HPI050C - HP 1055CM KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2000-XXVI-3 die onder andere tot uiting komt in de vele zwart-wit illustraties van oude kaar- ten. Meer specifiek werd de auteurs ge- vraagd om vanuit het gekozen onder- werp kritisch naar de karteringsproces- sen te kijken en vragen te beantwoorden als: wat betekende het karteringsproces toen en hoe kijkt men er nu tegenaan. De essays behandelen onderwerpen als het gebruik van kaarten in de Griekse oudheid en het voorkomen van het para- dijs op de kaart. In dit laatste geval blijkt dat nieuwe technologische en geogra- fische kennis het paradijs rond 1500 van de kaart laat verdwijnen. Hier sluit het essay over de rol van globe-kartering overigens goed bij aan. Een bijdrage over de weergave van de stad laat cultuurver- schillen zien tussen Noord- en Zuid-Eu- ropa. In het zuiden was er een voorkeur voor perspectivisch aanzicht, terwijl het noorden de voorkeur gaf aan orthogona le overzichten. Het boek bevat een aan- tal Verhandelingen over de kartering van de kust en koloniale wateren in Zuid- Amerika. Ook de kartering van netwer ken, varierend van fortificaties van Vau- ban tot Internet komen aan bod. Een zeer interessante bijdrage is afkomstig van een landschaparchitect die laat zien hoe in die discipline een aantal (karto- grafische) ontwikkelingen parallel lopen met die in de kartografie. Hierbij ligt de nadruk steeds op het, naar zijn mening, te weinig gebruik maken van alternatieve weergavetechnieken. Zijn benadering leidt tot de introductie van een aantal termen zoals 'drift' en 'layering' die in de vorm van 'bewust weglaten' en 'visuele hierarchie/kaartlagen' hun parallellen kennen. Deze auteur sluit af met de op- merking dat het gebruik van alternatieve visualisatiemethoden (in de plannings- wereld) de kaart haar ondernemende en exploratieve karakter teruggeeft door het tonen van tot dan verborgen verschijnse- len. Een essay over kunst en de kaart sluit de serie essays af. Een uitgebreid notenapparaat en literatuurverwijzingen biedt aanknopingspunten voor verder le- Wanneer de meeste auteurs de moderne ontwikkelingen op het kartografisch vakgebied gevolgd zouden hebben had- den ze kunnen waarnemen dat er duide- lijk een verschuiving plaatsvindt van meer aanbod gerichte kartografie naar vraaggestuurde kartografie. Juist het, in hun ogen, ontbreken hiervan verleidt ze tot kritisch commentaar. Het gebruik van kaarten in de moderne informatie- en communicatie-technologische omge- ving is hiervan met de web-kartografie een goed voorbeeld. Op het web is het de kaartgebruiker die de kaart, en zelfs het uiterlijk van de kaart kan bepalen - overigens nier altijd met een resultaat dat veel beter is dan de indoctrinatie van de aanbod-kartografie. Mijn conclusie: een interessant boek, dat eens een ander inzicht op het kartogra fisch vak biedt dan de meesten van ons dagelijks gewend zijn. Wel moet worden opgemerkt dat niet alle essays, mede door het taalgebruik, even toegankelijk zijn. M.J. Kraak A" du'"" Hewlett Packard connect supplies reseller De nauwkeurige en betrouwbare groot- formaat afdruk oplossing voor elke GIS-gebruiker. De Panoven 15A 4191 GW Geldermalsen Tel.: (0345) 58 02 00 Fax: (0345) 58 01 88 Internet: www.gtr.nl E-mail: gtr_ll@gtr.nl G.T.R. levert het complete programma HP printers, zowel groot- als kleinformaat met meer dan 50 soorten bijbehorende media en alle inkjet cartridges. 72

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 78