W) CIA fl-MA (TER uriA v* KARTOGRAFISCH TIJDSCHRIFT A3 apMtote AMTfHtUIC SKID S EXAR HUdMffi i»c LITIS! lijk zichtbaar gemaakt. Dat is het, heel in het kort. Wij hebben voor u een tweetal plaatjes door de Scanner gehaald om u een indruk te geven van het resul- taat. De juiy was zeer onder de indruk van de gedegen en originele aanpak van het on- derwerp. De tekst is zeer prettig om te le- zen. De voor de modellering benodigde datastructuren en programma's worden goed uitgelegd. Ook het uitgangspunt is goed: de gebruiker. De kartografische vi- sualisaties zijn zeer vernieuwend. Maar het meest bijzondere is toch wel de uit- voerige verantwoording van de verschil- lende gemaakte keuzen. Jonas gaat daar niet luchtig overheen. Hij toont verschil- lende alternatieven en legt daarbij steeds rusdg uit waarom een bepaalde oplossing de beste is. Zijn fraaie visualisaties kö rnen dus beslist niet uit de lucht vallen! De jury wil Jonas van Straaten graag met dit werkstuk complimenteren, evenals zijn begeleiders van de Hogeschool van Utrecht. Wat hij met de prijs gaat doen mag hij natuurlijk zelf uitzoeken, mis- schien wordt het geld wel besteed aan een vlucht naar de 4e dimensie! We wensen hem veel succes met zijn ontdek- kingsreizen. Jury Bosatlasprijs 1999 jaarverslagen NVK 1999 De Nederlandse Vereniging voor Kartografie in 1999 Het jaar 1999 stond het eerste half jaar in het teken van het nvk7dgfk-congres te Maastricht. Het congres was een succes in vele opzichten. De opening van het con gres door prins Willem-Alexander heeft geleid tot veel publiciteit in de verschil- lende veelal plaatselijke, maar ook lande- lijke media, waardoor de kartografie weer eens goed in het voetlicht kwam te staan. In 1999 is een Start gemaakt met het uit- werken van de ideeen t.b.v. de public re- lations activiteiten. Een deel van deze pr-activiteiten van de nvk werd vormge- geven door Maartje Mikx, een studente communicatie, die middels een uitge- breide enquete onder de NVK-leden zieh een beeld kon vormen over de nvk en haar leden, om zodoende het communi- catiebeleid voor de nvk uit te kunnen werken. Het resultaat is weergegeven in nummer 29 van de NVKpublikatiereeks. Het bestuur heeft op basis van de uit- komsten vervolgacties in gang gezet. Afgelopen jaar organiseerden diverse werkgroepen succesvolle studiedagen. Algemene Ledenvergadering 1999 De ledenvergadering vond plaats in het mecc te Maastricht, tijdens het nvk DGfic-co ngres. 2000-XXVI-3 Voor de tiende en laatste keer werden tijdens de ledenvergadering de vertrouw- de NVK-prijzen uitgereikt. Als gevolg van een flink aantal nominaties konden dit jaar alle drie de prijzen toegekend wor den. De prijzen gingen naar de rpd, afd. Gebiedsgerichte Planvorming, sectie Beeldproduktie (Algemene Kartografie- prijs), Peter de Vries (Technische Karto- grafieprijs) en Annemieke Altena (Ver- enigingsprijs). Vanaf 2000 zullen er 2 nieuwe prijzen uitgereikt kunnen wor den, de NVK-kartografieprijs en de Bosat lasprijs. Dit jaar was de belangrijkste iCA-activi- teit het congres te Ottawa, welke weer gepaard ging met voordrachten en een tentoonstelling waar ook de Nederlandse produeten niet ontbraken. Twee pro- dueten kregen zelfs een eervolle vermel- ding: de militaire stadsplattegrond van Den Haag van de Topografische Dienst Nederland en een kaart uit de serie World of Experience van Bureau Hoofd- zaken uit Deventer. Tijdens het congres werd F.J. Ormeling gekozen in het iCA-bestuur als penning- meester/secretaris. In vervolg op de oprichtingsvergadering kwam hier de ecu, een Europees samen- werkingsverband van kartografische ver- enigingen bijeen. Tijdens het verslagjaar zijn de diverse Nederlandse iCA-vertegenwoordigers ac- tief geweest tijdens internationale com- missiebijeenkomsten. Activiteiten werkgroepen, redactie KT en congrescommissie De werkgroep Kaartbeheer organiseer- de op 19 mei 1999, tijdens het nvk DGfk-congres, een geslaagde studiedag in samenwerking met de Arbeitskreis Kartenkuratoren van de Dcfic. Deze studiedag vond plaats in het Rijksar- chief in Limburg te Maastricht. Lezin- gen werden verzorgd door dr. Regis de la Haye, Roelof Oddens, Jan Smits en dr. Lothar Zögner. Tevens was er nog een sessie op 18 mei, tijdens de werkgroepbijeenkomst. De werkgroep Geschiedenis heeft tij dens het NVK/DGfic-congres bijgedra- gen middels lezingen van de werk- groepsleden Günther Schilder en Mar co van Egmond. Op 12 november werd een druk be- zochte studiedag gehouden in het Ge- meentearchief te Rotterdam onder de titel: De kartografie van Rotterdam en de eerste Nederlandse reizen overzee. Naast de lezingen werd een bezoek gebracht 77

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Kartografisch Tijdschrift | 2000 | | pagina 83