KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2000-XXV1-3 In zijn toelichting op het verslag van de werkgroep Onderwijs en Onderzoek gaf de heer Bakker aan dat de werkgroep on- langs de zeer succesvolle studiedag De kaart naar school heeft georganiseerd. Voorts is de werkgroep bezig nog enkele leden aan te trekken. De werkgroep Geschiedenis van de Karto- grafie was niet vertegenwoordigd en had tevens nog geen jaarverslag ingediend, waardoor geen verdere toelichting ge- vraagd kon worden. Van de werkgroep Kaartgebruik gaf de heer Van Elzakker aan dat de werkgroep bezig is een projectgroep 'Gebruik van kaarten op het Internet' samen te stellen. Belangstellenden kunnen zieh bij hem melden. De heer Massop vertelde dat de werk groep Kartografie en Vormgeving momen- teel bezig is met de voorbereiding van een permanente tentoonstelling op de Website. Dit als vervolgactie op de ten toonstelling die de werkgroep verzorgde op het congres in Maastricht vorig jaar. De werkgroep Kartografische produetie- technieken was vertegenwoordigd door de heer Smeulders. Hij meldde dat de in januari 1999 gehouden studiedag finan- cieel gezien niet erg best was en veront- schuldigde zieh daarvoor. De dag had al eind 1998 plaats moeten vinden, maar door te weinig aanmeldingen moest de dag afgelast worden en is daarom ver- plaatst naar januari 1999. De dag zelf was gelukkig een groot succes. Ook de tweede studiedag in november vorig jaar, welke meer het karakter had van een bedrijfsbezoek mocht succesvol genoemd worden. Voorts is de werk groep uitgebreid met 2 nieuwe leden, maar 2 bestaande leden hebben aangege- ven hun activiteiten dit jaar te willen beeindigen. Voor het körnend jaar Staat een meer- daagse buitenlandse reis naar Frankrijk op het programma welke reeds volop in voorbereiding is. Tevens wil de werk groep zieh in de körnende tijd meer gaan wijden aan een projectgerichtere aanpak met als eindresultaat niet altijd een stu diedag maar bijvoorbeeld een Workshop, een bedrijfsbezoek of een publicatie. Voor het Kartografisch Tijdschrift werd de heer Ormeling het woord gegeven. Hij gaf aan dat de redactie ook in 1999 de planning goed op orde had zodat er weer 4 nummers van het KT zijn versehe nen. Heiaas zijn er regelmatig wat Pro blemen met de drukker waardoor het verschijnen van het tijdschrift toch later is dan gepland. Het uitgebreide jaarver slag geeft de verdere bijzonderheden om- trent het KT weer. Voor wat betreft de vertegenwoordigin- gen in iCA-commissies en -werkgroepen werd als eerste de heer Ormeling, als penningmeester/secretaris van het ica- bestuur het woord gegeven. De heer Or meling gaf aan dat het iCA-bestuur mo- menteel de mogelijkheden onderzoekt van lidmaatschap van de ica en uitgave van een tijdschrift door de ica. De heer Ormeling is zelf onlangs actief bezig geweest met het samenstellen van een iCA-adresboek. Als nummer van de NVKpublikatiereeks zal deze wereldwijd gedistribueerd worden. De Standing Commission on Education and Trainingvertegenwoordigd door de heer Ormeling, is o.a. bezig geweest met het opzetten van een cursus kartografie op Internet. De heer Ormeling heeft tij- dens het iCA-congres te Ottawa zijn voorzitterschap van de commissie over- gedragen aan Vladimir Tikunov uit Rus- land. Voor de Commission on Standards for the Transfer of Spatial Data, nam de heer Smits het woord en meldde dat er druk gewerkt wordt aan diverse uitgaven van boeken de körnende jaren. Het jaarverslag van de Commission on Map Use werd toegelicht door de heer Van Elzakker. Hij meldde dat de com missie Map Use opgeheven is. Een nieu we commissie Maps and the Internet is in- gesteld die zieh rieht op het gebruik en de gebruiker van kaarten op het Internet. De heer Köbben van de Working Group on Cartography and Children gaf aan dat hij corresponding member van de werk groep is en geen nieuws te melden had. Van de Commission on Visualisation and Virtual Environments gaf de heer Kraak aan dat de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar de twee versehenen publicaties waren, te weten een speciaal themanummer van het International Journal of GIS en een speciaal nummer van het Amerikaanse kartografisch tijd schrift Cartography and GIS. Van de Commission on Marine Cartogra phy is de heer Damoiseaux correspon ding member. De heer Damoiseaux meldde dat hij vanwege verandering van zijn werkkring niet meer te maken krijgt met mariene kartografie en daarom zijn funetie als corresponding member bin nenkort vacant steh. Van de overige commissies en werkgroe pen was geen vertegenwoordiging aan- wezig. De heer Köbben vroeg waarom de Ne- derlandse tekeningen voor de Barbara Petchenik Award niet in Ottawa aanwe- zig waren. De heer Damoiseaux meldde dat deze helaas zijn zoekgeraakt in de post. Onduidelijk is waar dit zoekge raakt is. In aansluiting hierop vraagt de heer Dijkstra of de kinderen waarvan de tekeningen naar Ottawa gestuurd zou- den worden nog bericht hebben ontvan- gen hiervan. De voorzitter meldt dat dit niet het geval is en geeft aan dit later in het bestuur te bespreken. Een volgende keer zal de post aangetekend verzonden worden zodat er meer zekerheid is dat het ook daadwerkelijk aankomt. De heer Smeulders vroeg of het ica- adresboek ook op de Website toegang- kelijk is. De heer Ormeling meldde dat dit inderdaad het geval is. De iCA-websi- te is toegangkelijk via www.icaci.org of via www.kartografie.nl/nvk/ica. Zoals al eerder gemeld is, is het adresboek ook beschikbaar als nummer in de NVK pu blikatiereeks. Bestuursmutaties en vertegenwoor- digers bestuursraad Voorzitter Damoiseaux gaf aan dat er twee bestuursmutaties zijn. Ten eerste is penningmeester Bos vol- gens de reglementen niet meer herkies- baar. Advertenties voor deze vacature in het kt en op het web hebben geen enke le reactie opgeleverd. Daar de penningen toch beheerd dienen te worden heeft de heer Bos aangegeven zieh nog voor twee jaar beschikbaar te stellen als penning meester van de vereniging. Ondanks dat het reglement het niet toelaat wordt toch de ledenvergadering gevraagd in te stemmen met het voorstel om de heer Bos het penningmeesterschap de kö rnende twee jaar voort te laten zetten. De ledenvergadering stemt algemeen in met het voorstel. Aangaande het eventueel professionalise- ren van zware taken binnen het bestuur (het penningmeesterschap omvat name- lijk ongeveer 400 uur per jaar), meldt de heer Damoiseaux de verschillende moge lijkheden op de eerstvolgende bestuurs- vergadering aan de orde te stellen. Ook zal worden gei'nformeerd naar de kosten welke gemaakt zouden moeten worden als (een deel van) de werkzaamheden zouden worden uitbesteed aan een pro- fessioneel bureau. 74

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 80