KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT algemene ledenvergadering 2000 Verslag Algemene Leden vergadering NVK, 6 juni 2000 Plaats en deelname De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Kartogra- fie in 2000 vond plaats op vrijdagoch- tend 12 mei 2000 bij esri Nederland te Rotterdam. De vergadering genoot in totaal de be- langstelling van 27 leden (inclusief de bestuursleden). Er waren twee berichten van verhindering ontvangen. Opening en vaststelling agenda Voorzitter Damoiseaux opende om 10.10 uur de vergadering. De Agenda werd zonder wijzigingen vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering 1999 Het verslag van de Algemene Ledenver gadering, zoals gepubliceerd in Kartogra- fisch Tijdschrift 1999.XXV.3, werd met dank aan de secretaris, door de vergade ring goedgekeurd. Er is een correctie: In punt 13 - rondvraag - C. van Elzakker vraagt of er al een oproep is gedaan door de Ormelingfondscommissie voor het ter be- schikking stellen van een tegemoetkoming voor ICA-Ottawa. Dit moet zijn: C. van Elzakker vraagt of er al een oproep is gedaan door het bestuur voor het ter beschikking stellen van een te gemoetkoming uit het Ormelingfonds voor ICA-Ottawa. Verslag van de secretaris over 1999 Daar geen der aanwezigen opmerkingen had over de weergave van het verslag, werd het verslag, met dank aan de secre taris, door de vergadering goedgekeurd. Verslag van de penningmeester over D99 Penningmeester Bos gaf als toelichting op de verslagen: Het nadelig saldo van ca. f 23.000,- in 1999 is een momentopname op 31-12- 1999, welke een aantal weken later weer tenietgedaan is door overmaking van het restant van het NVK-DGfk-con- gres in 1999. Het vermögen van de vereniging is vo rig jaar iets gestegen zoals uit de balans blijkt. Een uitgebreid verslag van de penning meester is ter beschikking gesteld aan de kascommissie en is naar believen ter inzage aan de leden. De heer Köbben vroeg of de afreke- ning van een door de werkgroep geor- ganiseerde studiedag bij de werkgroep terugkomt. De heer Bos meldde dat dit inderdaad het geval is; hier kan echter enige tijd overheen gaan daar er nog enkele weken na een studiedag in- komsten en uitgaven m.b.t. de dag zijn. De heer Ormeling jr. vroeg of het fi- nancieel verslag van het Maastricht- congres hier aan bod komt. De heer Bos meldde dat er een apart verslag van het congres is, welke bij hem ter inzage is. Het congres in 1999 heeft een voordelig saldo van ca. 5000,- opgeleverd. Voorzitter Damoiseaux meldde nog dat er bij het congres minder Duitse deelne- mers waren dan verwacht. Dit had te maken met het feit dat potentiele deel- nemers, met het aanvragen van een bui- tenlandse dienstreis bij hun werkgever, niet altijd toestemming kregen hiervoor. Verslag van de kascommissie over 1999 De kascommissie voor 1999 bestond uit de heer Th. Tijssen en de heer P. Geu- deke. De heer Geudeke sprak zijn dankwoord uit voor het voortreffelijke werk wat de penningmeester elke keer verzet. De kas commissie is regelmatig tijdens het jaar op de hoogte gehouden van de financiele ontwikkelingen binnen de vereniging. Hij merkte op dat het werk van pen ningmeester erg veel omvattend is en gaf daarom het bestuur in overweging om taken van het penningmeesterschap te professionaliseren. De voorzitter gaf aan dit in beraad te ne- men. De heer Geudeke las het verslag van de kascommissie voor, waarna de Algemene Ledenvergadering de penningmeester bij acclamatie decharge verleende over het door hem gevoerde financiele beleid. Begroting 2000 en conceptbegroting 2001 Ten aanzien van de conceptbegroting 2001, vroeg de heer Bos de ledenverga dering of deze een conceptbegroting no- dig acht, daar dit binnen verenigingen niet gebruikelijk is. De ledenvergadering besloot dat dit niet nodig is indien er zieh geen noemens- waardige veranderingen voordoen. Als er wel een speeifieke aanleiding is, bijvoor- beeld een groot congres, dan is een con ceptbegroting wel relevant. Benoeming kascommissie 2000 De heer Tijssen trad af als lid van de commissie. Hij was helaas niet aanwezig op de vergadering maar werd uiteraard bedankt voor zijn inspanningen en de kritische bewaking van de kas. INTERACTIEF Een blik in de zaal. De heer R. van der Schans werd bereid gevonden als nieuw lid in de kascom missie plaats te nemen, naast de heer Geudeke. Vaststelling contributies 2001 Het bestuur had aan de vergadering geen voorstel gedaan om de contributies voor de leden en abonnementen naar beneden of boven bij te stellen. Aange- zien alle aanwezigen met het ontbreken van dit voorstel geen problemen hadden werden de contributies door de vergade ring ongewijzigd vastgesteld. Werkgroepen nvk en iCA-vertegenwoordigingen Aan de deelnemers aan de ledenvergade ring waren door de secretaris de beschik- bare jaarverslagen van de NVK-werkgroe- pen, de KT-redactie en van de Neder landse vertegenwoordigers in iCA-com- missies en -werkgroepen ter beschikking gesteld. De aanwezige leden werden in de gele- genheid gesteld de afgevaardigden van de werkgroepen, de KT-redactie en de congrescommissie alsmede aan de ica- vertegenwoordigers vragen te stellen over de activiteiten in het afgelopen en lopen- de verenigingsjaar. De heer Köbben van de werkgroep Nieu we Visualisatie Technologie beet de spits af door zijn verslag toe te lichten. Ten eer- ste meldde hij dat hijzelf het voorzitter- schap van de werkgroep overgenomen heeft van de heer Damoiseaux. Verder had de heer Kuunders de werkgroep ver- laten. Twee nieuwe leden zijn inmiddels voor de werkgroep aangezocht. De belangrijkste zaken waar de werk groep zieh afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden waren het National Report in de vorm van een website-presentatie, een succesvolle themadag en de Website van de nvk. De werkgroep Kaartbeheer, vertegenwoor- digd door de heer Smits, had geen ver- dere toelichting op de in het NVK-jaar- verslag weergegeven activiteiten. 73

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 79