1-3 De complexiteit van het karteringsproces is natuurlijk voldoende bekend bij pro- fessionele kaartgebruikers. Maar in onze huidige visueel ingestelde maatschappij wordt de vanzelfsprekendheid van kaar ten door de massa aangenomen, terwijl enige kritiek op z'n plaats is. Brian Har- ley was een van deze critici terwijl 00k het boek Power of maps van D. Wood stof tot nadenken geeft. Zo worden on der andere topografische kaarten als (mi- litiare) overheidsprodueten en als indoc- trinerende produeten gezien. Andere vinden nu juist dat dit de enige neutrale kaarten zijn. De globalisering en de toe- gang tot Internet plaatsen de kaart, die vaak gebruikt wordt om verschijnselen te begrenzen, in een ander daglicht. Ook in de literatuur krijgt de kaart meer aan- dacht. Denk hierbij aan boeken van Eco Het eiland van de vorige dag en Sobel's Longitude. Bij het schrijven van de essays werd de auteurs gevraagd te kijken naar het tot stand komen van kaarten als produet van hun tijd en de invloed van eenmaal gemaakte kaarten in hun gebruiksomge- ving. Deze twee elementen, mapping meaning into the map en mapping mean- ing out of the map, hebben de titel van het boek Mappings bepaald. De auteurs van de essays hebben een zeer verschil lende achtergrond verspreid over disci- plines als geschiedenis, kunst, communi- catiewetenschappen, architectuur en geografie. Dit blijkt garant te staan voor een zeer diverse benadering, al over- heerst, in eigen vaktermen uitgedrukt, de historisch-kartografische invalshoek. 71

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 77