76 KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT 2OOO-XXVI-3 velerlei gebied, vindt het bestuur dat het erelidmaatschap in deze zeer ver- diend is. De commissie erelidmaat- schappen was deze mening 00k toege- daan. De voorzitter vroeg de ledenver- gadering in te stemmen met deze te- rechte erkenning van Verdienste. Met een luid applaus maakte de ledenverga- dering duidelijk het roerend eens te zijn met de toekenning van het eerste erelidmaatschap in dit nieuwe millen- nium aan de heer F.J. Ormeling jr. De heer Ormeling was erg verrast hier- mee en bedankte de leden voor de toe kenning van het erelidmaatschap. Te- vens bedankt hij de nvk voor de steun die hij heeft gekregen om zijn benoe- ming tot secretaris/penningmeester van de ica te bewerkstelligen. Rondvraag en sluiting R. van der Schans meldde dat er bij de uitgave van de Encarta-encyclopedie bij het onderwerp geodesie een link is naar de Geodesia-website. Bij het on derwerp kartografie is geen link naar de kartografie-website te vinden. De heer Köbben reageert hierop met de mededeling dat de sluiting van de re- dactie van deze uitgave een tijd gele- den heeft plaatsgevonden. Voor een volgende uitgave zal dit geregeld wor den. C. van Elzakker meldde dat het rap- port van Maartje Mikx nog niet aan de orde is geweest. Het rapport is be- schikbaar als nummer van de NVKpu- blikatiereeks. F.J. Ormeling meldde dat Maartje Mikx deze middag afstudeert. Mw. N. Emmer vroeg welke vervolg- acties worden ondernomen naar aan- leiding van het rapport van Maartje Mikx. De voorzitter meldde dat het bestuur en de bestuursraad vervolgac- ties besproken hebben en dat er ver- scheidene zaken door diverse werk- groepen ondernomen worden. Voorzitter Damoiseaux beeindigde hier- mee de rondvraag. Hij bedankte vervol- gens de leden voor hun aanwezigheid en sloot om 11.55 uur de vergadering. A.L. Dijkstra-Ploos van Amstel Verenigingsprijzen 1999 NVK-kartografieprijs Voor de jury NVK-kartografieprijs was het een groot genoegen om de nomina- des voor het jaar 1999 te beoordelen. Het waren er acht, waarbij een inzen- ding onmiddellijk onze aandacht trok. De jury kon genieten van een werkstuk dat in alle opzichten het wezen van de kartografie raakt. Een theoretisch kader met een eigen beeldtaal, bespiegelende teksten en verrassende illustraties maken dit werkstuk, dat bedoeld is om Studen ten in te voeren in de Gis-kartografie, tot een toegankelijke inleiding voor ons vak- gebied. Wij hebben het over de syllabus die Rene van der Schans heeft samenge- steld en die in 250 pagina's probeert een inzicht te geven in de werking van het kartografisch interactieproces. De auteur betrekt hierbij met veel gemak taalkun- dige en filosofische dementen. Taalkun- digen als De Saussure en Umberto Eco passeren bijvoorbeeld moeiteloos de re- vue als het gaat om het uitleggen van de communicade-structuur. GIS-Kartografie opbpbaun aje&eMMfcma n KTHaieteidscsoDarrsitierflett «r v 1 viauaasemaoodert n Nu is het niet het theoretisch model van Rene van der Schans dat werd genomi- neerd. Wij als jury hebben 00k niet de tijd gehad om dat volledig te doorgron- den. Maar unaniem zijn wij van oordeel dat de syllabus een prijs verdient als toonbeeld van de motiverende kracht van gericht grafisch ontwerp. Het is bui- tengewoon spannend de syllabus in te zien en als het wäre 'mee te strömen' met de associaties die de verzamelde illu straties bieden. De titel van de syllabus luidt GIS-Karto grafie, en heeft als ondertitel opbouw en gebruik van digitale landschapsmodellen en visualisatiemodellen. Wij hopen dat vele kartografen en geödeten bereid zullen zijn om deze syllabus aan te vullen, om uiteindelijk - zoals Rene van der Schans graag zou willen - het 'collectieve ge- dachtengoed' als publicatie op cd-rom uit te brengen. De NVK-Kartografieprijs 1999 is voor Rene van der Schans: hij heeft hem ver- diend! Jury NVK-kartografieprijs ippp Wolters-Noordhoff Bosatlasprijs De Wolters-Noordhoff Bosatlasprijs, groot 500 gülden, wordt toegekend aan de Student die de beste afstudeerscriptie heeft geschreven waarin een substantieel aandeel over kartografie gaat. De scripties kunnen worden voorgedra- gen vanuit de volgende instellingen: Uni- versiteit Utrecht, Technische Universiteit Delft, Wageningen Universiteit, Katho- lieke Universiteit Leuven, ITC Enschede, Hogeschool van Utrecht, geon Gronin gen, Hogeschool Larenstein in Velp, en 00k vanuit andere onderwijsinstellingen die het bestaan van de prijs ter ore komt. Voor 1999 waren er twee nominaties: de scriptie Vlucht naar de je dimensie van Jonas van Straaten, Hogeschool Utrecht, de scriptie Nauwkeurigheidsanalyse van historische kaarten van Leen Decruy- naere, Katholieke Universiteit Leuven. Een jury, bestaande uit Nico Bakker, Ferjan Ormeling en Rene van der Schans heeft zieh aan de beoordeling ge- wijd, en wel op de volgende aspecten: inhoud, onderwerp, originaliteit, maat- schappelijke relevantie, diepgang, volle- digheid, taal, vormgeving, visualsaties en zelfstandigheid. De jury kwam unaniem tot het oordeel, dat de scriptie van Jonas van Straaten het meest in aanmerking komt voor de Bosatlasprijs. De prijswinnaar beschrijft in zijn scriptie het ontwerp van driedimensionale lucht- vaartkaarten. Wanneer u en ik buiten naar boven kijken zien we daar vaak al lerlei vliegtuigen voorbij trekken, op ver- schillende hoogten. Die vliegtuigen be wegen zieh door een drie-dimensionale ruimte. Deze is, recht van boven, plat af te beeiden op kaarten, maar om de struetuur wat meer inzichtelijk te maken heeft Jonas zieh gewaagd aan meer drie dimensionale perspectieven op de driedi mensionale airspaces waarin gevlogen mag worden en op de driedimensionale routes die daarbij te volgen zijn. Hij be- nadert zijn onderzoek vanuit de gebrui- ker, namelijk de verkeersleiding. Wat moet die kunnen zien, en in welke vorm? Vervolgens bouwt hij een driedi mensionale database, met alle relevante gegevens. Dit digitale landschapsmodel (of noem je zoiets een luchtschaps- model?) wordt vervolgens met transpa rente vlakken en draadmodellen ruimte-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 82